Virtuální výstavy : postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů

Název: Virtuální výstavy : postoje a názory online návštěvníků z řad vysokoškolských studentů
Variantní název:
  • Virtual exhibitions : the attitudes and opinions of online visitors from university
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 27-43
Rozsah
27-43
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Digitalizace v muzeích roste a zasahuje čím dál více oblastí. Rok 2020, kdy byla muzea uzavřena kvůli pandemii COVID-19, akceleroval vstup institucí do online prostoru. Předkládaná studie porovnává 4 různé virtuální projekty pohledem online návštěvníků. K hodnocení byla vybrána 360° virtuální prohlídka Secret Annex, databáze The Cleveland Museum of Art, videoprohlídka v DOXu v Centru současného umění a virtuální výstava Na Sibiř z domova Národního muzea. Každý z 63 respondentů, kterými byli vysokoškolští studenti, pomocí dotazníku reflektovali 2 výstavy ve 3 hlavních oblastech – forma (1), obsah (2), zážitek (3). Celkově panuje s výstavami spokojenost, návštěvníci získali nové informace, ale schopnost vtáhnout návštěvníka do výstavy se liší v závislosti na formě i tématu.
The digitisation in museums is increasing and expands into more areas. During 2020 museums were closed due to COVID-19 pandemic and the institutions' entry into the online area was accelerated. This study confronts 4 different types of virtual exhibitions based on online visitors’ opinions. Following projects were chosen for the Annex, database The Cleveland Museum of Art, videotour in DOX Centre for Contemporary Art and the virtual exhibition To Siberia from home of the National Museum. Each of the 63 respondents, who were university students, evaluated two exhibitions by survey in three main areas – form (1), content (2), experience (3). In general, they were satisfied, visitors gained new information but the ability to immerse them into the exhibition was different depending on the form and the theme.
Reference
[1] BURTON JONES, Katherine. The Transformation of the Digital Museum. In MARTY, Paul F. a Katherine BURTON JONES. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. New York: Routledge, 2008, s. 9–25. ISBN 0-415-80218-0.

[2] Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper [online]. USA: Cisco Systems, 2020 [cit. 2020-05-24]. Dostupné z www: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internetreport/white-paper-c11-741490.html.

[3] CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly a Eva HAUSEROVÁ. Flow: o štěstí a smyslu života. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0918-8.

[4] Dotazník: Online exkurze 2021 (1. výstava): hodnocení virtuálních výstav [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://bit.ly/38qyPIa.

[5] East Doc Interactive [online]. Praha: Institute of Documentary Film, 2021 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z www: https://dokweb.net/activities/east-doc-platform/2022/east-docinteractive.

[6] Follow-up survey on the impact of the COVID-19 pandemic on museums in Europe: Final Report [online]. Berlín: Network of European Museums Organisations, 2021 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_FollowUpReport_11.1.2021.pdf.

[7] INDIHU [online]. Praha: Knihovna AV ČR, 2021 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z www: https://indihu.cz/.

[8] MATEOS-RUSILLO, Santos M. a Arnau GIFREU-CASTELLS. Transmedia Storytelling and Its Natural Application in Museums. The Case of the Bosch Project at the Museo Nacional del Prado. Curator: The Museum Journal [online], 2018, roč. 61, č. 2, s. 301–313 [cit. 2021-08-31]. Dostupné z: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.muni.cz/doi/10.1111/cura.12252 ISSN 00113069. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/cura.12252 | DOI 10.1111/cura.12252

[9] Museum Definition [online]. Paris: ICOM International Council of Museums, 2020 [cit. 2020-10-6]. Dostupné z www: https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museumdefinition/.

[10] Na Sibiř z domova. Online výstava [online]. Praha: Národní muzeum, 2021 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://exhibition.indihu.cz/view/nasibir-z-domova/start.

