Hrací kostky z hradu Rokštejna

Název: Hrací kostky z hradu Rokštejna
Variantní název:
  • Dice from Rokštejn castle
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2022, roč. 27, č. 2, s. 51-90
Rozsah
51-90
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hrad Rokštejn je jedním z nejlépe archeologicky prozkoumaných hradů v České republice. Během čtyřiceti výzkumných sezón se podařilo objevit více než 160 hracích kostek vyrobených z kosti nebo parohu. Rokštejnský soubor kostek představuje díky své velikosti a objemu zachovaných dat celosvětový unikát. Tento příspěvek zpracovává a vyhodnocuje část tohoto souboru hracích kostek. V příspěvku jsou mimo jiné prezentovány i základní informace o hracích kostkách středověku, tedy jaká byla jejich výroba a výrobní materiál, jaké hry se s kostkami hrály a o nepoctivé hře s nimi. Dále je zde nastíněn způsob, jak tento typ artefaktu zpracovávat a typologicky třídit a dále vyhodnocovat. Příspěvek dále poskytuje základní přehled publikovaných a dostupných nalezených hracích kostek v České republice a výběrových exemplářů ze zahraničí. V neposlední řadě se pak příspěvek zamýšlí nad tím, jak významnou roli mohly mít kostky v životě ženy ve středověku.
Rokštejn Castle is one of the best archaeologically explored castles in the Czech Republic. During forty excavation campaigns, more than 160 dice made of bone or antler have been discovered. Due to its size and volume of preserved data, the set of dice from Rokštejn is unique worldwide. This contribution is about the analysis and evaluation of a part of this dice set.3 Among other things, the article provides basic information on medieval dice, i.e. how and from which material they were made, what games were played with them and how did the unfair play look. Furthermore, the way to process and typologically classify and further evaluate this type of artefact is outlined here. The contribution also provides a basic overview of published and available dice found in the Czech Republic and selected specimens from abroad. Last but not least, the paper reflects on what an important role dice may have played in the life of a medieval woman.
Note
Studie využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Reference
[1] Bílek, F. (ed.), 1929: Tomáše Štítného knížky o hospodáři a hospodyni a o čeledi, Praha.

[2] CDB: Šebánek, J. – Dušková, S. (ed.), 1962: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1, Praha.

[3] Erben, K. J. (ed.), 1852: Tomáše ze Štítného Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Praha.

[4] Erben, K. J. (ed.), 1865: Mistra Jana Husi sebrané spisy české I., Praha.

[5] Erben, K. J., (ed.), 1866: Mistra Jana Husi sebrané spisy české II., Praha.

[6] Flodr, M. (ed.), 1990: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I – úvod a edice, Brno.

[7] Flodr, M. (ed.), 1993: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století III – rejstříky a přehledy, Brno.

[8] FRB I: Emler, J. (ed.), 1873: Fontes rerum Bohemicarum I., Praha.

[9] FRB III: Emler, J. – Jireček, J. (eds), 1878–1882: Fontes rerum Bohemicarum III., Praha.

[10] FRB IV: Emler, J. (ed.), 1884: Fontes rerum Bohemicarum IV., Praha.

[11] FRB V: Emler, J. – Gebauer, J. – Goll, J. (eds.), 1893: Fontes rerum Bohemicarum V., Praha.

[12] Hrubý, H. (ed.), 1901: České postilly, Spisův poctěných jubilejní cenou král. České společnosti nauk, číslo XII., Praha.

[13] Košut, B. (ed.), 1890: Kniha výkladů spasitelných na čtení nedělní celého roku věrného a dobrého muže a Čecha Petra Chelčického. Díl I. Praha.

[14] Menčík, F. (ed.), 1882: Několik statutů a nařízení arcibiskupů pražských, Arnošta a Jana I. (1355–1377), Praha.

[15] Palacký, F. (ed.), 1844: Archiv Český čili staré písemné památky České i Morawské. Praha.

[16] Pavel, J. (ed.), 1978: Vita Caroli Quarti, Karel IV. Vlastní životopis, Praha.

[17] Smetánka, E. (ed.), 1900: Petra Chelčického Postila I., Praha.

