Pět nových hrobů horákovské kultury na jižní Moravě : (s osteologickým a antropologickým posudkem G. Dreslerové, J. Kaly a Z. Tvrdého)

Název: Pět nových hrobů horákovské kultury na jižní Moravě : (s osteologickým a antropologickým posudkem G. Dreslerové, J. Kaly a Z. Tvrdého)
Variantní název:
  • Five new graves of the Horákov Culture in South Moravia : (with osteological and anthropological assessment by G. Dreslerová, J. Kala and Z. Tvrdý)
  • Fünf neu entdeckte Gräber der Horákov-Kultur in Südmähren : (mit osteologischem und anthropologischem Bericht von G. Dreslerová, J. Kala und Z. Tvrdý)
Autor: Kos, Petr
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [27]-43
Rozsah
[27]-43
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložená práce si bere za cíl obeznámit odbornou archeologickou veřejnost s několika novými hroby horákovské kultury, které byly odkryty zaměstnanci ÚAPP Brno, v. v. i., na jižní Moravě. Do roku 2007 v této oblasti přibyly hrobové celky, které nám umožňují posoudit materiální základnu znojemské skupiny horákovské kultury v bezprostředním okolí Znojma a částečně i v krumlovsko-oslavanské oblasti, která tvoří spojnici mezi centrální brněnskou a znojemskou skupinou. Nové hroby přispívají rovněž k rozhojnění nálezové základny mikulovské horákovské skupiny, která byla donedávna vztahována k sousední dolnorakouské skupině kalenderberského kulturního okruhu.
The paper presented aims to familiarise the professional archaeological public with several recently found graves of the Horákov Culture, which were unearthed by the Institute of Archaeological Heritage, Brno in South Moravia. Burial assemblages were discovered in this area between 2003 and 2007, which has made it possible to study the material base of the Znojmo group of the Horákov Culture in the immediate neighbourhood of Znojmo and partly also in the Krumlov-Oslavany region, which forms a link between the central Brno group and the Znojmo group. The new graves also supplement the volume of material relating to the Mikulov group of the Horákov Culture, which has until recently been associated with the Lower Austrian group of the Kalenderberg cultural circle.
Reference
[1] Baarová, Z. 2004: Upřesnění datování halštatského pohřebiště u Maref. In: Chvojka, O. (ed.), Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1. České Budějovice, 19–28.

[2] Berg, F. 1962: Das Flachgräberfeld der Hallstattkultur von Maiersch. Wien.

[3] Čapková, M. 2008: Halštatské pohřby v Mikulově. Brno (bakalářská dipl. práce FF MU, http://is.muni.cz/th/162498/ff_b).

[4] Čižmář, Z. 2005: Tulešice II (okr. Znojmo). Brno (nálezová zpráva ulož. na ÚAPP Brno, č. j. 25/05).

[5] Čižmář, Z. 2006: Mašovice (okr. Znojmo), Pšeničné, Přehled výzkumů 47, 156–157.

[6] Čižmářová, J. 1998: Halštatský hrob z Pavlova-Dolního pole, okr. Břeclav, Pravěk NŘ 7 (1997), 309–317.

[7] Čižmářová, J. – Holubová, Z. 2011: Pod nadvládou železa. In: Procházka, R. (ed.), Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Brno, 319–321.

[8] Dobisíková, M. – Geisler, M. – Kala, J. – Kos, P. – Mikulková, B. – Parma, D. 2010: Halštatské pohřebiště ze Slavkova u Brna (okr. Vyškov). In: Furmánek, V. – Miroššayová, E. (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra, 57–99.

[9] Dokládal, M. 1999: Morfologie spálených kostí. Sborník prací lékařské fakulty 113. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Brno.

[10] Dvořák, F. 1939: Nálezy bylanského typu na Kolínsku II, Památky archeologické XXXXI, 1936–38, 59–86.

[11] Golec, M. 2003: O konci bohatých horákovských hrobů a datování Býčí skály podle keramiky, Archeologické rozhledy LV, 695–717.

[12] Golec, M. 2005: Horákovská kultura. Brno (doktorská dizertační práce, ulož. na ÚAM FF MU Brno).

[13] Golec, M. 2007: Chronologie horákovské kultury aneb stupně v pohybu, Pravěk NŘ 15 (2005), 419–446.

[14] Friedrich, M. – Hennig, H. 1995: Dendrochronologische Untersuchung der Hölzer des hallstattzeitlichen Wagengrabes 8 aus Wehringen, Lkr. Augsburg und andere Absolutdaten zur Hallstattzeit, Bayerische Vorgeschichtsblätter 60, 289–300.

[15] Hrubý, V. 1959: Ein Ringpanzer der Hallstattzeit, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 4, 33–38.

[16] Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Památky archeologické – Supplementum 16. Praha.

[17] Keller, J. 1939: Die Alb-Hegau-Keramik der älteren Eisenzeit. Tübingen.

[18] Kos, P. 2004a: Pohřby žen z doby halštatské v Modřicích u Brna. In: Chvojka, O. (ed.), Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1. České Budějovice, 271–292.

[19] Kos, P. 2004b: Modřice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 45, 173–176.

[20] Kos, P. 2004c: Olbramovice (okr. Znojmo). Brno (nálezová zpráva ulož. na ÚAPP Brno, č. j. 76/04).

[21] Kos, P. 2005a: Modřice (okr. Brno-venkov). Brno (nálezová zpráva ulož. na ÚAPP Brno, č. j. 95/05).

