Anglicismy v ruské a české marketingové terminologii

Název: Anglicismy v ruské a české marketingové terminologii
Variantní název:
  • Anglicisms in Russian and Czech marketing terminology
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 4, s. 45-58
Rozsah
45-58
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší vhled do problematiky vzniku nové marketingové slovní zásoby v ruštině a češtině. Jsou charakterizovány obecné tendence vzniku nových marketingových termínů v daných jazycích. Výzkum vychází z předpokladu, že většina marketingové terminologie je do obou jazyků převzata z anglického jazyka. Zvláštní pozornost je věnována roli transkripce a transliterace v procesu formování ruské a české marketingové terminologie. Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry vznikají v ruštině a češtině vlastní marketingové nominace k termínům, které byly již dříve přímo přejaty z anglického jazyka.
The article provides insight into the emergence of new marketing vocabulary in Russian and Czech languages. The general trends of the emergence of new terms in the given languages are characterized in this paper. The research is based on the assumption that most of marketing terminology is taken from English in both languages. Special attention is paid to the role of transcription and transliteration in the process of forming Russian and Czech marketing terminology. The aim of the research was to find out to what extent are own marketing nominations created in Russian and Czech for terms that were previously directly taken from English.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2021_009).