Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development

Název: Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 56-64
Rozsah
56-64
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Museum pedagogy with all its theoretical and practical aspects is a discipline, which in the Czech Republic currently experiences a period of boom. The past twenty years of unrestricted development, when museums ceased to serve as a tool of official propaganda and returned to free interpretation of their collections, saw not only an increase in interest of the society in museums but also a struggle of museums for new audience. From a practical view we thus find a wide offer of activities and fringe programmes of various quality, and on a theoretical level we can follow up the interest of museologists and pedagogues in the hinterland of the discipline. Museum pedagogy in the Czech Republic rests on a solid base of a long-time tradition. The paper gives a brief overview of the development of this discipline in the Czech Republic both on a theoretical level and from the view of education at the Masaryk University in Brno.
Muzejní pedagogika ve své teoretické i prakticistní rovině je oborem, který v České republice zažívá úspěšné období. Za posledních dvacet let vývoje společnosti, kdy muzea přestala být nástrojem režimních sdělení, ale vrátila se ke svobodné interpretaci sbírek, stoupl nejen zájem společnosti o muzea, ale především zájem muzeí o návštěvníky. V prakticistní rovině tak v různorodé kvalitě nacházíme pestrou nabídku aktivit a doprovodných programů, v teoretické rovině můžeme sledovat zájem muzeologů i pedagogů o zázemí oboru. Zázemí muzejní pedagogiky v České republice stojí ovšem na pevných základech dlouholeté tradice. Příspěvek je krátkým připomenutím vývoje oboru v České republice jak v rovině teoretické, tak i v rovině jeho výuky na Masarykově univerzitě v Brně.
Reference
[1] Archive of DAM, Centre of Museology (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic) (unsystematized).

[2] Archive of Theses/Dissertations. In Masaryk University Information System: Open Services of Information System [online]. Brno: Masaryk University, Faculty of Informatics [cit. 2015-03-23]. Available from www: https://is.muni.cz/?lang=en.

[3] BENEŠ, Josef. Kulturně výchovná činnost muzeí I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[4] BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981. Series Muzejní práce.

[5] BENEŠ, Josef. Muzeologický slovník. Praha: Národní muzeum, 1978.

[6] BENEŠ, Josef. Muzeum a výchova. Praha: Ústav pro informace a řízení v kultuře, 1980.

[7] BENEŠ, Josef. Poslání a funkce muzea jako svébytné kulturní instituce. Muzejní a vlastivědná práce, 1969, no. 1–2, pp. 52–65.

[8] BENEŠ, Josef. Zamyšlení nad muzejní profesí. Muzejní a vlastivědná práce, 1971, no. 1, pp. 23–28.

[9] BIŠOVÁ, Marie. Význam Jaroslava Helferta pro naše muzejnictví. Brno: Katedra muzeologie při filosofické fakultě UJEP v Brně, 1972. Final Thesis.

[10] BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko; Praha: Nadace Open Society Fund, [2003]. ISBN 80-86213-28-5.

[11] BRODESSER, Slavomír, Jan BŘEČKA and Jiří MIKULKA. K poznání a slávě země. Dějiny Moravského zemského muzea. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. ISBN 80-7028-193-9.

[12] BUKAČOVÁ, Jana, Anna KOMÁRKOVÁ and František ŠEBEK (eds.). Muzejní výstavnictví: Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014.

[13] ČERMÁK, Kliment. O musejích městských a okresních. Čáslav: Kliment Čermák, 1886.

[14] Děti, mládež,… a muzea?: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 12. a 13. ledna 1995. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. ISBN 80-7028-074-3.

[15] Děti, mládež,… a muzea? II.: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 3. – 5. listopadu 1999. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000. ISBN 80-7028-156-1.

[16] Děti, mládež,… a muzea? III.: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 28. – 29. ledna 2003. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. ISBN 80-7028-205-3.

[17] DOUŠA, Pavel. Ústřední muzeologický kabinet 1955–1989. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2011, vol. 49, no. 1, pp. 3–14. ISSN 1803-0386.

[18] FALK, John H. and Lynn D. DIERKING. Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning. Oxford: AltaMira Press, 2000. ISBN 0-7425-0295-3.

[19] GREGOROVÁ, Anna. Múzeá a múzejníctvo. Martin: Matica slovenská, 1984.

[20] HEIN, George E. Learning in the Museum. London, New York: Routledge, 2002. ISBN 0-415-09776-2.

[21] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-37936-6.

[22] HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-7204-084-7.

[23] HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK (eds.). Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4371-8.

[24] HORÁČKOVÁ, Hana. Výzkum muzejních návštěvníků. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2010. MA Thesis. Supervisor Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

[25] JAGOŠOVÁ, Lucie. Evaluace v muzejní edukaci – teoretická východiska. Museologica Brunensia, 2013, no. 2, pp. 15–21. ISSN 1805-4722.

