Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou

Název: Germanoslavistika mezi tradiční komparatistikou a interkulturní literární vědou
Variantní název
Germanoslavic studies betwen traditional comparative literature and intercultural literary studies
Autor: Kučera, Petr
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [113]-123
Rozsah
[113]-123
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Abstrakt(y)
Studie analyzuje pojmy používané v současné interkulturní filosofii a interkulturní literární vědě s cílem prozkoumat různé aspekty interkulturality. Studie sleduje přínos filosofie diference a konceptu dialogismu (koherentně vypracovaném fenomenologickou literární estetikou), jakož i přínos teorie interkulturní komunikace pro interkulturní literární vědu.
The study analyses notions used in contemporary intercultural philosophy and intercultural literary science to explore various aspects of interculturality. The study examines the contribution of the philosophy of difference to intercultural philosophy, the contribution of the concept of dialogism within a well-founded and coherent domain of phenomenological literary aesthetics and the contribution of the theory of interliterary communication to intercultural literary science.
Reference
[1] Bachtin, Michail Michailovič, Dostojevskij umělec: K poetice prózy, Praha: Československý spisovatel, §§1971§§

[2] Hofmann, Michael, Interkulturelle Literaturwissenschaft, München: Fink, 2006

[3] Gutjahr, Ortrud, Alterität und Interkulturalität, in: BENTHIEN, Claudia – VELTHEN, Hans Rudolf (eds.), Germanistik als Kulturwissenschaft, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2002, s. 353–360

[4] Kimmerle, Heinz, Interkulturelle Philosophie zur Einführung, Hamburg: Julius, 2002

[5] Kristeva, Julia, Slovo, dialog a román. Texty o sémiotice, Praha: Sofis, 1999

[6] Levinas, Emmanuel, Humanismus des anderen Menschen, Hamburg: Meiner, 2005

[7] Machovec, Milan, Smysl lidské existence, Praha: Akropolis, 2006

[8] Patočka, Jan, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha: Československý spisovatel, 1992

[9] Paul, Gregor, Einführung in die Interkulturelle Philosphie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008

[10] Poláková, Jolana, Smysl dialogu, Praha: Vyšehrad, 2008

[11] Wollman, Slavomír, Porovnávacia metóda v literárnej vede, Bratislava: Tatran, 1988

[12] Zima, Peter V., Komparatistik: Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft, Tübingen: Francke, 1992

[13] Žirmunskij, Viktor Maximovič, Istorija nemeckogo jazyka, Moskva: Vysšaja škola, 1965