Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA na juhozápadnom Slovensku: doklad rituálnej obety človeka a koňa v staršej dobe železnej? : (s antropologickým posudkom A. Šefčákovej)

Název: Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA na juhozápadnom Slovensku: doklad rituálnej obety človeka a koňa v staršej dobe železnej? : (s antropologickým posudkom A. Šefčákovej)
Variantní název:
  • Grave 121/1953 from the Vekerzug Culture cemetery in Chotín IA, south-western Slovakia: evidence of an Early Iron Age ritual sacrifice of a human and a horse? : (with anthropological assessment by A. Šefčáková)
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [57]-84
Rozsah
[57]-84
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cieľom príspevku je predstaviť spoločný hrob človeka a koňa bez sprievodného inventára z mladšej doby halštatskej a pokúsiť sa o interpretáciu jeho významu. Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA obsahoval kostrový pohreb človeka a koňa. Podľa novovypracovaného antropologického posudku, ktorý je súčasťou príspevku, išlo o staršiu ženu, ktorá sa zaoberala fyzickou prácou a zároveň jazdila na koni. Na základe absencie hrobovej výbavy je naznačené jej nízke spoločenské postavenie. Ďalej je skúmaný význam spoločného hrobu osoby nízkeho statusu s koňom v kontexte celej vekerzugskej kultúry. Na základe sčasti analogických nálezov z iných regiónov je vyslovený predpoklad, že by mohlo ísť o rituálnu obetu človeka (ženy) s koňom. Táto hypotéza je skúmaná z viacerých hľadísk, tak ako aj prípadné ďalšie možnosti interpretácie hrobu.
The aim of the paper is to present a Late Hallstatt Period joint grave of a human and a horse without funerary equipment, and to try to decipher its meaning. Grave 121/1953 in a cemetery of the Vekerzug culture in Chotín IA contained inhumation burials of a human and a horse. According to a recently elaborated anthropological assessment attached to this paper, the person buried in the grave was an older female who had been both undertaking physical work and riding horses. Her minor social status is indicated by the absence of grave goods. Also discussed is the meaning of this joint grave of a person of low social status and a horse in the context of the whole Vekerzug culture. On the basis of partly analogous finds from other regions, it is supposed that it may be a ritual sacrifice of a human (female) and a horse. This hypothesis, as well as possible further interpretations of the grave, have been studied from multiple aspects.