[18] Smetánka, E. (ed.), 1903: Petra Chelčického Postila II., Praha.

[19] Svejkovský, F. (ed.), 1952: Staročeské vojenské řády, Památky staré literatury české. Praha.

[20] Šimek, F. (ed.), 1849: M. Jan Rokycana, obránce pravdy a zákona Božího, výbor z kázání, obrany kalicha a z listů, Praha.

[21] Baarová, Z. – Frait, R. – Sovková, V. – Šlancarová, V. 2006: Obrazový katalog vybraných exponátů. In: R. Fifková (odpovědná red.): Sága moravských Přemyslovců, Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců. Brno – Olomouc.

[22] Bartošková, A. 2003: Kostěná a parohová industrie ze Staré Boleslavi. In: I. Boháčová (ed): Stará Boleslav, Mediaevalia Archaeologica 5. Praha, 227–266.

[23] Belcredi, L. 2017: Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica 42/2, 401–451.

[24] Beljak, J. – Beljak Pažinová, N. – Šimkovic, M. 2015: Pustý hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí. Zvolen.

[25] Bouda, J. – Orna, J. 2004: Alea iacta est. In: M. Metlička (odpovědný red.) 2004: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie. Věnováno k jubileu Evy Čujanové–Jílkové a Antonína Beneše. Západočeské muzeum v Plzni 17, 217–221.

[26] Breberová, S. 2011: Doklady her a hraček v archeologických nálezech v Hradci Králové. Bakalářská práce. Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, Pardubice.

[27] Burian, V. 1988: Košťářské výrobky v nálezech z hradu Tepence a dolanské kartouzy (1340–1425). In: V. Nekuda – V. Frolec (eds.): Rodná země. Brno, 305–308.

[28] Čapek, L. 2016: Předměty z kostí. In: L. Čapek – J. Militký (eds.): Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň.

[29] Čechura, J. 2006: Hry a hrací pomůcky. Příspěvek ke studiu volného času ve středověku. Bakalářská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Praha.

[30] Čechura, J. – Vyšohlíd, M. 2008: Kostěně předměty určené ke hrám. Z nálezů na náměstí Republiky v Praze. Archeologie ve středních Čechách 12, 723–743.

[31] Durdík, T. 1976: Nálezy z hradu Týřova I. Katalog starších sbírek – Funde aus der Burg Týřov I. Katalog der älteren Sammlungen. Zprávy Československé Společnosti Archeologické XVIII, 3–6.

[32] Dvořáková, R. 2015: Středověké hry a jejich odraz v archeologických pramenech. Bakalářská diplomová práce, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň.

[33] Endrei, W. – Zolnay, L. 1986: Fun and Games in Old Europe, Budapešť.

[34] Flatscher, E. 2021: (Self-) Supply in a Medieval Castle. The archaeological perspective based on the excavations in the economy tract of Castle Tyrol. Château Gaillard 29, 115–131.

[35] Flodr, M., 2001: Brněnské městské právo, Brno.

[36] Flodrová, M. – Loskotová, I. 1995: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století. Archaeologia historica 20, 551–561.

[37] Golec, M. 2000: Středověké hrací kostky na Moravě. Seminární práce, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU. Brno.

[38] Golladay S. M. 2007: Los libros de acedrex dados e tablas: Historical, artistic and metaphysical dimensions of Alfonso X's Book of Games. A dissertation, Faculty of the Department of spanish and portuguese, The University of Arizona. Tuscon.

[39] Haak, A. – Rannamäe, E. – Luik, H. – Maldre, L. 2012: Worked and unworked bone from the Viljandi castle of the Livonian Order (13th – 16th centuries), Lietuvos Archeologija 38, 295–338.

[40] Havlice, J. 2014: Studna hradu Nové hrady. Památky jižních Čech 5, 119–128.

[41] Hazlbauer, Z. 1992: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. Archaeologia historica 17, 421–445.

[42] Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[43] Hoch, A. 2020: Svět středověkých her: katalog výstavy. Jihlava – Plzeň.

[44] Hoch, A. – Sůvová, Z. 2015: Kostěná a parohová industrie. In: M. Plaček – M. Dejmal (eds.): Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, Brno, 301−308.

