Velkomoravská keramika z Břeclavi-Pohanska - Jižního předhradí

Název: Velkomoravská keramika z Břeclavi-Pohanska - Jižního předhradí
Variantní název:
  • Greater-Moravian ceramics from the South Bailey of Pohansko, near Břeclav
  • Großmährische Keramik aus Břeclav-Pohansko – aus der Südlichen Vorburg
Zdrojový dokument: Pokorná, Lucie. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 124-135
Rozsah
124-135
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V příspěvku je nejprve krátce představeno Jižní předhradí. Následuje shrnutí poznatků o raně středověké keramice z Břeclavi-Pohanska. Hlavní část je věnována otázce relativní chronologie keramiky z Jižního předhradí. Keramika byla zpracovávána formalizovanou deskripcí a dle metodologie vytvořené pro Lesní školku za využití statistických analýz. Zjištěny byly čtyři skupiny keramiky, z nichž tři souvisejí s chronologií a jedna patrně s aspektem sociálním, Zjištěné skupiny víceméně odpovídaly skupinám zjištěným v Lesní školce.
This contribution gives a brief introduction to the South Bailey of the Pohansko settlement, followed by an overview of available information on early mediaeval ceramics from Břeclav – Pohansko. The body of the article is devoted to a relative chronology of the South Bailey ceramics. These were addressed by means of formalized description and with methodology created for the Lesní školka [Nursery] site, with the use of statistical analyses. Four groups of ceramics emerged, three of which are associated with chronology and one possibly with a social aspect. The groups more or less correspond with those from Lesní školka.
Reference
[1] DOSTÁL, B., 1973–1974: Mladohradištní keramická skupina z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E18–19, 181–193.

[2] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[3] DOSTÁL, B., 1982: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska, Studie AÚ ČSAV v Brně X/2, Praha.

[4] DOSTÁL, B., 1985: Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

[5] MACHÁČEK, J., 1994: Podunajský typ aneb keramika středodunajské kulturní tradice, rukopis uložený v knihovně FF MU Brno.

[6] MACHÁČEK, J., 1995: Keramika středodunajské kulturní tradice. Příspěvek k diskuzi o terminologii raného středověku, SPFFBU E40, 61–67.

[7] MACHÁČEK, J., 1998: Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition, SlA XLV 1997–2, 353–418.

[8] MACHÁČEK, J., 2000: K absolutní a relativní chronologii keramiky středodunajské kulturní tradice na jižní Moravě, SPFFBU, M5, 25–55.

[9] MACHÁČEK, J., 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[10] MACHÁČEK, J., 2007: Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Studien zur Archäologie Europas 5. Bonn.

[11] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[12] VIGNATIOVÁ, J., 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.

[13] VIGNATIOVÁ, J., 1994: Obytné zemnice se součástmi domácího vybavení z Břeclavi-Pohanska, SPFFBU E39, 69–82.

[14] VIGNATIOVÁ, J. – KLANICOVÁ, E., 2001: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanska u Břeclavi v letech 1991–1994. In: Konference Pohansko 1999 ( Měřínský, Z., ed.). Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I, 21–30. Brno.