Nové zberové nálezy rímsko-provinciálnych spôn z južnej Moravy v zbierkach Regionálneho múzea v Mikulove

Název: Nové zberové nálezy rímsko-provinciálnych spôn z južnej Moravy v zbierkach Regionálneho múzea v Mikulove
Variantní název:
  • New prospection finds of provincial roman brooches from south Moravia collected in Regional Museum in Mikulov
Autor: Urban, Patrik
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2020, roč. 25, č. 2, s. 35-77
Rozsah
35-77
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok prezentuje súbor 67 rímsko-provinciálnych spôn z oblasti južnej Moravy, ktoré sú uložené v Regionálnom múzeu v Mikulove. Spony sa získali zbermi detektormi kovov, ktoré uskutočnili pracovníci múzea, ako aj amatéri v rokoch 2003 až 2019. Príspevok sa venuje typologickej analýze spôn, ich chronologickému zaradeniu a geografickému rozšíreniu v sledovanom regióne povodia rieky Dyje na základe doterajšieho stavu bádania.
The article presents collection of 67 provincial roman brooches acquired and collected in Regional Museum in Mikulov, South Moravia, Břeclav district. Brooches were found during continuous metal detecting survey undertaken by Museums employees and non-academic amateurs since 2003 up until 2019. The aim of this article is to examine presented brooches and their typological, chronological, and spatial relation with surrounding landscape within the region of river Dyje (Thaya) during the Roman period.
Reference
[1] Almgren, O. 1923: Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Mannus-Bibliothek 32. Leipzig.

[2] Andrzejowski, J. 1992: Strongly profiled brooches with triangular foot in the roman provinces and in barbaricum. In: Godłowski, K. (ed.), Probleme der Relativen und Absoluten Chronologie ab Latènezeit bis zum Frühmittelalter. Kraków, 111–120.

[3] Andrzejowski, J. – Mistewicz A. – Prochowitz, R. 2009: Emaliowana zapinka z okolic Cieszkova na pólnocznym Mazowsku. In: Wróblewska, A. B. – Brzeziński, W. (eds.), Baltowie i ich sasiedzi. Marian Kaczyński in Memoriam. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 657–685.

[4] Bazovský, I. 2005: Spony z doby rímskej v slovenskom barbariku. Bratislava: Univerzita Komenského. Dizertačná práca.

[5] Boelicke, U. 2002: Die Fibeln aus dem Areal der Colonia Ulpia Traiana. Xantener Berichte 10. Mainz.Bojović, D. 1983: Rimske fibule Singidunuma. Beograd.

[6] Böhme, A. 1972: Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, Saalburg-Jahrbuch XXIX, 5–112.

[7] Cociş, S. 2004: Fibule Din Dacia Romana. The Brooches of Roman Dacia. Cluj-Napoca.

[8] Čižmář, M. 1980: Zjišťovací výzkum laténskeho sídlište v poloze "Na pískách" u Milovic. Přehled výzkumů 1977, 26.

[9] Čižmář, M. – Rakovský I. 1980: Zpráva o povrchovém zběru v Milovicích. Přehled výzkumů 1977, 111.

[10] Čižmář, M. – Čižmářová J. – Kejzlar, M. – Kolníková, E. 2009: Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2008. Přehled výzkumů 50, 139–152.

[11] Čižmář, M. – Čižmářová J. – Kejzlar, M. – Kolníková, E. 2010: Detektorová prospekce archeologických lokalit na Moravě v roce 2009. Přehled výzkumů 51, 125–137.

[12] Dąbrowska, T. 1994: Późne odmiany fibul silnie profilowanych v Polsce, Wiadomości Archeologiczne, t. LIII, 1993–1994, z. 1. 3–34.

[13] Demetz, S. 1999: Fibeln der Spätlatène- und frühen römischen Kaiserzeit in den Alpenländern. Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie. Materialien und Forschungen 4. Rahden/Westf.

[14] Droberjar, E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Fontes Archaeologici Pragenses, Volumen 21. Praha.

[15] Droberjar, E. 1999: Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen (Ein Beitrag zur Kenntnis der Marbod-Reiches). Fontes Archaeologici Pragenses, Volumen 23. Praha.

[16] Droberjar, E. 2007: K interpretaci římských importů u českých Svébů v době Marobudově. In: Droberjar, D. – Chvojka O. (eds.), Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference České Budějovice, 21.–24. 11. 2006, Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 3. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 41–91.

[17] Droberjar, E. 2012: Římské kolínkovité spony v Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 119–131.

[18] Droberjar, E. 2016: Poznámky k nálezům římských spon na území Čech, Archeologie ve středních Čechách 20, 827–844.

[19] Elschek, K. 2017: Rímske emailové spony zo Slovenska a nové nálezy emailových spôn zo Zohora. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. (eds.), Římské a germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 169–175.

[20] Ettlinger, E. 1973: Die römischen Fibeln in der Schweiz. Bern.

[21] Feugere, M. 1985: Les fibules en Gaule Méridionale de la Conquete á la fin du V s. apod. j.-C. Revues Archéologique Narbonnaise Supplément 12. Paris.

