Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce

Název: Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce
Variantní název:
  • Localisation of the early medieval settlement at Břeclav-Líbivá based on surface survey
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 2, s. 91-112
Rozsah
91-112
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je definovat rozsah raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá. Na jaře roku 2007 zde byl proveden povrchový sběr v rámci analytických povrchových sběrů za účelem testování prediktivního modelu pro výzkum hospodářského zázemí raně středověkých center při soutoku Moravy a Dyje, který zároveň navázal na archeologický výzkum z let 1995–1998. Sledovány budou zejména prostorové aspekty artefaktů, jejich rozptyl, koncentrace a fragmentarizace. Výsledky budou na závěr porovnány s geofyzikálním měřením, které proběhlo před povrchovým sběrem. Z lokality byl zpracován veškerý archeologický materiál. Největší část materiálu představoval soubor keramiky a dále kovové předměty, které byly vyhledávány detektorem. Na základě těchto dat byl definován rozsah sídliště v předvelkomoravském a velkomoravském stupni, kde lze pozorovat jistou návaznost osídlení. Centrum sídliště v obou fázích se nachází severně od odkryté plochy, výzkum tedy zachytil pouze jeho jižní okraj.
The aim of the paper is to define the extent of the early medieval settlement at Břeclav-Líbivá. Surface survey was carried out here in the spring of 2007 within the scope of an analytical surface survey, which should have tested a predictive model for the research into economic background of early medieval centres at the confluence of the rivers Morava and Thaya. This survey at the same time followed up the archaeological excavations in 1995–1998. Among the factors in question will mainly be spatial aspects of artefacts, their distribution, concentration and fragmentation. The results will finally be compared to geophysical measurement, which was carried out prior to surface survey. All archaeological finds from the site were analysed and evaluated. The major part of the material was represented by the pottery assemblage as well as by metal artefacts which were sought using a metal detector. These data helped to define the extent of the settlement in pre- Great Moravian and Great Moravian Periods, where a settlement continuity can be observed. The centre of the settlement in both phases is situated north of the excavated area. The archaeological research thus only captured its southern border.