Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny

Název: Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny
Variantní název:
  • Cross-language phonetic interference : Polish to Czech
Autor: Muryc, Jiří
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 4, s. 1-9
Rozsah
1-9
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný příspěvek prezentuje vybrané aspekty mezijazykové interference z polštiny (a/nebo nářečního kódu) do češtiny v národnostně a jazykově smíšeném prostředí české části Těšínského Slezska. Zvláštní pozornost je v příspěvku věnována interferenci (jazykovému transferu) v situacích osvojování jazyka, příp. přenosu jazykových prostředků z již osvojeného jazyka (LI) do jazyka druhého (L2) a naopak. Mezi jazyková interference se dotýká všech jazykových rovin. Autor se soustředí především na transfery ve zvukovém plánu, hodnotí a interpretuje (také prostřednictvím konfrontační analýzy zmíněných jazykových kódů) typická pochybení v mluveném projevu dvojjazyčných (diglosních) studentů gymnázia v Českém Těšíně. Mezi nejfrekventovanější nedostatky v projevu polských studentů mj. patří odlišná výslovnost l a ł; i a y; č, š, t.
The paper presents basic examples of interference from Polish language (and/or local dialect) into Czech language in the Český Těšín region - a nationally and linguistically mixed part of the Czech-Polish borderland. Particular attention is paid to interference (language transfer) which refers to a situation where people who learn a new language or use two (or more) languages transfer their language skills from already mastered language (LI) to the new language (L2) and vice versa. Interference occurs in all language levels. The author focuses on phonetic cross-language interference (Polish to Czech), classifies and comments (with regard to Czech and Polish language comparative analysis) on typical language mistakes caused by interference in spoken language by bilingual secondary school students from Český Těšín. Examples of the most frequent phonetic mistakes made by Polish students are: word accent; different pronunciation of l and ł; i and y; č, š, ž, and other.
Reference
[1] BOGOCZOVÁ, I.: K fungování česko-polské dvojjazyčnosti na Těšínsku v České republice. In: Bilingvizmus. Minulosť, prítomnosťa budúcnosť. Bratislava 2002, 91–99.

[2] DAMBORSKÝ, J.: Interferencja w zakresie modulacji mowy. In: Interferencja w językach i dialektach słowiańskich. Łódź 1997, 81–86.

[3] FERGUSON, C. A.: Diglosia. In: Antológia bilingvizmu. Bratislava 2004, 101–113.

[4] HEINZOVÁ, K.: Sociologické, lingvistické, metodologické a pedagogické aspekty bilingvismu, semilingvismu a diglosie. In: Sborník výzkumných prací ÚMSP, 4. Karviná 1999, 292–296.

[5] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1995.

[6] JANDOVÁ, E.: Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu. Ostrava 2006.

[7] LABOCHA, J.: Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyński: zagadnienia językowe. Kraków 1997.

[8] LEHISTEOVÁ, I.: Pojem interferencie. In: Antológia bilingvizmu. Bratislava 2004, 82–98.

[9] LOTKO, E.: Polština a čeština z hlediska typologického. Olomouc 1981.

[10] LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1998.

[11] LUBAŚ, W. – URBAŃCZYK, S.: Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. Warszawa 1990.

[12] PÖSINGEROVÁ, K.: Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka. Praha 2001.

[13] ŹYDEK-BEDNARCZUK, U.: Interferencja językowa w śląskich rozmowach potocznych. Język a Kultura (Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych), 1992, VII, 117–127.