The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage

Název: The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 65-71
Rozsah
65-71
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The UNESCO Chair at the Masaryk University in connection with key UNESCO documents and strategies currently undergoes a significant transformation. Its activity is being considerably extended and within this transformation a concept is being prepared of two thematically specialised UNESCO Chairs – the activity of present UNESCO Chair of Museology and World Heritage is being revitalised and an entirely new UNESCO Chair of Intangible Cultural Heritage is being established. Both these UNESCO Chairs thus in mutual cooperation within the Masaryk University offer space for a comprehensive scientific grasp of the problem of protection and preservation of cultural heritage.
Pracoviště UNESCO Chair na Masarykově univerzitě v návaznosti na klíčové dokumenty a strategie UNESCO v současné době prochází výraznou transformací. Jeho činnost je významně rozšiřována a v rámci tohoto rozšíření je připravována koncepce dvou tematicky profilovaných Kateder UNESCO – revitalizována činnost stávající Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví a zcela nově je budována Katedra UNESCO pro nemateriální kulturní dědictví. Obě katedry UNESCO tak ve vzájemné spolupráci na půdě Masarykovy univerzity nabízejí prostor pro komplexní vědecké obsáhnutí problematiky ochrany a péče o kulturní dědictví.
Reference
[1] The Agreement on Establishment of the UNESCO Chair of Museology and World Heritage at the Masaryk University in Brno [online]. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, Brno: Masaryk University in Brno, November 1994 [cit. 2015-03-16]. Available from www: http://www.phil.muni.cz/wune/home/Documents/ostatni-dokumenty/dohoda%20o%20zrizeni%20katedry%20UNESCO.doc/view.

[2] Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: 1945–2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

[3] Archive of DAM, Centre of Museology (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic), Centre of Museology (unsystematized).

[4] Archive of DAM, Centre of Museology (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic), UNESCO Chair of Museology and World Heritage (unsystematized).

[5] BLAHŮŠEK, Jan et al. Slovácký verbuňk: současný stav a perspektivy. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010.

[6] BLAHŮŠEK, Jan and Jarmila TETUROVÁ. Jízda králů na jihovýchodě České republiky: The Ride of Kings in the South-East of the Czech Republic. Strážnice: Ústav Národní lidové kultury, 2012.

[7] BLAHŮŠEK, Jan and Ilona VOJANCOVÁ. Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku: Shrovetide door-to-door processions and masks in the villages of the Hlinecko area. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011.

[8] BROUČEK, Stanislav and Richard JEŘÁBEK (eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. Svazek. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007, pp. 23–25, 55–56, 75–76, 97–98, 197–198, 240–241.

[9] Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage [online]. [cit. 2015-06-30-28]. Available from www: http://whc.unesco.org/en/convention/.

[10] Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage [online]. [cit. 2015-06-30]. Available from www: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006. Czech version available from www: http://www.nulk.cz/files/kestazeni/umluva.pdf.

[11] DOLÁK, Jan. Mezinárodní letní škola muzeologie 1986–1999. Museologica Brunensia, 2014, no. 5, pp. 43–46. ISSN 1805-4722.

[12] Doporučení 25. generální konference UNESCO o ochraně tradiční a lidové kultury [online]. [cit. 2015-06-30]. Available from www: http://www.nulk.cz/files/kestazeni/dop_unesco.pdf.

[13] DRÁPALA, Daniel (ed.). Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[14] Guidelines for UNESCO Chairs [online]. [cit. 2015-07-31]. Available from www: http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme.

[15] KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia, 2014, no. 5, pp. 12–20. ISSN 1805-4722.

[16] Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice [online]. [cit. 2015-06-30]. Available from www: http://www.nulk.cz/files/kestazeni/koncepce.pdf and from www: http://www.lidovakultura.cz/files/Koncepce2011.pdf.

[17] Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011.

[18] 37 C/4 Medium-Term Strategy 2014 – 2021 [online]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, 2014 [cit. 2014-08-21]. Available from www: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860e.pdf;

[19] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia, 2014, no. 5, pp. 28–42. ISSN 1805-4722.

[20] Památky Dnes Project [online]. [cit. 2015-07-31]. Available from www: http://www.pamatkydnes.cz/.

[21] Resolution approved by the UNESCO 37th General Conference [online]. [cit. 2015-01-14]. Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226162e.pdf.

[22] ROMÁNKOVÁ, Eva. Zpráva o účasti České národopisné společnosti v Poradním orgánu UNESCO. Národopisný věstník, 2011, vol. XXVIII (70), no. 2, pp. XVII–XX.

[23] RUTAR, Václav. Vznik, vývoj a práce externí katedry muzeologie v Brně v letech 1963–1969. Museologica Brunensia, 2014, no. 5, pp. 4–11. ISSN 1805-4722.

[24] Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky [online]. [cit. 2015-06-30]. Available from www: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/seznam_nem_statku/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-a-lidove-kultury-ceske-republiky-37400/.

[25] UNESCO Chair of Museology and World Heritage [online]. [cit. 2015-06-27]. Available from www: http://www.phil.muni.cz/wune.

[26] University Twinning and Networking [online]. [cit. 2015-07-31]. Available from www: http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/university-twinning-and-networking/.

[27] UNITWIN / UNESCO Chairs Programme [online]. [cit. 2015-07-31]. Available from www: http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme.

[28] VALÁŠKOVÁ, Lucie. Brněnská muzeologie po roce 1990. Museologica Brunensia, 2014, no. 5, pp. 21–27. ISSN 1805-4722.