Sídlištní areál z období popelnicových polí v Brně-Komíně

Název: Sídlištní areál z období popelnicových polí v Brně-Komíně
Variantní název:
  • An Urnfield Period settlement area in Brno-Komín
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. [169]-200
Rozsah
[169]-200
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie vznikla na základě zpracování velaticko-podolského sídliště na katastru městské části Brno-Komín, které bylo archeologickým výzkumem prozkoumáno v roce 2006. Z něj pochází keramika, mazanice, kamenná industrie, kostěná a parohová industrie, která byla vyhodnocena z 29 sídlištních objektů. Na základě získaných výsledků bylo sídliště zařazeno do stupňů HA2 až HB1 relativní chronologie doby popelnicových polí, platné pro moravské prostředí. Větší pozornost je věnována rozsáhlému hliníku spadajícího do stupně HB1, který byl na zkoumané lokalitě nalezen. Takto rozměrné hliníky se v sídlištním prostředí KSPP nevyskytují často.
The study is based on the analysis and evaluation of a Middle Danube Urnfield Culture settlement in the cadastral territory of the Brno-Komín city district, which was archaeologically examined in 2006. The excavations at the site yielded pottery, clay daub, lithic industry, and bone and antler industry from 29 settlement features. Based on the results obtained, the settlement was dated to phases HA2 to HB1 within the relative chronology of the Urnfield Period applied to Moravia. Special attention has been paid to an extensive clay pit falling within the HB1 phase, which was unearthed at the site. Clay pits of such large dimensions are not common in settlements of the Middle Danube Urnfield Culture.
Reference
[1] Čižmářová, J. 1982: Brno-Komín (okr. Brno-město), sídlištní objekty kultury lineární a mohylové. Brno (nálezová zpráva ulož. na AÚ AV ČR Brno, č. j. 606/82).

[2] Demek, J. – Mackovčin, P. (eds.) 2006: Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny. Praha.

[3] Dohnal, V. 1977: Kultura lužických popelnicových polí na východní Moravě. Fontes Archaeologiae Moravicae X. Brno.

[4] Gánovský, J. 2009: Sídliště kultury středodunajských popelnicových polí v Brně-Komíně. Brno (bakalářská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/216134/ff_b).

[5] Gánovský, J. 2011: Horní Heršpice. Sídelní areál kultury středodunajských popelnicových polí. Brno (magisterská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/216134/ff_m).

[6] Geislerová, K. – Hladký, J. 1981: Záchranný výzkum v Brně - Komíně (okr. Brno – město), Přehled výzkumů 1979, 70–71.

[7] Hromádková, V. 2009: Sídelní areál popelnicových polí u Jiříkovic. Brno (magisterská dipl. práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/108933/ff_m).

[8] Jan, L. a kol. 2006: Komín v historii 1240–2006. Brno.

[9] Kern, D. 2001: Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung (Grabung 1965–1990), Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde der oberen Holzwiese. Mitteilungen der Prähistorischen Komission der Österreichischen Akademie der Wiessenschaften 41. Wien.

[10] Parma, D. 2006a: Šlapanice (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 47, 148–149.

[11] Parma, D. 2006b: Brno-Komín, kruhový objezd Hlavní-Veslařská II, komunikace Hlavní-Absolonova. Brno (nálezová zpráva ulož. na ÚAPP Brno, č. j. 4/07).

[12] Parma, D. 2009: Příspěvek k topografii osídlení katastru Modřic v době bronzové, Pravěk NŘ 19, 65–107.

[13] Parma, D. 2011: Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D1 u Vyškova. Pravěk Supplementum 22/1. Brno.

[14] Podborský, V. 1992: Pravěk Brna, Universitas (Revue Masarykovy univerzity v Brně) 6, 3–12.

[15] Přichystal, A. 2011: Geologie brněnského prostoru. In: Procházka, R. (ed.), Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Brno, 17–39.

[16] Říhovský, J. 1960: Problematika podolské kultury, Archeologické rozhledy 12, 212–236.

[17] Říhovský, J. 1963: K poznání starší fáze kultury středodunajských popelnicových polí – velatické kultury. In: Sborník Československé společnosti archeologické 3. Brno, 61–115.

[18] Říhovský, J. 1967: Starší (velatická) fáze středodunajského okruhu kultury popelnicových polí na Moravě, Zprávy Československé akademie věd IX/4, 30–44.

[19] Říhovský, J. 1972: Die Messer in Mähren und dem Ostalpengebiet. Prähistorische Bronzefunde VII/1. München.

[20] Říhovský, J. 1974: Další nálezy z velatického šídliště v Brně-Komíně (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 1973, 38.

[21] Říhovský, J. 1982a: Hospodářský a společenský život velatické osady v Lovčičkách, Památky archeologické 73, 5–56.

[22] Říhovský, J. 1982b: Základy středodunajských popelnicových polí na Moravě. Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd X/1. Praha.

[23] Salaš, M. 1996: Osídlení brněnské kotliny v době popelnicových polí, Pravěk NŘ 4 (1994), 165–203.

[24] Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku I, II. Brno.

[25] Salaš, M. – Stuchlík, S. 2011: Civilizace doby bronzové. In: Procházka, R. (ed.), Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Brno, 227–318.

[26] Šabatová, K. 2007: Sídelní areál střední a mladší doby bronzové v Přáslavicích. Brno (doktorská dizertační práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/9482/ff_d).

[27] Šabatová, K. – Vitula, P. 2002: Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky (II). Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Archaeologiae Regionalis Fontes 4. Olomouc.

[28] Tichý, R. 1962: Nové nálezy volutové keramiky z Brna-Komína, Přehled výzkumů 1961, 41.