The ICOM International museum definition from the perspective of the Czech Republic : results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related disciplines

Název: The ICOM International museum definition from the perspective of the Czech Republic : results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related disciplines
Variantní název:
  • Mezinárodní definice muzea ICOM z perspektivy České republiky : výsledky dotazníkového šetření mezi zástupci muzejní obce i dalších příbuzných oborů
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 32-48
Rozsah
32-48
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The significant interest of the Czech (or Czechoslovak) museum sphere in the form and continuous revision of the existing international museum definition was already evident during Jan Jelínek's tenure at the head of ICOM in the 1970s. The effort to get involved in international debates resonates with Czech museum workers, museologists, academics and students even now, especially in connection with the planned revision of the key concept at the Prague meeting of this most important professional museum organization. The attitudes towards the existing and the optimal form of the museum definition were also examined within a local Czech questionnaire survey, which was carried out by Brno museologists in the first half of 2021 in cooperation with the Czech Committee of ICOM and the Czech Association of Museums and Galleries. The paper presents the main outcomes of the research, including the key terms that the museum definition should contain according to representatives of (not only) the museum community.
Výrazný zájem českého (resp. československého) muzejnictví o podobu a průběžné revize stávající mezinárodní definice muzea je zřetelný již za působení Jana Jelínka v čele ICOM v 70. letech 20. století. Snaha o zapojení do mezinárodních debat rezonuje u zdejších muzejníků, muzeologů, akademiků i studentů rovněž v současnosti, a to zvláště v souvislosti s plánovanou revizí klíčového pojmu na pražském zasedání této nejvýznamnější profesní organizace muzeí. Právě postoje ke stávající i optimální podobě muzejní definice zkoumalo také lokální dotazníkové šetření, realizované brněnskými muzeology v první polovině roku 2021 za spolupráce s Českým výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky. Příspěvek přiblíží hlavní závěry výzkumu, včetně klíčových pojmů, které by definice muzea měla podle představitelů (nejen) muzejní obce obsahovat.
Reference
[1] Moravské zemské muzeum, Knihovna Ústavu Anthropos. Osobní deníky Jana Jelínka, 1974, vol. XVII, unpaged.

[2] BAGHLI, Sid Ahmed, Patrick BOYLAN and Yanni HERREMAN. History of ICOM (1946–1996). Paris: ICOM, 1998. ISBN 92-9012-144-2.

[3] BENEŠ, Josef. Muzeologický slovník. Praha: Národní muzeum – Ústřední muzeologický kabinet, 1978.

[4] BROWN, Karen and François MAIRESSE. The definition of the museum through its social role. Curator: The Museum Journal [online]. 2018, vol. 61, no. 4, pp. 525–539 [accessed 2022-03-07]. Available from www: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cura.12276.

[5] Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials. In ICOM: International Council of Museums [online]. [accessed 2022-03-07]. Available from www: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cura.12276.

[6] ČERMÁK, Kliment. O musejích městských a okresních. Čáslav: Fr. Starch, 1886.

[7] DOLÁK, Jan and Josef VEČEŘA (eds.). New Definition of the Museum: Its Pros and Cons. Proceedings of the Conference [online]. Brno: Technické muzeum v Brně, 2022 [2022-07-13]. Available from www: https://www.tmbrno.cz/wp-content/uploads/2022/06/sbornik_TMB-EN-ebook.pdf. ISBN 978-80-7685-010-1.

[8] ICOFOM Study Series: Defining the museum: challenges and compromises of the 21st century [online]. 2020, vol. 48, no. 2 [accessed 2022-03-07]. Available from www: https://journals.openedition.org/iss/2295. ISBN 978-2-491997-27-4. https://doi.org/10.4000/iss.2295

[9] ICOM announces the alternative museum definition that will be subject to a vote. In ICOM [online]. July 25, 2019 [accessed 2022-06-20]. Available from www: <https:icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/>.

[10] JAGOŠOVÁ, Lucie and Otakar KIRSCH. První výsledky dotazníku k definici muzea. Věstník AMG, 2021, no. 2, pp. 28–29. ISSN 1213-2152.

[11] KIRSCH, Otakar and Lucie JAGOŠOVÁ. Attitudes of museum workers to the ICOM museum definition and to key terms: interim results of a questionnaire survey in the Czech Republic. Brno: Masaryk University (Department of Archaeology and Museology, UNESCO Chair of Museology and World Heritage), April 2021. 4 p. Research report for ICOM Define.

[12] KIRSCH, Otakar and Lucie JAGOŠOVÁ. Česká stopa při založení a počátečním rozvoji Mezinárodní komise pro muzeologii ICOFOM. Časopis Slezského zemského muzea: série B: vědy historické, 2020, vol. 69, no. 2, pp. 150–161. ISSN 1211-3131.

[13] NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968.

[14] Nová definice muzea aneb její klady a zápory. In Technické muzeum v Brně [online]. [accessed 2022-03-07]. Available from www: https://www.tmbrno.cz/nova-definice-muzea-aneb-jeji-klady-a-zapory/. Conference invitation.

[15] O'NEILL, Marie-Clarté. The network of members of the Committee for Education and Cultural Action and the ICOM definition of the museum – Crossed glances. In WINTZERITH, Stéphanie (ed.). ICOM Education 29. Paris: ICOM – CECA, 2020, pp. 337–349. ISBN 978-3-7526-9113-9. ISSN 0253-9004.

[16] Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 17, Median-Navarrek. Praha, 1901.

[17] PALACKÝ, František. Vlastenecké Museum v Čechách v roku 1842. In ČECH, Leander (ed.). Františka Palackého spisy drobné. Díl III. – podpisy aestethické a literární. Praha: Bursík a Kohout, 1903, pp. 299–316.

[18] PETRÁŇ, Josef. Muzea, kabinety a sbírky. In PETRÁŇ, Josef. Památky Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 1999, pp. 207–218. ISBN 978-80-7184-855-4.

[19] PORTIN, Fredrik and Klas GRINELL. The Diplomatic Museum: A Latourian Perspective on the Civic Role of Museums. Curator: The Museum Journal, 2021, vol. 64, no. 4, pp. 1–17. https://doi.org/10.1111/cura.12443

[20] SKLENÁŘ, Karel. Obraz vlasti: příběh národního muzea. Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-399-2.

[21] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979.

[22] ŠEBEK, František. Definice muzea a podstata jeho činnosti. In BURIÁNKOVÁ, Michaela, Anna KOMÁRKOVÁ and František ŠEBEK (eds.). Úvod do muzejní praxe: učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, pp. 9–20. ISBN 978-80-86611-40-2.

[23] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3206-5.

[24] The ICOM Advisory Council selects the museum definition proposal to be voted in Prague. In ICOM [online]. May 20, 2022 [accessed 2022-06-20]. Available from www: https://icom.museum/en/news/the-icom-advisory-council-selects-the-museum-definition-proposal-to-be-voted-in-prague/.

[25] Zákon č. 54/1959 Sb. o muzeích a galeriích. In Zákony pro lidi [online]. [accessed 2022-06-26]. Available from www: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1959-54.

[26] Zákon č. 122/2000 Sb.: zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (Aktuální znění 01. 02. §§2022§§ – verze 11). In Zákony pro lidi [online]. [accessed 2022-03-07]. Available from www: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122.