The ICOM International museum definition from the perspective of the Czech Republic : results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related disciplines

Název: The ICOM International museum definition from the perspective of the Czech Republic : results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related disciplines
Variantní název:
  • Mezinárodní definice muzea ICOM z perspektivy České republiky : výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci muzejní obce i dalších příbuzných oborů
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 32-48
Rozsah
32-48
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The significant interest of the Czech (or Czechoslovak) museum sphere in the form and continuous revision of the existing international museum definition was already evident during Jan Jelínek's tenure at the head of ICOM in the 1970s. The effort to get involved in international debates resonates with Czech museum workers, museologists, academics and students even now, especially in connection with the planned revision of the key concept at the Prague meeting of this most important professional museum organization. The attitudes towards the existing and the optimal form of the museum definition were also examined within a local Czech questionnaire survey, which was carried out by Brno museologists in the first half of 2021 in cooperation with the Czech Committee of ICOM and the Czech Association of Museums and Galleries. The paper presents the main outcomes of the research, including the key terms that the museum definition should contain according to representatives of (not only) the museum community.
Výrazný zájem českého (resp. československého) muzejnictví o podobu a průběžné revize stávající mezinárodní definice muzea je zřetelný již za působení Jana Jelínka v čele ICOM v 70. letech 20. století. Snaha o zapojení do mezinárodních debat rezonuje u zdejších muzejníků, muzeologů, akademiků i studentů rovněž v současnosti, a to zvláště v souvislosti s plánovanou revizí klíčového pojmu na pražském zasedání této nejvýznamnější profesní organizace muzeí. Právě postoje ke stávající i optimální podobě muzejní definice zkoumalo také lokální dotazníkové šetření, realizované brněnskými muzeology v první polovině roku 2021 za spolupráce s Českým výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky. Příspěvek přiblíží hlavní závěry výzkumu, včetně klíčových pojmů, které by definice muzea měla podle představitelů (nejen) muzejní obce obsahovat.