[26] JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami. In Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, pp. 41–57. ISBN 978-80-7028-441-4.

[27] JAGOŠOVÁ, Lucie (ed.). V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti: Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 2015 [cit. 2015-05-24]. Available from www: http://www.phil.muni.cz/wune/home/Downloads/2015/V_prvni_linii.pdf.

[28] JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice. In Muzeologie na počátku třetího tisíciletí/Museology at the Beginning of the Third Milenium: sborník z mezinárodní konference Teorie a praxe 2008. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, pp. 171–183. ISBN 978-80-86413-61-7.

[29] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA jun. and Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. Series Kultura a edukace, vol. 1. ISBN 978-80-7315-207-9.

[30] Josef Beneš (1. 3. 1917–2. 10. 2005). In Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod [online]. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského [cit. 2015-03-23]. Available from www: http://www.mjakub.cz/?idc=47.

[31] JŮVA, Vladimír jun. Muzejní pedagogika – ke genezi a trendům. Pedagogická revue, 2005, vol. 57, no. 3, pp. 229–243. ISSN 1335-1982.

[32] JŮVA, Vladimír jun. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto et al. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-7239-034-1.

[33] JŮVA, Vladimír jun. Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno: Paido, 1994. ISBN 80-901737-2-1.

[34] JŮVA, Vladimír jun. Základy obecné pedagogiky, vývoj muzejní edukace. In Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, pp. 7–10. ISBN 978-80-7028-441-4.

[35] KIRSCH, Otakar. (Po)zapomenutí nositelé paměti. Německé muzejnictví na Moravě. Brno: Paido, 2014. Series Kultura a edukace, vol. 3. ISBN 978-80-7315-249-9.

[36] KIRSCH, Otakar and Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2013, vol. 51, no. 1, pp. 3–16. ISSN 1803-0386.

[37] KONEČNÁ, Eva (ed.). O výchově mládeže v Technickém muzeu v Brně: sborník statí. Praha: Nakladatelství technické literatury ve středisku interních publikací, 1976.

[38] KRAJÍČKOVÁ [MRÁZOVÁ], Lenka. K problematice vzdělávání v oblasti muzejní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2002. MA Thesis. Supervisor Mgr. Pavel Holman.

[39] LÁBEK, Ladislav. Nástin praktické museologie pro krajinská musea vlastivědná. Praha: Národopisná společnost československá, 1927.

[40] LICHTWARK, Alfred. Výcvik nazírání na díla umělecká. Praha: Dědictví Komenského, 1915. Příloha Věstníku Dědictví Komenského v Praze, vol. 1914–1915, no. 8.

[41] LORD, Barry (ed.). The Manual of Museum Learning. Plymouth: AltaMira Press, 2007. ISBN 978-0-7591-0971-1.

[42] MORAVCOVÁ, Jaroslava. Obsahová analýza závěrečných prací na brněnské muzeologii 1968–2008. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2011. MA Thesis. Supervisor Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

[43] MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní sbírky a muzejní prostředí jako prostředek vzdělávání a výchovy. Základní východiska muzejní didaktiky. In Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, pp. 32–41. ISBN 978-80-7028-441-4.

[44] MRÁZOVÁ, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia, 2013, no. 3, pp. 26–31. ISSN 1805-4722.

[45] MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2012. ISBN 978-80-7028-403-2.

[46] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice: sborník příspěvků: V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, pp. 35–43. ISBN 978-80-86611-39-6.

[47] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia, 2014, no. 3, pp. 28–42. ISSN 1805-4722.

[48] MÜLLER-STRATEN, Christian. The contribution of Zbyněk Stránský to museology and contribution of the Brno museology school. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 27–35. ISBN 978-80-86611-28-0.

[49] Muzeum a publikum/Museum and Public: sborník ze semináře/Seminar Proceedings. Opava: Slezské muzeum Opava, 1990.

[50] Muzeum a škola. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeum v Praze, 1961. Series Muzejní práce, vol. 8.

[51] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola a zkušenosti z programu Brána muzea otevřená. Acta musealia suplementa 2003. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2003. ISSN 0862-8548.

[52] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea. Acta musealia suplementa 2005/3. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2005. ISSN 0862-8548.

[53] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola. Acta musealia suplementa 2007/1. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-87130-01-8.

[54] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb jít si naproti. Acta musealia suplementa 2009/3. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-87130-08-7.

[55] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Expedice domů. Acta musealia suplementa 2011/1. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-87130-20-9.

[56] Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily 20. a 22. března 2013. Acta musealia supplementa 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2013. ISBN 978-80-87130-28-5.

[57] NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. Series Muzejní práce, vol. 13.

[58] NEUSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního musejnictví: Příspěvky k obecné a speciální museologii. Praha: Orbis, 1950.

[59] NEUSTUPNÝ, Jiří. Teorie ne návod k praxi. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 18–19.

