Nálezy kultury s lineární keramikou ze starých fondů Moravského zemského muzea z obce Bohutice

Název: Nálezy kultury s lineární keramikou ze starých fondů Moravského zemského muzea z obce Bohutice
Variantní název:
  • The findings of Linear Pottery Culture from old collections of Moravian Museum from Bohutice
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-38
Rozsah
29-38
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie se zabývá vyhodnocením archeologických nálezů z katastrálního území obce Bohutice, které ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně nesou označení "kultura s lineární keramikou". Většina materiálu byla získána během povrchových sběrů v zázemí obce. Hlavním cílem studie je provést rozbor jednotlivých komponent kolekce a verifikovat jejich souvislost s osídlením dané kultury.
The paper presented is dealing with analysis and evaluation of archaeological finds from the cadastral district of Bohutice village, which in the collections of the Moravian Museum bear the label "Linear Pottery Culture". The most part of the finds were acquired during surface collecting in the outskirts of the village. The main goal of the study is to carry out the analysis of individual components of the collection and verify their relation to settlement of the culture in question.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO MK 000094862).
Reference
[1] Anlauf, J. – Rožnovský, D. 2017: Vedrovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 58–1, 178–179.

[2] Bína, J. – Demek, J. 2012: Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky. Praha.

[3] Čerevková, A. 2015: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín). Rukopis magisterské diplomové práce uložený na ÚAM FF Masarykovy univerzity v Brně.

[4] Čižmář. Z. 1998: Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. LXXXIII, 105–139.

[5] Čižmář, Z. 2002: Keramika z pohřebiště v "Široké u lesa". In: Podborský, V. et al.: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 151–190, Brno.

[6] Čižmář, I. 2016: Bohutice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 57–1, 159.

[7] Demek, J. (ed.) 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[8] Hájek, Z. – Čerevková, A. – Koubková, H. 2017: Osídlení lidem kultury s lineární keramikou v poloze "Nivky" u Blučiny. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. CII-1, 17–38.

[9] Humpola, D. 2013: Vítonice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 54–1, 162–163.

[10] Kazdová, E. 1997a: Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In: Nekuda, R. – Unger, J. (eds.): Z pravěku do středověku, 36–41. Brno.

[11] Kazdová, E. 1997b: Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 2, 79–88.

[12] Kazdová, E. 2001: Osídlení střední Moravy v postlineárním neolitu. Pravěk Supplementum 8, 78–96.

[13] Kazdová, E. 2004: Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno.

[14] Kuča, M. 2015: Bohutice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 56–1, 145.

[15] Oliva, M. 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Brno.

[16] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno-Znojmo.

[17] Salaš, M. 2009: Nejstarší obyvatelé přicházejí. Vývoj pravěkého osídlení Moravskokrumlovska. In: Moravský Krumlov ve svých osudech. Brno, 11–30.

[18] Skutil, J. 1930: Moravské prehistorické výkopy a nálezy za rok 1929. Příroda 23, 203–229.

[19] Skutil, J. 1946: Moravské prehistorické výkopy a nálezy za rok 1932. Časopis Moravského muzea 33, 135–144.

[20] Tihelka, K. 1953: Moravská únětická pohřebiště. Památky archeologické 44, 229–328.

[21] Vostrovská, I. – Prokeš, L. 2013: Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". Studia Archaeologica Brunensia 18-I, 93–135.