Podstata úvahy Rudolfa Pokorného Literární shoda československá a teoretické východiská česko-slovenskej vzájomnosti

Název: Podstata úvahy Rudolfa Pokorného Literární shoda československá a teoretické východiská česko-slovenskej vzájomnosti
Variantní název:
  • The fundamentals of Rudolf Pokorny's reflection "Czechoslovak Literary Consensus" and the theoretical background of Czech-Slovak reciprocity
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 79-91
Rozsah
79-91
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Rudolf Pokorný, autor teoretickej úvahy Literární shoda československá, v diele definoval svoj postoj k česko-slovenskej vzájomnosti a predstavil vlastné teoretické stanovisko vychádzajúce z jazykovej otázky. Podporil spisovnú slovenčinu, uznal jej opodstatnenie a pripravil kompromisné, ale do istej miery kontroverzné riešenie. V autorovom chápaní došlo k posunu – myšlienka vzájomnosti nie je viac existenčnou otázkou, ale otázkou ďalšieho vývoja. Venoval sa kľúčovým spisom a osobnostiam, snažil sa pokryť slovenské a české názorové spektrum, sústredil sa na preukázanie súhlasných aj nesúhlasných stanovísk s ohľadom na spisovný jazyk. Historický význam Pokorného teoretickej úvahy spočíva aj napriek istej idealizácii v tom, že v dobovom diskurze podporil konštituovanie a ďalší rozvoj slovenského literárneho jazyka na základe racionálne argumentovanej existencie slovenčiny ako relevantnej črty národnej identity a prostriedku krásnej literatúry.
Rudolf Pokorný, the author of theoretical study Czechoslovak Literary Consensus defined his attitude towards Czech-Slovak reciprocity and presented his own theoretical position based on the language issue. He supported literary Slovak language, acknowledged its justification, and prepared a compromise but to some extent controversial solution. There had been a shift in the author's understanding - the idea of reciprocity is no longer an existential question, but a question of further development. He tried to cover both, the Slovak, and the Czech spectrum of opinions, and focused on proving both positive and dissenting views on the Slovak literary language and its further direction. He supported further development of the Slovak literary language on the basis of rationally argued existence of Slovak language as a relevant feature of national identity and its necessity for the national literature.
Reference
[1] HOLEČEK, Josef: Podejme ruku Slovákům! Praha: Edvard Grégr, 1880.

[2] POKORNÝ, Rudolf: Literární shoda československá. Praha: Slavík a Borový, 1880.

[3] BUJNÁKOVÁ, Jana: Odraz česko-slovenských vzťahov v diele Rudolfa Pokorného. Dizertačná práca. Brno: FF Masarykovy university, 2020.

[4] DAVID, Josef: Literární pozůstalost Rudolf Pokorný (1853–1887). Praha: LA PNP, 1978.

[5] HERBEN, Jan: Shoda československá. Koleda 5, 1880, č. 18, s. 285, 20. 6.

[6] HROBAŘ, František: Válečné vzpomínky ze Slovenska. Čech 48, 1923, č. 244, s. 4, 5. 9. J.: Shoda československá. Koleda 5, 1880, č. 18, s. 285–286, 20. 6.

[7] Josef Holeček vydal... Světozor 14, 1880, č. 16, s. 191, 16. 4. [nepodpísané].

[8] KÁLAL, Karel: Cesta zkázy a cesta spásy. Osvěta 33, 1903, č. 12, s. 1059.

[9] Literární shoda česko-slovenská... Našinec 12, 1880, č. 68, s. 3, 11. 6. [nepodpísané].

[10] Literární shoda československá. Plzeňské listy 16, 1880, č. 50, s. 3, 20. 6. [nepodpísané].

[11] MRÁZ, Andrej: Rudolf Pokorný a Slovensko. In: Literárnohistorický sborník. Bratislava: SAV, 1949–1950, s. 109–129.

[12] NOVOTNÝ, Jan: František Cyril Kampelík. Praha: Nakladatelství Melantrich, 1975.

[13] OPELÍK, Jiří a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/I, M–O. Praha: Academia, 2000.

[14] S Holečkovým spiskem... Světozor 14, 1880, č. 22, s. 263 [nepodpísané].

[15] ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. 3. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2001.

[16] VLČEK, Jaroslav: Rudolf Pokorný a literární shoda československá. Urbánkův Věstník bibliografický 1, 1880, č. 5, s. 112.

[17] VOTRUBA, František: K československé vzájomnosti v literatuře. Česká revue 8, 1915, č. 89, s. 549.

[18] ZELENKOVÁ, Anna: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – FF UKF, 2009.

[19] Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha; osobný fond Pokorný Rudolf; Sedlák Jan Vojtěch; Bílý František; Heyduk Adolf.

[20] Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin; osobný fond Pokorný Rudolf; Vajanský Svetozár Hurban.