[60] PERNIČKA, Radko Martin. Proces realizace a zkvalitňování postgraduálního studia muzeologie na filozofické fakultě UJEP v Brně. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 71–84.

[61] PODBORSKÝ, Vladimír. Výuka muzeologie na Masarykově univerzitě. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 14–26. ISBN 978-80-86611-28-0.

[62] POLÁKOVÁ, Zdeňka et al. Inspiration muzejní pedagogiky. Brno: Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum – Centrum muzejní pedagogiky, 2010. ISBN 978-80-7028-361-5.

[63] RUTAR, Václav. Zbyněk Zbyslav Stránský, eighty-five years old. Museologica Brunensia, 2012, vol. 1, no. 1, p. 36-37. ISBN 1805-4722.

[64] SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 85–126.

[65] STRÁNSKÁ, Edita and Zbyněk Z. STRÁNSKÝ. Základy štúdia muzeológie. Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie, 2000.

[66] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Muzeologie hledá sebe sama. In Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Available from www: http://www.phil.muni.cz/unesco/Cesky/clanek_8.html.

[67] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Podstata muzeologie a její zařazení do vysokoškolského studia. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 10–17.

[68] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Předmět muzeologie. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 30–33.

[69] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Rozvoj muzeologické produkce a formování muzeologie jako svébytného oboru. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 57–70.

[70] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie: Určeno pro posluchače International Summer School of Museology – ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-0703-6.

[71] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie: Určeno pro posluchače International Summer School of Museology – ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

[72] STUCHLÍKOVÁ, Alice. Profese galerijního pedagoga [online]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 2012 [cit. 2015-06-10]. Available from www: http://www.is.muni.cz. Ph.D. Thesis. Supervisor prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

[73] SUK, Richard (ed.). Výzkum návštěvnosti muzeí I. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1966.

[74] SUK, Richard (ed.). Výzkum návštěvnosti muzeí II. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968.

[75] SUK, Richard (ed.). Výzkum návštěvnosti muzeí III. Praha: Muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze, 1970.

[76] ŠANDEROVÁ, Jolana. Kliment Čermák, čáslavský učitel, muzejník, archeolog, národopisec…(1852 – 1917) [online]. Čáslav: Městské muzeum a knihovna Čáslav, 2006 [cit. 2015-03-23]. Available from www: http://www.cmuz.cz/Muzeum/cermak.htm.

[77] ŠEVČÍKOVÁ, Doubravka. Závěrečné práce z muzeologie: Studijní běh I. (1965–68), Studijní běh II. (1967–70), Studijní běh III. (1969–72), Studijní běh IV. (1971–74), Studijní běh V. (1973–76). Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 131–140.

[78] ŠKODA, Kamil. Příspěvky k dějinám české osvěty. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1972.

[79] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 [cit. 2015-03-24]. ISBN 978-80-244-3034-8. Available from www: http://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/vv_ve_svete_souc_um/download/edukacni_potencial_muzea.pdf.

[80] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní a galerijní pedagogika a její zastoupení na českých univerzitách. In Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Aby věci promluvily 20. a 22. března 2013. Acta musealia supplementa 2013. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2013, pp. 11–14.

[81] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 [cit. 2015-03-24]. ISBN 978-80-244-3003-4. Available from www: http://old.kvv.upol.cz/PROJEKTY/vv_ve_svete_souc_um/download/muzejni_edukace.pdf.

[82] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium 1. díl: Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7.

[83] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium 2. díl: Výzkum současných českých expozic. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4302-7.

[84] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Plánování edukačních aktivit muzea. In Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, pp. 58–76. ISBN 978-80-7028-441-4.

[85] ŠPÉT, Jiří. Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945–1985). Praha: Národní muzeum v Praze, 1988.

[86] ŠPÉT, Jiří. O problematice spolupráce muzea a školy: sborník příspěvků přednesených na 5. semináři o spolupráci muzea a školy v Gottwaldově ve dnech 2. – 4. 10. 1974. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1976.

[87] ŠPÉT, Jiří. Problémy spolupráce muzeí a školami: sborník příspěvků přednesených na semináři v Gottwaldově ve dnech 3. – 4. října 1968. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu, 1968.

[88] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

[89] ŠPÉT, Jiří. Spolupráce školy a muzea: sborník příspěvků přednesených na semináři v Gottwaldově ve dnech 18. – 20. listopadu 1970. Praha: Muzeologický kabinet při Národním muzeu, 1971.

[90] TURKOVÁ, Jana. Spolupráce muzeí se školami (Materiály z celostátního semináře v Gottwaldově, říjen 1965). Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1965.

[91] Ústav archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2014-09-22]. Available from www: http://www.phil.muni.cz/waom.

[92] VLČEK, Václav. K vývoji českého muzejnictví. Praha: Národní technické muzeum, 1970.

[93] Základy muzejní pedagogiky: Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum – Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. ISBN 978-80-7028-441-4.