Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie

Název: Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie
Variantní název:
  • Video study in museum education research: a case study
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 56-67
Rozsah
56-67
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem textu je představit videostudii jako užitečný metodologický nástroj využitelný v oblasti analýzy muzejní edukace. Videostudie se dnes stále častěji objevuje ve výzkumech edukační reality. Její přínos však není omezen pouze na výzkum školní výuky, ale použít ji lze také v muzejním prostředí. Analýza muzejně edukačních programů se přitom nemusí zabývat jen formami výuky, jejím obsahem a dalšími klasicky zkoumanými edukačními jevy. Jak ukazuje předkládaná případová studie, videodata mohou být součástí analýz rozmanitých muzejních fenoménů. Těmi mohou být aktuální muzejní trendy, jako např. orientace muzea na každodenní život návštěvníků, nebo se výzkumná pozornost může obracet k analýze role muzejního prostředí v edukaci apod.
The aim of this study is to introduce video study as a useful methodological tool in the museum education analysis. Video study is nowadays increasingly used to investigate the educational reality. However, its contribution is not limited to research into school education; it can be also employed in the museum environment. The analysis of museums’ educational programmes does not only deal with the forms of teaching, its content and other typical educational phenomena. As this case study shows, video data can be also part of the analysis of other museum phenomena such as current museum trends (for example, the focus on everyday life of the visitors). Similarly, attention can be devoted to the analysis of the role of the museum environment in education and the like.
Reference
[1] DOLEJŠKOVÁ, Petra. Tajemství muzea – pedagogicky konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2011, roč. 49, č. 2, s. 24–29. ISSN 1803-0386.

[2] FALK, John H., Lynn D. DIERKING and Marianna ADAMS. Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning. In MACDONALD, Sharon. A Companion to Museum Studies. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2006, s. 323–339. ISBN 978-1-4051-0839-3.

[3] JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-995-0.

[4] JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace ve výuce: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ a kol. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009, s. 45–62. ISBN 978-80-7315-180-5

[5] MACLEOD, Suzanne (ed.). Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions. London, New York: Routledge, 2005. ISBN 978-0-415-34344-2.

[6] MORRIS, Estelle a Martha SPURRIER. Museums and Schools: Nurturing an indispensable relationship. In BELLAMY Kate a Carey OPPENHEIM (eds.). Learning to Live: Museums, young people and education. London: Institute for Public Policy Research and National Museum Directors' Conference, 2009, s. 58–66. ISBN 978-1-86030-324-1.

[7] POPESCU, Florin a Cezar SCARLAT. Limits of swot analysis and their impact on decisions in early warning systems. SEA – Practical Application of Science, 2015, roč. III, č. 1 (7), s. 467–472. ISSN 2360-2554.

[8] SAVICKE, Jolita a Palmira JUCEVICIENE. Educating Students in Museums: Possibilities for Forming Personal Learning Environments. Social Sciences, 2012, roč. 4, č. 78, s. 75–83. ISSN 2076-0760.

[9] Slezské zemské muzeum v Opavě [online]. [cit. 2017-01-22]. Dostupný z www: http://www.szm.cz.

[10] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3861-6.

[11] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3003-4.

[12] Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-222-2.

[13] WORTS, Douglas. Extending the Frame: Forging a New Partnership with the Public. In PEARCE, Susan. Art in Museums. London: The Athlone Press, 1995, s. 164–191. ISBN 978-0-485-90005-7.

[14] ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Jak zkoumat ict v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. ORBIS SCHOLAE, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137–148. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.225