Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány

Název: Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány
Variantní název:
  • Collection of Early and Old Eneolithic chipped stone industry from the settlement of Rousínovec – Přední lány
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 39-64
Rozsah
39-64
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štípaná industrie časného a staršího eneolitu je dosud jen málo známa z publikovaných zdrojů. I šířeji, mezi štípanou industrií lengyelské kultury a štípanou industrií kultury se zvoncovitými poháry zůstává dosud značná publikační rezerva, ačkoli jednotlivosti jsou v posledních letech pozvolna publikovány a velký potenciál k dalšímu poznání skýtají některé dosud neanalyzované početné sběrové kolekce. Soubor získaný při záchranném archeologickém výzkumu roku 2006 je zvláště cenný s ohledem na distribuční a technologické informace, které poskytuje pro dosud skrovně objasněné okolnosti výroby a používání ŠI ve starším eneolitu.
For the time being, Early and Old Eneolithic chipped stone industry is little known from published sources. Also in a wider context, a considerable publishing gap still exists between chipped stone industry of the Lengyel Culture and of the Bell Beaker Culture, even though individual details have gradually been published in the past few years and some of the numerous still unanalysed surface collections offer a high potential for further knowledge. The assemblage acquired during an archaeological rescue excavation in 2006 is particularly valuable with regard to distributional and technological information which can elucidate in detail the still incompletely explained production and usage of chipped stone industry in the Early and Old Eneolithic.
Note
Studie byla podpořena specifickým výzkumem MUNI/A/0734/2017, Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VII.
Reference
[1] Apel, J. 2001: Dagger, Knowledge & Power. The Social Aspects of Flint-Dagger Technology in Scandinavia. 2350–1500 cal BC. Coast to coast-book 3. Uppsala.

[2] Bříza, S. – Ulahel, P. 2015: Úvalno (okr. Bruntál). Přehled výzkumů 56, číslo 1, 172–174.

[3] Čižmář, M. – Geisler, M. – Horálková, P. 1986: Rousínov – Rousínovec, trať Přední lány. Nálezová zpráva č. 1613/86 Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

[4] Domańska, L. 2013: Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Łódź.

[5] Gijn, A. van 2010: Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age. Leiden.

[6] Hladíková, L. 2004: Štípaná industrie starší doby bronzové. Sborník prací FF MU, řada archeologická: M8–9, roč. 2003–2004. Brno, 65–87.

[7] Högberg, A. 2016: Microdenticulates of the Funnel beaker Culture. Lithic attribute analysis, use-wear analysis, and contextual analysis. Acta Archaeologica. | DOI 10.1111/j.1600-0390.2016.12164.x

[8] Iversen, R. 2014: Transformation of Neolithic Societies: An East Danish perspective on the 3rd millennium BC. Copenhagen.

[9] Kaňáková, L. 2014: Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina – Cezavy. Památky archeologické 105, 5–46.

[10] Kopacz, J. – Šebela, L. 2010: Lithic Chipped Industry of the Jevišovice Culture in Moravia. An Introductory study. Přehled výzkumů 51, číslo 1–2, 69–96.

[11] Lech, J. 1997: Remarks on Prehistoric Flint Mining and Flint Supply in European Archaeology. In: Ramos-Millán, A. – Bustillo, A. (eds.) 1997: Siliceous Rocks and Culture. Granada, 611–637.

[12] Migal, W. 1997: Selected aspects of specialization in mining and flint knapping. In: Man and flint. Proceedings of the 7th International Flint Symposium, Warszawa-Ostrowiec Świętokrzyski, september 1995, 99–101.

[13] Mikulková, B. 2006: Rousínov – Rousínovec, logistické centrum HET, č. alce 172/06. Nálezová zpráva č. 13/7 Ústavu archeologické památkové péče Brno.

[14] Mikulková, B. 2010: Rousínov (K.Ú. Rousínovec, okr. Vyškov). Přehled výzkumů 51, 337–338.

[15] Müller, J. 2011: Megaliths and Funnel Beakers: Societies in Change 4100 – 2700 BC. Amsterdam.

[16] Oliva, M. 2017: Těžba rohovce z doby kultury nálevkovitých pohárů v Krumlovském lese (jižní Morava). Archeologické rozhledy LXIX, 3–22.

[17] Popelka, M. 2008: Štípaná industrie z Úholiček, okr. Praha – západ. Archeologické rozhledy LX, 298–302.

[18] Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[19] Šebela, L. a kol. 2007: Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Brno.

[20] Šikulová, V. – Zápotocký, M. 2010: Raně eneolitický měděný pektorál z vrchu Kotouče u Štramberka. Archeologické rozhledy LXII, 395–428.

[21] Šmíd, M. – Dreslerová, G. – Přichystal, A. 2010: Hrad u Bílovic. Eneolitické hradisko na Prostějovsku. Pravěk Supplementum 21, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno.

[22] Šmíd, M. – Přichystal, A. 2015: Eneolitická hradiska na Prostějovsku. Ohrozim - Čubernice a Prostějov Čechovice – Čechovsko. Pravěk, Supplementum 29, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno.

[23] Vencl, S. 1985: Chipped Industry. In: Pleslová Štiková, E. 1985: Makotřasy: A TRB Site in Bohemia. Fontes Archeologici Pragenses 17, Praha, 165–174.

[24] Vencl, S. 2012: Štípaná industrie ze sídliště KNP ve Vikleticích, okr. Chomutov. Sborník Drahomíru Kouteckému, 309–312.

[25] Vencl, S. 2014: Štípaná industrie ze sídliště pozdní fáze KNP v Brozanech nad Ohří, okr. Litoměřice. Archeologie ve středních Čechách 18, 57–63.