Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže

Název: Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže
Autor: Otisk, Marek
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 1, s. [3]-41
Rozsah
[3]-41
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato studie se věnuje výkladu násobení podle čtyř nejstarších latinských středověkých autorů, kteří sepsali své texty o početních úkonech na abaku kolem roku 1000, tedy podle Gerberta z Remeše (Pravidla pro počítání na abaku, Regulae de numerorum abaci rationibus), Herigera z Lobbes (Pravidla počítání na abaku, Regulae numerorum super abacum), Abbona z Fleury (Komentář k Victoriově spisu Calculus, In Calculum Victorii commentario; resp. tzv. Abbonův abakus, Abbonis abacus) a Bernelia mladšího z Paříže (Kniha o abaku, Liber abaci). Po představení, vysvětlení a srovnání pravidel pro násobení podle těchto spisů následuje v příloze originální znění a překlad Herigerových, Gerbetových a Abbonových pravidel pro násobení.
This paper deals with the interpretation of multiplication according to four oldest medieval Latin authors of mathematical texts about the counting board or abacus written around year 1000, i.e. according to Gerbert of Reims (Rules for computatiton on the abacus, Regulae de numerorum abaci rationibus), Heriger of Lobbes (Rules for computation on the abacus, Regulae numerorum super abacum), Abbo of Fleury (Commentary on the Calculus of Victorius, In Calculum Victorii commentario; respectively so called The Abbon's abacus, Abbonis abacus) and Bernelius Junior of Paris (Book on the abacus, Liber Abaci). After the presentation, explanation and comparison of rules for multiplication contained in these writings, follows the original text and translation Heriger's, Gerbert's and Abbon's rules for multiplication in appendices.