Archaeological evidence of independent iron production from the 9th-century rural settlement of Bořitov (Blansko District, Czechia)

Název: Archaeological evidence of independent iron production from the 9th-century rural settlement of Bořitov (Blansko District, Czechia)
Variantní název:
  • Archeologické doklady nezávislé produkce železa z venkovské osady 9. století v Bořitově (okres Blansko)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 763-794
Rozsah
763-794
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study attempts to show the potential of iron slags to answer questions about the organization of iron production in 9th-century Moravia. As a case study, it evaluates a small archaeological assemblage from the contemporary rural settlement of Bořitov, where basic contextual and macroscopic evaluation in combination with various archaeometric analyses (pXRF, ED-XRF, XRD, SEM/EDS) of iron slags made it possible to recognize the smelting of iron ore, as well as its further processing in a reheating hearth and smithy. Taking into account some other finds connected with iron production as well as the specific geographic position of Bořitov, these results also indicate that the community in Bořitov could have been beyond the reach of regional elites and might thus have acted as independent producers with the main purpose to saturate their own demand and/or exchange the surplus.
Studie se pokouší ukázat potenciál železářských strusek pro zodpovězení otázek spjatých s organizací železářské produkce na Moravě 9. století. Jako případovou studii vyhodnocuje menší archeologický soubor z dobové venkovské osady v Bořitově. Kontextuální a makroskopická analýza strusek v kombinaci s jejich analýzou archeometrickými metodami (pXRF, ED-XRF, XRD, SEM/EDS) umožnila na lokalitě potvrdit tavbu železa, stejně jako jeho následné zpracování ve vyhřívací výhni či kovárně. S přihlédnutím k některým dalším dobovým nálezům z Bořitova, jež jsou s produkcí železa spojeny, a ke geografickému umístění lokality tyto výsledky též naznačují, že místní komunita se již nacházela mimo bezprostřední dosah dobových regionálních elit, a místní řemeslníci tak mohli fungovat coby nezávislí producenti s hlavním cílem saturovat vlastní potřeby, případně nadbytek příležitostně směňovat.
Note
Předkládaná práce vznikla za finančního přispění výzkumného programu Akademie věd České republiky Strategie AV21 s podtitulem: Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita a institucionální podpory RVO: 68081758 Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno.
The present work has come into existence with financial support from the Czech Academy of Sciences' research programme Strategy AV21 subtitled "Anatomy of European Society – History, Tradition, Culture, Identity” and with institutional support RVO: 68081758 of The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno.