Virtuální výstavy : postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů

Název: Virtuální výstavy : postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů
Variantní název:
  • Virtual exhibitions : the attitudes and opinions of online visitors from university
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 27-43
Rozsah
27-43
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Digitalizace v muzeích roste a zasahuje čím dál více oblastí. Rok 2020, kdy byla muzea uzavřena kvůli pandemii COVID-19, akceleroval vstup institucí do online prostoru. Předkládaná studie porovnává 4 různé virtuální projekty pohledem online návštěvníků. K hodnocení byla vybrána 360° virtuální prohlídka Secret Annex, databáze The Cleveland Museum of Art, videoprohlídka v DOXu v Centru současného umění a virtuální výstava Na Sibiř z domova Národního muzea. Každý z 63 respondentů, kterými byli vysokoškolští studenti, pomocí dotazníku reflektovali 2 výstavy ve 3 hlavních oblastech – forma (1), obsah (2), zážitek (3). Celkově panuje s výstavami spokojenost, návštěvníci získali nové informace, ale schopnost vtáhnout návštěvníka do výstavy se liší v závislosti na formě i tématu.
The digitisation in museums is increasing and expands into more areas. During 2020 museums were closed due to COVID-19 pandemic and the institutions' entry into the online area was accelerated. This study confronts 4 different types of virtual exhibitions based on online visitors’ opinions. Following projects were chosen for the Annex, database The Cleveland Museum of Art, videotour in DOX Centre for Contemporary Art and the virtual exhibition To Siberia from home of the National Museum. Each of the 63 respondents, who were university students, evaluated two exhibitions by survey in three main areas – form (1), content (2), experience (3). In general, they were satisfied, visitors gained new information but the ability to immerse them into the exhibition was different depending on the form and the theme.