Autor v literárnohistorických súvislostiach

Název: Autor v literárnohistorických súvislostiach
Variantní název:
  • The author in literary historical context
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 61-71
Rozsah
61-71
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Poetika prozaického textu v slovenskej literatúre od prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia odráža v literárnohistorických súvislostiach viacero jednotlivostí. Tie sa postupne napájali na výmenu spoločenských a politických reálií, reagovali na reminiscencie doznievajúceho literárneho života prvej polovice 20. storočia a na štatút autora v medzivojnovej literatúre, na formovanie povojnového konceptu a deklarovaného programu novej, modernej slovenskej literatúry, na autorskú aj literárnovednú generačnú výmenu, na selektovanie dominantnej látky a tematiky popri prozaickej projekcii indivídua v próze debutujúcich autorov na konci päťdesiatych rokov. V názorovo zložitých pohyboch a diferencujúcich sa estetických a poetologických procesoch treba spomenúť genologické pohyby a nimi iniciované morfologické, estetické a noetické ambície debutantov. V zložitom kultúrno-spoločenskom období sa mení postavenie, rola, závažnosť aj spoločenská dominancia spisovateľa, ktorý po skončení druhej svetovej vojny stál pri prameni všetkého "nového", čo malo posunúť slovenskú literatúru do európskeho priestoru.
At the turn of the 1940s and the 1950s poetics of a prosaic text in Slovak literature reflected several individual items in a literary historical context. They were gradually connected to the changes in social and political realities, the reminiscences of a fading literary life of the first half of the 20th century and the status of the author in the inter-war literature, the post-war concept formation and the declared program of new modern Slovak literature, a generational exchange comprising authors and literary history, the selection of the dominant themes in addition to the prosaic projection of an individual in the prose by the debutants at the end of the 1950s. Among the complex changes in opinions and differentiating aesthetic and poetological processes it is necessary to mention the genealogical movements and morphological, aesthetic and noetic ambitions of the debutants initiated by them. In the difficult cultural and social period, the status, role, importance and social dominance of a writer undergo substantial changes. After the Second World War, it is the writer who was the source of all the "new" which should have moved the Slovak literature to Europe.
Reference
[1] BLAŽKOVÁ, Jaroslava: Happyendy. Bratislava: Aspekt, 2005.

[2] DRUG, Štefan: Väzeň vlastných súdruhov. Z väzenských rokov básnika Novomeského. Košice – Fintice: FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015.

[3] MATEJOVIČ, Pavel: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2014.

[4] MERVART, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v refomním hnutí šedesátych let. Brno: Host, 2010.

[5] MINÁČ, Vladimír: Zakázané prózy. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015.

[6] PAŠTEKOVÁ, Jana (ed.): Poetika a politika umenia a päťdesiate roky. Bratislava: Slovak Academic Pres, 1994.

[7] PERSTICKÁ, Dagmar – PŘEROSTOVÁ, Lea: Dominik Tatarka a ti druzí. Informace o umlčované a zamlčované slovenské literatuře. Brno: Státní vědecká knihovna, 1991.

[8] PONICKÁ, Hana: Lukavické zápisky. Brno: Atlantis, 1992.

[9] ŠABÍK, Vincent: Čriepky do portrétu Vincenta Šikulu. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015.

[10] ŠIKULOVÁ, Veronika: Freska v dome. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.