Využitie stanov v stredovekom Uhorsku

Název: Využitie stanov v stredovekom Uhorsku
Variantní název:
  • The use of tents in medieval Hungary
  • Die Nutzung von Zelten im mittelalterlichen Ungarn
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 665-686
Rozsah
665-686
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V našom príspevku sa zaoberáme používaním stanov v stredovekom Uhorsku. V období od 10. do 16. storočia boli stany na skúmanom území využívané Slovanmi, Maďarmi, Kumánmi, Tatármi, Rómami, no i ďalšími tu sídliacimi či prisťahovanými etnikami. Opisujeme ich využitie ako trvalého alebo dočasného obydlia, ako núdzovej náhrady strechy nad hlavou, ako provizórneho prístrešku počas dlhého cestovania, počas vojenských výprav, presunov vojenských oddielov alebo obchodníkov či kupeckých kolón. Pri výskume využívame tri druhy prameňov: archeologické, písomné a ikonografické. Všímame si typológiu stanov, ich konštrukciu, používanú terminológiu a výber materiálov pre ich zhotovenie. Náš výskum je sťažený malým počtom zachovaných historických a archeologických zdrojov, no i minimálnym počtom vedeckých publikácií o problematike stanov v celoeurópskom meradle.
This contribution discusses the use of tents in medieval Hungary. In the period between the 10th and the 16th century, tents in the territory under study were used by Slavs, Hungarians, Cumans, Tatars and Romanies, as well as by other ethnic groups settled there or those that arrived there. Tents are described as permanent or temporary dwellings, as emergency substitutes for a roof over the head, as makeshift shelters on long journeys, during military expeditions, movement of military troops, merchants or their groups. The research involved three types of sources: archaeological, written and iconographic. The article focuses on the typology of the tents, their construction, the terminology used and the choice of materials. Unfortunately, the research is hampered by the limited amount of preserved historical and archaeological evidence, as well as by the small number of scientific publications on the subject of tents in the European context.