Denník o živote a smrti Jánosa Esterházyho

Název: Denník o živote a smrti Jánosa Esterházyho
Autor: Žilka, Tibor
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [105]-110
Rozsah
[105]-110
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
János esterházy (1901 – 1957) pochádzal zo slávnej aristokratickej rodiny, ktorá v uhorských dejinách mala vždy významné postavenie. V rokoch pred 2. svetovou vojnou a aj počas vojny bol hlavným predstaviteľom maďarskej menšiny na Slovensku, ale v roku 1945 bol vydaný sovietskym orgánom, odvliekli ho do Sovietskeho zväzu, kde bol odsúdený na 10 rokov väzenia. Československé orgány si ho medzitým vyžiadali, lebo v jeho neprítomnosti ho odsúdili na trest smrti, ktorý vďaka jeho sestre bol zmenený na doživotie. o týchto peripetiách a neľudskom zaobchádzaní s ním je denník sestry J. Esterházyho – Márie Esterházy-Mycielskej, ktorá mu najviac pomáhala v období, keď sa dostal z ruských koncentračných táborov do Československa. Napokon zomrel vo väzení v Mírove a ani jeho telesné pozostatky neboli vydané rodine.
János esterházy (1901–1957) came of a famous aristocratic family which has always played an important role in Hungarian history. Before the Second World War and during the war he was a main representative of Hungarian minority in Slovakia, but in 1945 was extradited to Soviet authorities which deported him to the Soviet Union, where he was sentenced to 10 years in prison. Meanwhile, Czechoslovak authorities have called for him because in his absence he was condemned to death, but thanks to his sister this sentence was changed to life imprisonment. His story and inhuman treatment of him were described by his sister Mary-Mycielska Esterházy – who helped him most during the period when he was taken from a Russian concentration camp to Czechoslovakia – in her diary. Finally, János Esterházy died in prison in Mírov and even his remains have not been given to his family.