[22] Kos, P. 2005b: Hustopeče (okr. Břeclav). Brno (nálezová zpráva ulož. na ÚAPP Brno, č. j. 174/05).

[23] Kos, P. 2009: Modřice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 50, 310–311.

[24] Kos, P. 2011: Hrob H 1800 z Modřic – doklad interakcí mezi oblastmi Moravy, Bavorska a JV Přialpím v době halštatské, Pravěk NŘ 19 (2009), 113–159.

[25] Kos, P. v tisku: Halštatské hroby ze Znojma – Horního náměstí. In: Zborník referátov z XII. Medzinárodnej konferencie "Doba popelnicových polí a doba halštatská", Hriňová – horský hotol Poľana, 14.–18. mája 2012.

[26] Kos, P. – Golec, M. 2008: Hrob č. K 895 v Modřicích u Brna. "Proces smíchání horákovské a kalenderberské materiální kultury", Pravěk NŘ 17 (2007), 301–328.

[27] Kossack, G. 1959: Südbayern während der Hallstattzeit. Römisch-Germanische Forschungen 24. Berlin.

[28] Koutecký, D. 1968: Velké hroby, jejich konstrukce, pohřební ritus a sociální struktura obyvatelstva bylanské kultury, Památky archeologické LIX, 400–487.

[29] Koutecký, D. 2008: Bylanská kultura. In: Venclová, N. (ed.), Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha, 46–66.

[30] Kromer, K. 1959: Das Gräberfeld von Hallstatt. Firenze.

[31] Lečbych, M. 2010: Znojmo (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 380.

[32] Nebelsick, L. D. 1997: Die Kalenderberggruppe der Hallstattzeit am Nordostalpenrand. In: Nebelsick, L. D. – Eibner, A. – Lauermann, E. – Neugebauer, J.-W., Hallstattkultur im Osten Österreichs. St. Pölten, 9–128.

[33] Pare, F. E. Ch. 1999: Beitrage zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa, Teil II: Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (11.–8. Jahrhundert v. Chr.), Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 46, 175–315.

[34] Parzinger, H. 1995: Die Funde. In: Parzinger, H. – Nekvasil, J. – Barth, F. E., Býčí skála-Höhle. Ein hallstattzeitlicher Höhlenopferplatz in Mähren. Römisch-Germanische Forschungen 54. Mainz am Rhein, 16–92.

[35] Patek, E. 1993: Westungarn in der Hallstattzeit. Acta Humaniora 7. Weinheim.

[36] Podborský, V. 1963: K problematice moravského halštatu – II, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 8, 15–50.

[37] Podborský, V. 1980: Dvě nová halštatská pohřebiště na jižní Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 25, 75–124.

[38] Podborský, V. 1988: Pravěké a raně historické osídlení Znojemského hradu, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 33, 121–140.

[39] Podborský, V. 2002: Výpověď bohatých hrobů horákovské kultury. In: Čech, P. – Smrž, Z. (ed.), Sborník Drahomíru Kouteckému. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 9. Most, 167–176.

[40] Podborský, V. – Vildomec, V. 1972: Pravěk Znojemska. Brno.

[41] Přichystal, M. – Kos, P. 2006: Doba halštatská, In: Čižmář, M. – Geislerová, K. (ed.), Výzkumy – Ausgrabungen 1999–2004. Brno, 49–54.

[42] Siepen, M. 2005: Der hallstattzeitliche Arm- und Beinschumck in Österreich. Prähistorische Bronzefunde X/6. Stuttgart.

[43] Stegmann-Rajtár, S. 1992a: Grabfunde der älteren Hallstattzeit aus Südmähren. Košice.

[44] Stegmann-Rajtár, S. 1992b: Spätbronze- und früheisenzeitliche Fundgruppen des mittleren Donaugebietes, Bericht der Römisch-Germanischen Kommision 73, 29–179.

[45] Stegmann-Rajtár, S. 2009: Von Bayern bis nach Südmähren: Zur Verbreitung westlicher Gefässformen in Gräbern der südmährischen Hallstattkultur. In: Zwischen Münchshöfen und Windberg. Gedenkschrift für Karl Böhm. Internationale Archäologie, Studia honoraria – Band 29. Rahden/Westf., 227–246.

[46] Stloukal, M. – Dobisíková, M. – Kuželka, V. – Stránská, P. – Velemínský, P. – Vyhnánek, L. – Zvára, K. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.

[47] Šaldová, V. 1968: Halštatská mohylová kultura v západních Čechách – Pohřebiště Nynice, Památky archeologické LIX, 297–399.

[48] Šolle, M. 1951: Z problematiky doby halštatské, Archeologické rozhledy III, 348–352.

[49] Šolle, M. 1955: Jižní Morava v době halštatské, Památky archeologické XLVI, 101–130.

[50] Štrof, A. 1996: Das hallstattzeitliche Gräberfeld in Vojkovice (Bez. Brno-venkov), Pravěk NŘ 5 (1995), 203–208.

[51] Torbrügge, W. 1992: Die frühe Hallstattzeit (Ha C) in chronologischen Ansichten und notwendige Randbemerkungen. Teil II: Der sogenannte östliche Hallstattkreis, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 39, 425–614.

[52] Trachsel, M. 2004: Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit 2. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 104. Bonn.

[53] Vitula, P. 1986: K problematice halštatského osídlení na jižní Moravě. Praha (doktorská dizertační práce ulož. na FF UK Praha).

[54] Vitula, P. 1999: Brno (okr. Brno-město). Ul. Příkop – Business centrum, Přehled výzkumů 1995–1996, 339–340.