Postoje Anny Horákovej-Gašparíkovej v kontexte problematiky sporu o Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931

Název: Postoje Anny Horákovej-Gašparíkovej v kontexte problematiky sporu o Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931
Variantní název
Anna Horáková-Gašparíková v kontexte problematiky sporu o Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931
Views of Anna Horáková-Gašparíková in the context of the dispute over The Rules of Slovak Grammar from 1931
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 77-88
Rozsah
77-88
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931, ktoré vyšli pod vedením jazykovedca Václava Vážneho, boli prvou oficiálnou a kolektívnou kodifikačnou príručkou spisovnej slovenčiny. Boli však poznačené čechoslovakistickou ideológiou, čo vyvolalo odpor slovenských autonomistov a tieto pravidlá boli na valnom zhromaždení v roku 1932 odmietnuté. Nasledujúci boj o slovenský jazyk sledovala, a vo svojich denníkových záznamoch zapísala, aj archivárka prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka, Anna Horáková-Gašparíková, ktorá ako zástankyňa čechoslovakizmu stála na strane Vážneho. Podrobne mapovala priebeh valného zhromaždenia a pomocou korešpondencie podporovala jednotlivcov, ktorí stáli na strane Československa a odmietala akékoľvek snahy autonomistov. Aj vďaka jej iniciatíve dostala Matica slovenská finančný dar pre podporu výskumu slovenčiny, ktorý realizoval Vážný.
The Rules of Slovak Grammar, published in 1931 under the leadership of grammarian Václav Vážný, were the first official and collective codification handbook of standard Slovak language. However, the rules were influenced by the czecho-slovakist ideology which raised an opposition of the Slovak autonomists and led to their refusal at the general assembly in 1932. The following battle for the codified Slovak language was closely observed and recorded in her journal by Anna Horáková-Gašparíková, an archivist of the president of the Czechoslovak republic T. G. Masaryk. As a convinced czechoslovakist, Horáková-Gašparíková sided with Vážný. She mapped the course of the general assembly in detail and using correspondence, supported the individuals that were on the side of the Czechoslovakia as well as refused any efforts of the autonomists. Also thanks to her initiative, the Matica slovenská recieved a financial donation designated for backing the study of Slovak language conducted by Vážný.
Reference
[1] BARTEK, Henrich: O správnosti jazykovej. Slovenská reč 2, 1933, č. 1, s. 1–16.

[2] BARTEK, Henrich: Zjednodušenie slovenského pravopisu. Slovenská reč 7, 1938, č. 5–7, s. 129.

[3] BLANÁR, Vincent – JÓNA, Eugen – RUŽIČKA, Jozef: Dejiny spisovnej slovenčiny II. Bratislava: SPN, 1974. 234 s.

[4] Boj o slovenský pravopis. Andrej Hlinka na matičnom shromaždení. Slovák 14, 1932, s. 1–2.

[5] GRÁFOVÁ, Jarmila: Z rukopisnej pozostalosti Anny Horákovej-Gašparíkovej. Slovenské národné noviny 42, 1993, č. 2, s. 14.

[6] GREGOROVÁ, Hana: Slovenka pri krbe a knihe. Praha: Vydavateľstvo L. Mazáča, 1929. 251 s.

[7] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka. Bratislava: AEP, 1995. 303 s.

[8] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: Čo sa stalo v Matici slovenskej. Naše doba 40, 1932, č. 6, s. 2.

[9] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: Steier, L.: Ungarns Vergewaltigung. Slovenské pohľady 45, 1929, s. 314–321.

[10] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: Bol Madách Slovákom? Slovenské pohľady 47, 1931, s. 59–60.

[11] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: Magyar Szemle. Slovenské pohľady 47, 1931, s. 207–208.

[12] HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna: Diskusná poznámka. Jozef Škultéty (1853–1948). In: Zborník z vedeckej konferencie Ústavu slovenskej literatúry SAV a Literárneho archívu Matice slovenskej v dňoch 23. a 24. mája 1968 v Turčianskych Tepliciach. Martin: Matica slovenská, 1970.

[13] KAČALA, Ján: Fonematický a historicko-etymologický princíp vo vývine slovenskej pravopisnej sústavy. Kultúra slova, 2000, č. 6, s. 329–336.

[14] KAČALA, Ján – KRAJČOVIČ, Rudolf: Prehľad dejín spisovnej slovenčiny. Martin: Matica slovenská, 2011. 220 s.

[15] KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol: Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského, 1990. 116 s.

[16] Matica slovenská v búrke politických sporov. Slovenská krajina, 1932, č. 113, s. 1.

[17] PAULINY, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatku po súčasnosť. Bratislava: SPN, 1983. 248 s.

[18] Pohnuté valné shromaždenie Matice slovenskej. Slovenský denník 15, 1932, č. 111, s. 2.

[19] Rozkol v Slovenskej matici. Slovenský denník 15, 1932, č. 112, s. 1.

[20] SIDOR, Karol: Keď už Matica, tak: slovenská a nie československá. Slovák 14, 1932, č. 111, s. 1.

[21] STANISLAV, Ján: Československá mluvnica. Starý a dnešný jazyk. Praha – Prešov: Československá grafická únia, 1938. 235 s.

[22] STODOLA, Emil: O jazykovom zákone a menšinových otázkach. Praha: Československá grafická únia, 1936. 153 s.

[23] 126. schôdzka Národného zhromaždenia, 29. a 29. 2. 1920, Stenografický protokol [online]. [cit. Dňa 18. 11. 2018]. dostupné na: http:www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/126schuz/s126011.htm

[24] LA SNK, fond Gašparíkovcov, zložka Anna Horáková-Gašparíková, sig. 174 AK, inv. č. 70. Škultéty, Jozef (1931–1932), list z 1. 3. 1932.

[25] LA SNK, fond Gašparíkovcov, zložka Anna Horáková-Gašparíková, sig. 174 AI, inv. č. 73. Momentky z valného zhromaždenia Matice slovenskej v Turč. Sv. Martine dňa 12. mája 1932.

[26] LA SNK, fond Gašparíkovcov, zložka Anna Horáková-Gašparíková, sig. 174 AK, inv. č. 23. Vážný, Václav – (1922–1962), korešpondencia prijatá.

[27] LA SNK, fond Gašparíkovcov, zložka Anna Horáková-Gašparíková, sig. 174 AK, inv. č. 73. Vážný, Václav – Vážný, Václav (1931–1932, b. d.), korešpondencia odoslaná.

[28] Archív Matice slovenskej, MS II, sig. 165, inv. č. 38. Zápisnica z valného zhromaždenia Matice slovenskej zo dňa 12. 5. 1932.