Планински региони и њихов културноантрополошки семиотички пејсаж

Název: Планински региони и њихов културноантрополошки семиотички пејсаж
Transliterovaný název
Planinski regioni i njihov kulturnoantropološki semiotički pejsaž
Variantní název:
  • Mountain areas and their cultural anthropological semiotic landscapes
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 29-43
Rozsah
29-43
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Овај чланак испитује културноантрополошку улогу планина и њихову везу са језичком теоријом семиотичког пејсажа (скраћено СП). Прво су представљени главни аспекти културне антропологије и њене европске оријентације, за чије су битне налазе заслужни француски антрополози. Иако они у својим истраживањима укључују пејзажне појаве, често се фокусирају на урбане структуре. Стога се овај рад бави проблематиком какву улогу ретко насељена подручја, попут планина, имају за културноантрополошка питања. Ово је такође повезано са питањем какву семиотичку улогу има језичка регулација у специфичној просторној структури. Испитује се комбинација различитих фактора који могу научно објаснити културноантрополошки значај појединих планинских пејзажа кроз циљано укључивање СП. На овај начин се у фокус ставља интеракција између језика и његовог окружења. Користећи одабране примере, такође је приказано које функције поједина места обављају овом интеракцијом језика и места, и која је то специфична сврха.
This paper highlights the cultural anthropological significance of mountain areas in the context of the linguistic theory of semiotic landscapes. It introduces some key points of cultural anthropology and its European tradition, the main insights of which are owed to French anthropologists. Although these anthropologists include some rural related phenomena in their work, they predominantly focus on urban structures when speaking about landscape. Therefore, the present paper addresses the question of the role of uninhabited areas, such as mountains, and their significance for cultural anthropological research. This is linked to the semiotic ground of linguistic relevance in space. Structures are identified, which can explain the cultural anthropological meaning of certain mountain areas by the inclusion of semiotic landscapes. Thus, the interaction of language and environment is brought into focus. Selected examples are used to illustrate what function places perform through the interplay of language and space.
Reference
[1] BARTEL, S.: Farben im Webdesign. Symbolik, Farbpsychologie, Gestaltung. 112 Abbildungen. Berlin–Heidelberg: Springer, 2003.

[2] DOBROVOL'SKIJ, D. – PIIRAINEN, E.: Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive. Studien zur Phraseologie und Parömiologie, 8. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 2002.

[3] GONÇALVES, K.: Semiotic Landscapes and Discourses of Place within a Portuguese-Speaking Neighborhood. In: Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora Studies, 1, 2012, s. 71–99.

[4] HROBAT VIRLOGET, K.: Deva, Baba in Triglav v mitskem izročilu in pokrajini. In: Sodobnost, jan.–feb., 78, 1/2, 2014, s. 98–117.

[5] JAWORSKI, A. – THURLOW, C.: Introducing Semiotic Landscapes. In: JAWORSKI, A. – THURLOW, C. (eds.): Semiotic Landscapes, Language, Image and Space. London – New York: Continuum, 2010, s. 1–40.

[6] LINDSTRÖM, K. – KULL, K. – PALANG, H.: Landscape Semiotics: Contribution to Culture Theory. In: LANG, V. – KULL, K. (eds.): Estonian Approaches to Culture Theory. Approaches to Culture Theory, 4. Tartu: University of Tartu Press, 2014, s. 110–132.

[7] MENTGES, G.: Für eine Kulturanthropologie des Textilen. Einige Überlegungen. In: MENTGES, G. (Hrsg., unter Mitarbeit von Nina Schack und Heike Jenß): Kulturanthropologie des Textilen. Sonderband. Textil – Körper – Mode. Dortmunder Reihe zu kulturanthropologischen Studien des Textils. Berlin: Ebersbach & Simon, 2005, s. 11–54.

[8] MØHL, P.: Village Voices: Coexistence and Communication in a Rural Community in Central France. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997.

[9] NÖTH, W.: Ecosemiotics and the Semiotics of Nature. In: Sign Systems Studies, 29, 1, 2001, s. 71–82.

[10] SALAŠOVÁ, A.: Vizuálne hodnotenie krajiny v kontexte ochrany krajinného rázu. Životné prostredie, 3, 2020, s. 131–141.

[11] WEISS, S.: "Orte und Nicht-Orte". Kulturanthropologische Anmerkungen zu Marc Augé. Mainzer kleine Schriften zur Volkskultur, 14. Mainz: Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V., 2005.