Národní identita, rámcové vzdělávací programy a edukační realita muzea : dispozitivní analýza

Název: Národní identita, rámcové vzdělávací programy a edukační realita muzea : dispozitivní analýza
Variantní název:
  • National identity, framework education programmes and museum education reality : dispositive analysis
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 44-63
Rozsah
44-63
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie prezentuje výzkumná zjištění vztahující se k edukační rovině expozice Encyklopedie Slezska Slezského zemského muzea v Opavě ve vztahu k tématu české národní identity. Edukační realita je přitom ve výzkumu zastoupena sepjetím expozice a jejích exponátů s rámcovými vzdělávacími programy pro základní školy, které demonstrují státní společenský diskurz v oblasti vzdělávání. Metodologie případové studie byla založena na dispozitivní analýze, jejíž součástí byla i analýza materializací, tedy konkrétních exponátů vztahujících se k české národní identitě. Vzhledem ke svému cíli se studie také zamýšlí nad vztahem muzejní edukace k rámcovým vzdělávacím programům, které jsou běžnou realitou škol, a tak i dokumentem, se kterým může být pro muzejní edukátory přínosné se obeznámit.
The study presents research results concerning the educational aspect of the permanent exhibition Encyclopaedia of Silesia in the Silesian Museum in Opava in relation to the issue of Czech national identity. Education reality is represented by the interconnection of the exhibition and exhibits with the framework education programmes for primary schools, which demonstrate the state social discourse in the field of education. Methodology of the case study was based on a dispositive analysis, which comprised a materialisation analysis, i.e. analysis of particular exhibits related to Czech national identity. Regarding the research objective, the study also concentrates on the relationship between museum education and framework education programmes commonly used in schools, including a document, which the museum educators should be familiar with.
Reference
[1] BÁRTL, Lukáš. Muzeum barevné fotografie. Časopis Slezského zemského muzea Série b – vědy historické, 2020, roč. 69, č. 2, s. 137–149. ISSN 1211-3131.

[2] ČINÁTL, Kamil. Jaké národní muzeum (ne) potřebujeme? Dějiny a současnost, 2018, č. 8, s. 10–12. ISSN 0418-5129.

[3] DVOŘÁK, Dominik. Podkladová studie k revizi RVP ZV pro 2. stupeň českého základního o vzdělávání[online]. Praha: NÚV, 2019 [cit. 2021-09-05]. Dostupné z www: http://www.nuv.cz/t/rrvp/04.

[4] FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 978-80-87054-43-7.

[5] GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-023-3.

[6] HEIN, George E. Learning in the Museum, 1998. London: Routledge. ISBN 9780415097765.

[7] HEIN, George E. Museum Education. In MACDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Malden: Blackwell Publishing, 2006, s. 340–352. ISBN 9781405108393.

[8] HEIN, George E. The Challenge and Significance of Constructivism. In Hands-On! Europe Conference [online]. London: Discover, 2001, s. 35–42 [cit. 2021-08-08]. Dostupný z www: http://www.george-hein.com/downloads/challengeSignifHeinHOE.pdf.

[9] HEIN, George E. The Constructivist Museum. Journal for Education in Museums, 1995, č. 16, s. 21–23. ISSN 0260-9126.

[10] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. London: Routledge, 2007. ISBN 9780415379366. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4324/9780203937525

[11] HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 9788074190100.

[12] HROCH, Miroslav a Jitka MALEČKOVÁ. The Construction of Czech National History. Historein, 1999, č. 1, s. 103–112. ISSN 2241-2816. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.12681/historein.129 | DOI 10.12681/historein.129

[13] CHORVÁT, Ivan. Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-344-2.

[14] JÄGER, Siegfried. Discourse and knowledge: Theoretical and methodological aspects of a critical discourse and dispositive analysis. In WODAK, Ruth a Michael MEYER (eds.). Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications Ltd., 2001, s. 32–62. ISBN 9780761961543. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4135/9780857028020.n3

[15] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[16] KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. Praha: Filozofia, 2009. ISBN 9788070073407.

[17] KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Czech National Identity and the Elements Through Which is Constructed. Czech-Polish historical and pedagogical journal, 2020, roč. 12, č. 2, s. 66–96. ISSN 1803-6546. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/cphpj-2020-023 | DOI 10.5817/cphpj-2020-023

[18] KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Konstruktivistické teorie učení a jejich využití v edukační realitě muzea. Pedagogická orientace, 2018, roč. 28, č. 3, s. 496–540. ISSN 1211-4669. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/PedOr2018-3-496 | DOI 10.5817/PedOr2018-3-496

[19] KOLAŘÍKOVÁ, Veronika. Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie. Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 2, s. 56–67. ISSN 1805-4722. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/MuB2017-2-5

[20] LENDEROVÁ, Milena, Tomáš JIRÁNEK a Marie MACKOVÁ. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 9788024635101.

[21] Metodické centrum muzejní pedagogiky. "Děti a mládež" [online]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021 [cit. 2021-11-26]. Dostupné z www: http://www.mcmp.cz/o-nas/projekty/deti-a-mladez/.

[22] MORRIS, Estelle a Martha SPURRIER. Museums and Schools: Nurturing an indispensable relationship. In BELLAMY Kate a Carey OPPENHEIM (eds.). Learning to Live: Museums, young people and education. London: Institute for Public Policy Research and National Museum Directors' Conference, 2009, s. 58–66. ISBN 978-1-86030-324-1.

[23] PAVLICOVÁ, Martina. Folklor a folklorismus v historické a sociální perspektivě. In KŘÍŽOVÁ, Alena, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA (eds.). Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 165–204. ISBN 978-80-210-8081-2.

[24] RAK, Jiří. Bývali Čechové... (české historické mýty a stereotypy). Jinočany: H & H, 1994. ISBN 80-85787-73-3.

[25] Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2021-10-07]. Dostupné z www: https://www.edu.cz/rvpramcove-vzdelavaci-programy/ramcovyvzdelavacici-program-pro-zakladnivzdelavani-rvp-zv/.

[26] SAVICKE, Jolita a Palmira JUCEVIČIENĖ. Educating Pupils in Museums: Possibilities for Forming Personal Learning Environments. Social Sciences, 2012, roč. 78, č. 4, s. 75–83. ISSN 2029-7319. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5755/j01.ss.78.4.3236

[27] SEDLÁČEK, Pavel. Symboly republiky. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. ISBN 80-87041-29-1.

[28] ŠUBRT, Jiří, Jiří VINOPAL a kol. Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2140-1.

[29] VÁLKA, Miroslav. Lidový dům a národní kulturní dědictví. In KŘÍŽOVÁ, Alena, PAVLICOVÁ, Martina a Miroslav VÁLKA. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 89–164. ISBN 978-80-210-8081-2.

[30] Webové stránky Poutního místa Panny Marie Pomocné [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné z www: http://www.mariahilf.eu.

[31] WITCOMB, Andrea. Interactivity: Thinking beyond. In MACDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Malden: Blackwell Publishing, 2006, s. 353–361. ISBN 9781405108393. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1002/9780470996836.ch21

[32] WOITSCH, Jiří. Ta naše chaloupka česká? Proměny mýtu lidové architektury. Dějiny a současnost, 2008, č. 6, s. 30–33. ISSN 0418-5129.