[22] Filipová, M. – Harangozóová, E. 2014: Sídliště z doby římské v Hrušovanech u Brna (okr. Brno-venkov), Pravěk Nová řada 22, 257–311.

[23] Fojtík, P. – Jílek, J. – Popelka, M. 2015: Roman medical instrument from the site of a short-term camp in Pravčice-Hulín in Central Moravia. In: A. Michałowski et al. (eds.), Viator per devia scientiae itinera. Archeologia nr 53. Poznań, 199–206.

[24] Frýzl, J. 2016: Římsko-provinciální spony z oblasti severně od středního Dunaje a jejich význam v tehdejší živé kultuře. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni. Dizertační práce.

[25] Gáspár, N. 2007: Die Keltischen und gallo-römischen Fibeln vom Titelberg. Dossiers d'archéologie du Musée National d'Histoire et d'Art XI. Luxembourg.

[26] Gugl, Ch. 1995: Die römischen Fibeln aus Virunum. Klagenfurt.

[27] Haralambieva, A. 1993: Provinzialrömische Kniefibeln aus Nordostbulgarien, Boulletin du Musee National de Varna 29, 87–99.

[28] Jílek, J. 2009a: Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 50, 318–319.

[29] Jílek, J. 2009b: Josefov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 50, 325–326.

[30] Jílek, J. 2009c: Prosiměrice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 334–336.

[31] Jílek, J. 2012: Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Pardubice.

[32] Jílek, J. 2016: Roman Metal Vessels in the Milieu of Germanic Elites in the Middle Danube Region, Studia Hercynia XIX/1–2, 169–188.

[33] Jílek, J. – Jiřík, J. 2008: Dolní Bojanovice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 49, 341.

[34] Jílek, J. – Kuča, M. – Sojková, T. 2011: Pohřebiště z doby římské ve Velaticích, Slovenská Archeológia LX-2, 235–309.

[35] Jobst, W. 1975: Die Römischen Fibeln aus Lauriacum. Forschungen in Lauriacum, Band 10. Linz.

[36] Kolník, T. 1980: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Archaeologica Slovaca. Fontes 14. Bratislava.

[37] Kolníková, E. – Kolník, T. 2004: Mince a spony - depot z neskorolaténskeho hradiska Rochovica pri Žiline, Slovenská Archeológia LII-1, 1–34.

[38] Komoróczy, B. 1999: Zpráva o výzkumu fortifikace římského krátkodobého tábora a objektů sídliště z doby římské na lokalitě Mušov - Na pískách v letech 1995–1996. Přehled výzkumů 39, 165–196.

[39] Komoróczy, B. 2008: Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994–2007. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. – Vachůtová, D. (eds.), Barbarská sídliště, chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 391–438.

[40] Komoróczy, B. – Rajtár, J. – Vlach, M. – Hüssen C. M. 2020: A companion to the archaeological sources of Roman military interventions into the germanic territory north of the Danube during the Marcomannic Wars. In: Erdrich, M. – Komoróczy, B. – Madejski P. – Vlach, M. (eds.), Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman world. Die Markomannenkriege und die Antoninische Pest. Ausgewählte Essays zu zwei Desastern, die das Römische Reich Erschütterten. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 173–254.

[41] Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. 2017: Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon Jobst F4. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. (eds.), Římské a Germánské spony ve střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 31–57.

[42] Komoróczy, B. – Vlach, M. – Zelíková, M. – Sedláček, J. – Růžičková, P. 2019: Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec "Holenická pole" pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod. Přehled výskumů 60–2, 9–56.

[43] Kornhäuserová, V. 2020: Chronologická a prostorová distribuce nálezů spon doby římské na sídlišti v Mikulově. Brno: Masarykova Univerzita. Bakalářská diplomová práce.

[44] Koščević, R. 1980: Antičke fibule s područja Siska. Zagreb.

[45] Kubín, P. 2002: Římskoprovinciální spony starší doby římské z Moravy a naddunajské části dolního Rakouska. Praha: Univerzita Karlova. Magisterská diplomová práce.

[46] Kuzmová, K. – Rajtár, J. eds. 2010: Rímsky kastel v Iži, Výskum 1978–2018. Archaeologica Slovaca Monographiae. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra.

[47] Lamiová–Schmiedlová, M. 2003: Spony s emailovou výzdobou z doby rímskej z Hrabušíc, Musaica 24, 43–50.

[48] Maczyńska, M. 2001: Das Verbreitungsbild der Fibeln A67/68 und A.68 im Barbaricum, Slovenská Archeológia XLIX, 165–179.

[49] Matouschek J. – Nowak H. 1981–1982: Unpublizierte Hasen- und Hundefibeln aus Österreichischen Privatsammlungen. Mit einem Nachtrag: Pferdeund Ritterfibeln, Römisches Österreich, Jahgang 9/10, 131–182.

[50] Milo, P. 2013: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí – Geophysical investigations of early medieval occupation sites in the lower Dyje (Thaya) river region, Archeologické rozhledy LXV-2013, 706–734.

