Text jako model funkčně-sémantického pole (na materiálech překladů krásné literatury)

Název: Text jako model funkčně-sémantického pole (na materiálech překladů krásné literatury)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 4, s. 24-33
Rozsah
24-33
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován analýze textových literárních úseků ukrajinského originálu a českého překladu z hlediska souvislosti tematicky-rematické posloupnosti a různých druhů modálního vyjádřeni a roviny textu. Právě v úsecích textů se dá objevit vytvoření jak všeobecného funkčně-sémantického pole (FSP), tak i vymezit v jeho rámci modální funkčně-sémantické pole (MFSP), jehož intenzita stoupá nebo klesá pod vlivem jiných prvků všeobecného FSP, to znamená v kontextu.
The article deals with the analysis of Ukrainian literary texts and their Czech translations concerning the relation between their functional sentence perspective and different types of modality. Particularly in texts there can be found both the general functional-semantic field and its extent in the modal functional-semantic field, intensity of which increases or decreases according to further elements of the general functional-semantic field, that means in the context.
Reference
[1] ADAMEC, P.: Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění větnému. OSS III, Brno 1973, s. 141–148.

[2] BAUER, J.: Modálnost výpovědi a kategorie slovesného modu. Jazykovědný Časopis 18, 1967, s. 89–92.

[3] ĎUROVIČ, L.: Modálnosť. Bratislava 1956.

[4] ČAPEK, K.: Hry. Praha 1956.

[5] ČAPEK, K.: Povídky z jedné a z druhé kapsy. Praha 1978.

[6] ČECHOVÁ, M. A KOLEKTIV AUTORŮ: Čeština – řeč a jazyk. Praha 2000.

[7] ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F.: Čeština jak ji znáte a neznáte. Praha 1996, str. 83.

[8] GREPL, M.: Několik poznámek k slovesným modům z hlediska modálnosti výpovědi. Jazykovědný časopis 18, 1967, s. 89–92.

[9] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Olomouc 1998.

[10] HRDLIČKA, M.: Literární překlad a komunikace. Praha 2003.

[11] CHVYLJOVYJ, M.: Valdšnepy. Překlad do češtiny: Cwienczek, M., 2006, s. 15.

[12] LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha 1998.

[13] MATHESIUS, V.: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha 1947, str. 234–243.

[14] PALMER, F.: Mood and modality, In: Huddleston, R. Pullum, A. The Cambrige Grammar of the English language, s. 175–180.

[15] PANEVOVÁ, J. – BENEŠOVÁ, E. – SGALL, P.: Čas a modalita v češtině. Praha, 1971, s. 120–122.

[16] SEDLÁČEK, J.: O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích. OSS, Brno 1973, s. 325–327.

[17] ŤUŤUNNYK, H.: Červený prach. Překlad do češtiny: Morávková, A. Praha 1986.

[18] ZIMEK, R.: Sémantická výstavba věty. Praha 1980.

[19] БАЛЛИ, Ч.: Общая лигвистика и вопросы французского языка. Москва 1955.

[20] БІЛОДІД, I.: Стилістика великих синтаксичних сполук. Українська мова ілітература в школі.ч. 2, 1970, s. 16–26.

[21] БОНДАРКО, А.: Принципы функциональной грамматикии вопросы аспектологии. Ленинград 1983.

[22] ВИХОВАНЕЦЬ, І.: Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ 1992.

[23] МЕЛЬНИЧУК, О.: Розвиток структури слов'янського речення, Київ 1966, с. 64–88.

[24] РУСАНІВСЬКИЙ, В.: Категорія стану (українсько-чеські паралелі). Іn: Зіставне дослідження української, чеської та російської мов. Київ 1987, с. 35–48.

[25] ТЮТЮННИК, Г.: Вибране. Оповідання. Київ 1981.

[26] Українська мова – енциклопедія. Київ 2000, с. 338–339.

[27] ХВИЛЬОВИЙ, М.: Вальдшнепи. In: Твори у двох томах, т.2, Київ 1990.

[28] ЧАПЕК, K.: Oповідання та п'єси. Kиїв 1978.

[29] ЧАПЕК, K.: Оповідання з однієї та другої кишені. Київ 1987.

[30] ШУЛЬЖУК, К.: Синтаксис української мови. Київ 2004.