[45] Hrubý, V. 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě. Památky archeologické XLVIII, 117–218.

[46] Hůrková, J. 2014: Předměty z organických materiálů. In: J. Hůrková et al. (eds.): Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích. Chanovice. 394–396.

[47] Jastrzębski, A. 1999: Produkcja rogownicza na wrocławskim Rynku w 2 poł. XIII i w XIV wieku. In: Ježek, M. – Klápště, J. (eds.): Mediaevalia Archaeologica 1, 89–99.

[48] Kartousová, H. 2016: Středověké a raně novověké hračky a součásti her v archeologické podsbírce Slezského zemského muzea. Časopis Slezského zemského muzea: série B – vědy historické, 65/1, 1–12.

[49] Kaván, J. 1964: Problematika datování a funkce některých výrobků z kostí a parohu u Slovanů na základě nálezů na Sekance u Davle. Vznik a počátky Slovanů V, 217–235.

[50] Konczewska, M. 2011: Bone, horn and antler working in medieval Wrocław, In: J. Baron – B. Kufel Diakowska (eds.): Written in Bones. Studies on technological and social context of past faunal skeletal remains, Wrocław, 305–311.

[51] Kopřiva, L. 2017: Archeologie na jihočeských hradech pánů z růže. Bakalářská diplomová práce, Archeologický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. České Budějovice.

[52] Kouřil, P. 2009: Hrad Javorník: Březen 1428 – září 1434 (příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku). Časopis Slezského zemského muzea. Série B – vědy historické 58, č. 3, 221–235.

[53] Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[54] Küchelmann, H. Ch. 2018: Why 7? Rules and Exceptions in the Numbering of Dice. Palaeohistoria 60. 109–135.

[55] Labuda, J. 1999: Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici. Archaeologia historica 24, 217–230.

[56] Loskotová, I. 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava). Archaeologia historica 34, 189–208.

[57] Luik, H. 2016: Bone working in the suburbs of medieval and early modern Tallinn, Estonia. In: S. Vitezović (ed.): Close to the Bone: Current studies in bone technologies, Belgrade: Institute of Archaeology, 178−187.

[58] Mazáčková, J. 2012: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu. Disertační práce, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU. Brno.

[59] Mazáčková, J. 2017: Nástin procesu zanikání sídel ve středověku na panství Brtnice v územním rozsahu k roku 1538. Archaeologia historica 42/2, 745–771.

[60] Mazáčková, J. – Žaža, P. – Púčať, A. – Vaněčková, D. (v tisku): Downfall of the Rokštejn castle in 1467. In: P. Drnovský – P. Hejhal (eds.): Archaeology of Conflicts 2. Hradec Králové.

[61] Mazáčková, J. – Lisá L. 2016: Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica 41/2, 77–97.

[62] Menoušková, D. – Měřínský, Z. (Ed.) 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské hradiště.

[63] Měřínský, Z. 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[64] Miścicki, M. 2017: Późnośredniowieczne wyroby z kości i poroża z Pucka. W: M. Starski (ed.): Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu. Warszawa, 373–384.

[65] Moravec, Z. 2015: Středověké hrací kostky z Moravské Ostravy. Časopis Slezského muzea B, 64/2015. 83–86.

[66] Peine, H.-W. – Wolpert, N. 2018: Von Metapodien zu Kämmen, Reliquiaren und Schachfiguren. Das Handwerk des Knochenschnitzers im mittelalterlichen Westfalen. LWL-Freilichtmuseum Hagen (Hrsg.), Echt Alt! Mittelalterliches Handwerk Ausgegraben. Forschungsbeiträge Zu Handwerk und Technik 33. Hagen, 174–191.

[67] Peša, V. – Sázelová, S. – Šrein, V. 2018: Nové poznatky k Chudému hrádku (k. ú. Dřevčice, okr. Česká Lípa). Archeologie ve středních Čechách 22, 679–686.

[68] Procházka, R. 2013: Doklady her a zábav v nálezech hmotné kultury. In: L. Jan (ed.): Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno, 350–354.

