Heritage education and students' training – case study Faculty of Humanities University of Primorska

Název: Heritage education and students' training – case study Faculty of Humanities University of Primorska
Variantní název:
  • Vzdělávání v oblasti kulturního dědictví a praktická průprava studentů – případová studie Fakulty humanitních věd Univerzity v slovinském Přímoří
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2018, roč. 7, č. 1, s. 25-33
Rozsah
25-33
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The University of Primorska Faculty of Humanities (Slovenia) offers Bologna programmes covering the topics of heritage and heritage studies on undergraduate and postgraduate levels. An important part of the study and students' training is practical work on sites and monuments and collaboration with local community. Insights and skills acquired during the course of study introduce students to the specifics of Istria, Slovenia and the Mediterranean, guiding them to understand various heritage fields and cultural assets within a wider European and international setting. One of the courses (Heritage Tourism study course) was designed as cooperation between the Faculty of Humanities, Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica. It is based on estimates about the need for a broader and more quality inclusion of cultural heritage in the current tourist offer in Slovenia and abroad, in part due to a lack of suitably educated professionals. Study course is the first of its kind in Slovenia to fill in the void in higher education in the field of heritage, heritage management and cultural tourism.
Fakulta humanitních věd Univerzity v slovinském Přímoří nabízí v rámci Boloňského procesu studijní programy zaměřené na problematiku kulturního dědictví a památkové péče na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Důležitou součástí studia a průpravy studentů je jejich zapojení do praktických činností přímo na lokalitách a památkách, kde spolupracují s místní komunitou. Díky vědomostem a dovednostem získaným během studia se studenti obeznámí se specifickými problémy týkajícími se regionů Istrie, Slovinska a Středomoří a získají přehled o různých oblastech v rámci kulturního dědictví a památek v evropském i mezinárodním kontextu. Jeden ze studijních kurzů (Kulturní turizmus) byl vytvořen v rámci spolupráce Fakulty humanitních věd s Fakultou cestovního ruchu Turistica v Portoroži. Kurz vychází z potřeby širšího a kvalitnějšího zapojení kulturních památek do existující nabídky turistických míst v Slovinsku i v zahraničí a částečně je také reakcí na nedostatek adekvátně vyškolených odborníků. Tento studijní kurz je prvním svého druhu v rámci Slovinska a jeho cílem je zaplnit mezeru ve vyšším vzdělávání v oblasti kulturního dědictví, managementu památkové péče a kulturního turizmu.
Reference
[1] AS. Project Archaeology for all / Projekt Arheologija za vse [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: https://www.project-as.eu/en/.

[2] BOGOVČIČ, Ivan. Ostanki antičnih mozaikov in fresk v Simonovem zalivu. Varstvo spomenikov, 1994, vol. 35, pp. 7–17. ISSN 0350-9494.

[3] Creative path of knowledge. In Public Scholarship, Development, Disability, Maintenance Fund of the Republic of Slovenia [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: http://www.sklad-kadri.si/en/humanresources-development/creative-path-to-knowledge.

[4] ČOK, Lucija. Hic et nunc aude. Ustanovitev Univerze na Primorskem v času in prostoru. Koper: Založba ZRS UP, 2013. ISBN 978-961-6732-33-8.

[5] GROH, Stefan and Helga SEDLMAYER. Die Grabungen in der römischen Villa Maritima von San Simon bei Isola, Slowenien. Annales, Series Historia et Sociologia, 2008, vol. 18, no. 2, pp. 385–396. ISSN 1408-5348.

[6] GROH, Stefan and Helga SEDLMAYER. Otium cum dignitate et negotium trans mare. La villa marittima di San Simone (Simone zaliv) in Istria (Slovenia). Bologna: Ante Quem, 2016. ISBN 88-7849-116-0.

[7] LAZAR, Irena. La villa romana nella baia di San Simone – possibilità di presentazione dei mosaici. In STOKIN Marko and Sabina KRAMAR (eds.). Mozaiki severnega Jadrana / I mosaici dell'alto Adriatico. Ljubljana: ZVKDS, 2011, pp. 161–174. Vestnik, vol. 24.

[8] LAZAR, Irena. Villa maritima in San Simon – Heritage Studies and archaeological Park. In Cultural Heritage and sustainable Development of Local Communities. Prague: Charles University, 2013, pp. 94–107.

[9] LAZAR, Irena. Izobraževanje na področju kulturne dediščine: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Studia Universitatis Hereditati, 2013, vol. 1, no. 1/2, pp. 123–139. E-ISSN 2350-5443.

[10] LAZAR, Irena. Arheološki parki in poti v Sloveniji / Parchi e itinerari archeologici in Slovenia. Ljubljana: ZVKDS, 2014. ISBN 978-961-6902-64-9.

[11] LAZAR, Irena. AS – Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv: priročnik projekta / AS – Archaeology for all: revival of the archaeological park Simonov zaliv: project manual. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. ISBN 978-961-6984-56-0. ISBN 978-961-6984-68-3.

[12] LAZAR, Irena and Zrinka MILEUSNIĆ. Heritage interpretation as part of the heritage study programmes in Koper. In Spring Event 2017: Proceedings: 19–21 May 2017 in Prague [online]. Witzenhausen: Interpret Europe, 2017, pp. 59–67 [accessed 2018-02-12]. Available from www: http://www.interpret-europe.net/fileadmin/newstmp/ie-events/2017/Prague/ieprague17_proceedings.pdf.

[13] Oddelek za arheologijo in dediščino. In Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-arheologijo-in-dediscino.

[14] STOKIN, Marko and Katharina ZANIER. Simonov zaliv / San Simone. Ljubljana: ZVKDS, 2011. Vestnik, vol. 23. ISBN 978-961-6420-79-2.

[15] UNESCO Chair of Museology and World Heritage [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz/en/about/katedra-unesco.

[16] UNESCO UNITWIN Underwater Archaeology Network [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: http://www.fhs.upr.si/en.

[17] University of Primorska, Faculty of Humanities [online]. [accessed 2018-02-12]. Available from www: http://www.fhs.upr.si/en.

[18] ZANIER, Katharina. La villa maritima di S. Simone a Izola/Isola (Slovenia). Progetti e interventi per la valorizzazione scientifica e turistica. In CORALINI, Antonella (ed.). Vesuviana. Archeologie a confronto. Atti del convegno internazionale (Bologna, 14–16 Gennaio 2008). Bologna: Ante Quem, 2009, pp. 321–328. ISBN 978-88-7849-043-7.