[11] PALACIOS, Diana, Janio JADÁNGUERRERO a Carlos RAMOSGALARZA. Digital Museums as Pedagogical Mediators in the Pandemic Crisis. In STEPHANIDIS, Constantine, Margherita ANTONA a Stavroula NTOA (eds.). HCI International 2021 – Posters: 23rd HCI International Conference [online]. Cham: Springer International Publishing, 2021, s. 122–131 [cit. 2021-07-03]. Dostupné z www: <https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/978-3-030-78645-8_16 | DOI 10.1007/978-3-030-78645-8_16>. ISBN 978-3-030-78644-1. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/978-3-030-78645-8_16 |

[12] PŘÍBRAMSKÁ, Ivana. Úvod do informačního chování [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/%C3%9Avod-doinforma%C4%8Dn%C3%ADho-chov%C3%A1n%C3%AD_P%C5%99%C3%ADbramsk%C3%A1.pdf.

[13] Room of Anne Frank and Fritz Pfeffer [online]. Amsterdam: Anna Frank House, 2021 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secretannex/room-anne/.

[14] RUMFORD, Ron. Susan & Dean (BAT). The Cleveland Museum of Art [online]. Cleveland, 2021 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.clevelandart.org/art/2020.414.

[15] SCHWEIBENZ, Werner. The virtual museum: an overview of its origins, concepts, and terminology. The Museum Review [online], 2019, roč. 4, č. 1 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://themuseumreviewjournal.wordpress.com/2019/08/02/tmr_vol4no1_schweibenz/. ISSN 2574-0296.

[16] SCHWEIBENZ, Werner. Virtual museums: The Development of Virtual Museums. ICOM News Magazine [online], 2004, roč. 57, č. 3, [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.researchgate.net/publication/335241270_The_virtual_museum_an_overview_of_its_origins_concepts_and_terminology.

[17] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Využití digitálních technologií v muzejní prezentaci a edukaci. Brno: Moravské zemské muzeum, 2019. ISBN 978-80-7028-522-0.

[18] The Cleveland Museum of Art. Search the Collestion [online]. Cleveland, 2021 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.clevelandart.org/art/collection/search.

[19] The Secret Annex [online]. Amsterdam: The Anne Frank House, 2018 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z www: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/.

[20] Towards a shared definition of user experience. In CHI EA '08: CHI '08 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems [online]. Italy: ACM, 2008, s. 2395–2398 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://dl-acm-org.ezproxy.muni.cz/doi/10.1145/1358628.1358693. ISBN 9781605580128.

[21] VESTER, Frederic. Myslet, učit se... a zapomínat?. Plzeň: FRAUS, 1999. ISBN 80-85784-79-3.

[22] Výstavou Jsem tady s umělcem Jiřím Davidem [online]. Praha: Dox, 2020 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://www.youtube.com/watch?v=z5InprOtnic.

[23] Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2020 [online]. Praha: Český statistický úřad, 25. 11. 2020 [cit. 2021-08-31]. Dostupné z www: https://www.czso.cz/csu/czso/2-digitalni-dovednosti-a-prace-sesoftwarem.

[24] WANČOVÁ, Nina. Česká muzea, nová média a technologie v expozicích: Longitudinální studie mezi lety 2015–2020. Muzeum [online], 2020, roč. 58, č. 1, s. 3–21 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/muzeum-muzejni-a-vlastivednaprace/58-1/ceska-muzea-novamedia-a-technologie-v-expozicichlongitudinalni-studie-mezilety-20152020. ISSN 1803-0386. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.37520/mmvp.2020.002

[25] WANČOVÁ, Nina. Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová studie vzniku virtuální výstavy. JOINME: Journal of Interactive Media [online], 2020, č. 2 [cit. 2021-08-25]. Dostupné z www: http://joinme-muni.cz/showarticle.php. ISSN 2570-8066.

[26] WANČOVÁ, Nina. Role nových médií v muzejní prezentaci. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2020. Disertační práce. Vedoucí práce Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

[27] Zapomenutá válka [online]. Praha: FAMU, 2018 [cit. 2021-10-26]. Dostupné z www: https://www.forgottenwar.eu/cs.