[69] Procházka, R. – Žákovský, P. 2018: K současnému stavu poznání gotické fáze hradu Pustiměř (Zelená Hora u Radslavic) – Výpověď archeologie. In: M. Dejmal – L. Jan – R. Procházka (eds.): Na hradech a tvrzích, Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha, 203–231.

[70] Přemyslovská, P. 2014: Raně středověká kostěná industrie na příkladu nálezů ze Staré Plzně. Diplomová práce, Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň.

[71] Richterová, J. 1983: Pražské středověké hrací kostky a kameny. Archaeologica Pragensia 4, 201–223.

[72] Romanowicz, P. 2013: Akcesoria gier i zabaw z najnowszych badań w Stargardzie. W: M. Fudziński – H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 2. Gdańsk, 215–229.

[73] Romanowicz, P. 2016: Zabawa w średniowiecznym mieście. Studium archeologiczne z miast południowego Bałtyku. Szczecin.

[74] Samariter, R. 2007: Ein Aachener Pilgerzeichen und Handwerkerabfall aus einem Laufbrunnen in der Stralsunder Hafenvorstadt, Archaologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 14, 157–168.

[75] Slivka, M. 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku. Archaeologia historica 8, 327–346.

[76] Slivka, M. 1984: Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalismu. Slovenská archeológia XXXII/2, 377–429.

[77] Soukup, M. 2004: Dolní palác hradu Rokštejna. Vyhodnocení nálezové situace v jižním prostoru. Magisterská diplomová práce, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU. Brno.

[78] Tichánek, J. 2008: Hrad a panství Šostýn. Opava.

[79] Vaněčková, D. 2021: Doklady využití kosti a parohu na hradě Rokštejn. Magisterská diplomová práce, Ústav archeologie a muzeologie, FF MU. Brno.

[80] Verdon, J. 2003: Volný čas ve středověku. Praha.

[81] Winter, Z. 1892: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, díl II. Praha.

[82] Zíbrt, Č. 1889: Z her a zábav staročeských, příspěvky ke kulturním dějinám českým, část I. Velké Meziříčí.

[83] Add MS 42130: 1325–1340, Contents: ff. 1r-12v: Calendar, with the feasts of the following English saints included: Edward (18 March); Augustine (26 May); Translation of Thomas of Canterbury (7 July). Www.bl.uk/ [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_fs001ar.

[84] Figurae calamo exaratae, quibus illustrantur historiae Veteris et Novi Testamenti nec non vitae nonnullorum sanctorum: Südböhmen: 1300. – 350 x 250 mm. – Handschrift; 172 Bll., fol. 106v, fol. 108v. Www.onb.ac.at [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_6072567&order=1&view=SINGLE.

[85] Gotha, Forschungsbibliothek, Cod. Memb. I 120 Thomasin <Circlaere>, Page 34r, Page 12v. Welscher gast digital [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fbg_membI120/0069/image,info.

[86] Heidelberg historic literature – digitized: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 320 Thomasin von Zerklaere, Page 36v. Digi.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg320/0078/image,info.

[87] Heidelberg historic literature – digitized: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 389 Thomasin von Zerklaere Welscher Gast (A) — Bayern (Regensburg?), um 1256, Page 11v. Www.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg389/0034/image,inf.

[88] Heidelberg historic literature – digitized: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 438 'Heidelberger Bilderkatechismus' (Handschrift); Biblia pauperum (Blockbuch); Totentanz (Blockbuch) u.a. — Ostmitteldeutschland, um 1455/1458, page 87v. Www.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg438/0184/image,info.

[89] Heidelberg historic literature – digitized: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848 Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse) — Zürich, ca. 1300 bis ca. 1340, Page 262v. Www.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0520/image,info.

[90] Heidelberg historic literature – digitized: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Ms. Hamilton 675 Thomasin von Zerklaere, Page 11r. Digi.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/sbb-pk_msham675/0029/image,info.

[91] Heidelberg historic literature – digitized: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 37.19 Aug. 2° Thomasin <Circlaere>, Page: 38r. Digi.ub.uni-heidelberg.de [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hab_mss37–19-aug-2f/0077/image,info.

[92] Medieval & Renaissance Manuscripts: Bestiary Northern Italy, ca. 1290 MS M.459 fol. 27r. Themorgan.org/ [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/53/145750.

[93] