Výzdoba halštatských hrobových komôr – výsada elít?

Název: Výzdoba halštatských hrobových komôr – výsada elít?
Variantní název:
  • Decoration of Hallstatt-Period burial chambers – a privilege of the elites?
  • Verzierung der hallstattzeitlichen Grabkammern – ein Privileg der Eliteschicht?
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [45]-56
Rozsah
[45]-56
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pri výskume halštatskej mohyly IV v Janíkoch - Dolných Janíkoch sa zistili po prvýkrát v kalenderberskej kultúre stopy čiernej geometrickej maľby na bielom vápennom nátere steny drevenej hrobovej komory. Rovnaký spôsob čiernej maľby sa v podobe sekundárnej výzdoby uplatnil spolu s aplikáciou bronzových plieškov geometrického tvaru na viacerých keramických výrobkoch v tej istej mohyle. Výzdoba aplikáciou bronzových plieškov sa predpokladá ešte v trojpriestorovej hrobovej komore mohyly VI v Nových Košariskách. Obidva hroby patrili príslušníkom miestnej elity. Okrem predmetov neobvyklých (železný hrot kopije, bronzový meč) pre naddunajskú skupinu kalenderberskej kultúry obsahovali obidva hroby aj výrobky s provenienciou na juhovýchode Európy.
During excavation of Hallstatt-Period barrow IV in Janíky-Dolné Janíky, traces of black geometric painting on white lime paint were identified on the wall of a wooden burial chamber. This was the first time such painting had been found in the context of the Kalenderberg Culture. The same type of black painting, together with geometrically shaped pieces of bronze sheet, was also applied on several ceramic artefacts in the same burial mound. Decoration with applied pieces of bronze sheet is also supposed in a three-room burial chamber of barrow VI in Nové Košariská. Both the above graves belonged to members of the local elite. Besides objects (iron lance head, bronze sword) which are unusual in graves of the Kalenderberg Culture north of the Danube, both graves also contained artefacts of Southeast European origin.