[51] Ortisi, S. – Pröttel, M. P. 2002: Römische Kleinfunde aus Burghöfe 2. Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie, Band 6. Leidorf.

[52] Patek, E. 1942: Verbreitung und Herkunft Der römischen Fibeltypen in Pannonien. Dissertationes Pannonicae. Budapest.

[53] Pecinovská, M. 2008: Provinciální spony starší doby římské v Čechách. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Magisterská diplomová práce.

[54] Peškař, I. 1972: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren. Praha: Academia.

[55] Phillipe, J. 2000: Les fibules de Seine-et-Marne du 1er siecle av. J.-C. au 5e siecle ap. J.-C. Mémoires archéologiques de Seine-et-Marne n 1. 1999. Nemours.

[56] Pieta, K. 2019: Early Roman Period Burials of Púchov culture: Buried Natives or offered foreigner? Slovenská archeológia LXVII/2, 241–284.

[57] Rajtár, J. 2014: Stĺp Marca Aurelia a archeologické doklady o rímskych výpravách proti Kvádom. In: Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko. Zb. SNM, Archeológia, Suppl. 8, Bratislava, 107–140.

[58] Riha, E. 1979: Die Römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst, Band 3. Augst.

[59] Riha, E. 1994: Die Römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975. Forschungen in Augst, Band 18. Augst.

[60] Rodge, M. 2005: Zeldzame 3de-eeuwse fibula vane en paard met ruiter uit de vicus Velzeke (Oost-Vlaanderen). Een bijdrage tot de typo-chronologie, iconografie en interpretatie van de Provinciaal-Romeinse ruiterfibulae. In: Archeologische Kronik Van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen IX. Overdruk uit Handelingen XII. 115–147.

[61] Říhovský, J. 1951: Hroby z římského období u Mikulova, Archeologické rozhledy III/1951, 37–40.

[62] Sedlmayer, H. 1995: Die römischen Fibeln von Wels. Sonderreihe zum Jahrbuch des Musealvereines Wels, Band 4. Wels.

[63] Sedlmayer, H. 2009: Die Fibeln vom Magdalensberg. Funde der Grabungsjahre 1948–2002 und Altfunde des 19. Jahrhunderts. Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 16. Klagenfurt am Wörthersee.

[64] Schmid, S. 2010: Die römischen Fibeln aus Wien. Wien.

[65] Tejral, J. 1960: Sídliště z doby římské z Lanžhota, okr. Břeclav. Přehled výzkumů 1959, 171.

[66] Tejral, J. 1967: Nové nálezy na římsko-barbarském sídlišti u Lanžhota, okr. Břeclav. Přehled výzkumů 1966, 39.

[67] Tejral, J. 1970a: Počátky doby římské na Moravě z hlediska hrobových nálezů. Študijné Zvesti 18.

[68] Tejral, J. 1970b: Nález sídlištního objektu z pozdní doby římské v Lanžhotě, okr. Břeclav. Přehled výzkumů 1968, 36–37.

[69] Tejral, J. 1970c: Sídlištní objekt z Ladné (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1968, 36, 99.

[70] Tejral, J. 1971: Dva nové objekty na sídlišti z doby římské u Ladné (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1969, 19–20, 63–64.

[71] Tejral, J. 1974: Další výzkumy na sídlišti z doby římské v Ladné (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1973, 53–54, 186–189.

[72] Tejral, J. 1977: Zachraňovací výzkum v písečníku u obce Ladná, okr. Břeclav. Přehled výzkumů 1975, 43–44.

[73] Trampota, F. 2016: Milovice (K. Ú. Milovice u Mikulova, okr. Břeclav). Přehled výzkumů 57–1, 249.

[74] Urban, P. 2020: Rímskoprovinciálne spony z Mikulovskej oblasti nájdené detektormi kovov. Brno: Masarykova univerzita. Bakalárska práca.

[75] Vlach, M. 2008: Římsky krátkodobý tábor a nové nálezy z doby římské z Charvatské Nové Vsi In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. – Vachůtová, D. (eds.), Barbarská sídliště, chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 461–468.

[76] Vlach, M. 2010: Žárové pohřebiště v Šitbořicích a přilehlý region v době římské. Magisterská diplomová práce. Ústav archeologie a muzeologie. Masarykova Univerzita. Brno.

[77] Wheeler, E. L. 2010: Rome's Dacian Wars: Domitian, Trajan and Strategy on the Danube, Part I, The Journal of Military History 74, 1185–1227.

[78] Wheeler, E. L. 2011: Rome's Dacian Wars: Domitian, Trajan and Strategy on the Danube, Part II, The Journal of Military History 75, 191–219.

[79] Zelíková, M. 2019: Sídliště střední doby římské v Jevišovce a jeho postavení v kontextu osídlení soutoku Jevišovky a Dyje. Brno: Masarykova Univerzita. Magisterská diplomová práce.

[80] Zeman, T. 2017a: Střední Pomoraví v době římské. Svědectví povrchové prospekce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[81] Zeman, T. 2017b: Příspěvek k poznání nejstaršího germánského osídlení Moravy optikou nových povrchových nálezů, Slovenská Archeológia LXV, 279–319.