Archeologický výskum pri hradisku Biela skala v Podbieli na Orave v roku 2019

Název: Archeologický výskum pri hradisku Biela skala v Podbieli na Orave v roku 2019
Variantní název:
  • Archaeological excavation near the Biela Skala hill fort in Podbiel (Orava region) in 2019
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2022, roč. 27, č. 1, s. 19-49
Rozsah
19-49
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roku 2019 sa uskutočnil sondážny archeologický výskum v polohách: Biel a Za Pivovarom, ktoré sa nachádzajú v areáli hradiska Biela skala v Podbieli, okr. Tvrdošín. Lokality sú v literatúre známe ako halštatské sídliská, z ktorých absentoval akýkoľvek archeologický materiál. V predstihu sa realizoval geofyzikálny prieskum, na základe ktorého prebehol sondážny výskum. V polohe Za pivovarom neboli potvrdené predpokladané objekty. Ide o už zničené archeologické nálezisko poľnohospodárskou činnosťou. Nové informácie boli zistené o sídlisku v polohe Biel (objavených 5 sídliskových objektov), z ktorého pochádza archeologický materiál, ktorý je možné datovať do dvoch fáz: HD–LTA/ LTB1 a LTB2/LTC–LTD. V teréne boli verifikované niektoré magnetometrické anomálie – zhorená líniová drevená stavba/opevnenie? a pravdepodobne palisáda/ohrada na terénnej hrane sídliska.
In 2019, a short-term archaeological excavation was carried out on the sites Biel and Za Pivovarom, which are located in the area of the Biela skala hill fort in Podbiel, Tvrdošín District. The sites are referred to in literature as Hallstatt Period settlements, from which no archaeological finds were known so far. The archaeological excavation was preceded by geophysical survey. The features expected on the site Za Pivovarom have not been confirmed. This archaeological site was already destroyed by recent agricultural activity. New information has been found about the settlement on the site Biel (five settlement features discovered). Archaeological finds from this site can be dated to two phases: HD–LTA/LTB1 and LTB2/LTC–LTD. Several magnetometric anomalies have been verified in terrain – a burnt linear wooden structure/fortification (?) and probably a palisade/ fence at the terrain edge of the settlement.