Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát

Název: Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát
Variantní název:
  • Landscape relics of viticultural activities in the north part of the Pezinok Carpathians
  • Landschaftsrelikte der Weinbautätigkeit im nördlichen Teil der Bösinger Karpaten
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 263-288
Rozsah
263-288
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vinohradníctvo patrí k činnostiam, ktoré majú v ľudskej spoločnosti pomerne dlhú tradíciu. V plnej miere to platí aj o oblasti juhozápadného Slovenska, kde korene pestovania viniča siahajú minimálne do veľkomoravského obdobia. V príspevku upriamujeme pozornosť na pohorie Malých Karpát, resp. na ich centrálnu časť, ktorú tvorí masív Pezinských Karpát. Na ich východných svahoch sa dodnes nachádzajú početné vinohrady, ktoré však nadväzujú na oveľa staršie viničné hory. Bohužiaľ, hospodárske aktivity v 20. storočí výrazne pozmenili pôvodnú vinohradnícku krajinu, ktorá sa v tomto regióne formovala počas viacerých storočí. Cieľom tohto príspevku je pokúsiť sa o identifikáciu reliktov pôvodnej vinohradníckej krajiny. K naplneniu tohto zámeru je využitá paleta dostupných prameňov – k nim prislúchajú predovšetkým písomné správy, staré mapovania, no aj klasifikované údaje z leteckého laserového skenovania (LiDAR). Potenciál, ktorý má uvedená kombinácia týchto prameňov, sa do budúcna ukazuje ako veľmi sľubný. Dokazuje to objavenie komplexu kameníc a terás, ktoré boli touto metódou objavené na svahoch Pezinských Karpát v priestore medzi obcami Dubová a Horné Orešany.
Viticulture is one of the activities that have a relatively long tradition in society. This is also true of the south-western region of Slovakia where the origins of viticulture go back at least to the Great Moravian period. In this paper we focus on the Little Carpathian Mountains, or rather, on their central part which consists of the massif of the Pezinok Carpathians. Their eastern slopes are still covered with numerous vineyards linked to much older vineyard mountains. Unfortunately, economic activities in the 20th century significantly altered the original vineyard landscape that has shaped the region over several centuries. The aim of this contribution is to identify the relics of the original vineyard landscape. A range of available sources is used to fulfil this goal; these include mainly written records and old maps but also classified airborne laser scanning (LiDAR) data. This combination of sources has great potential for the future, which is demonstrated by a complex of stone features and terraces discovered by this method on the slopes of the Pezinok Carpathians, in the area between the villages of Dubová and Horné Orešany.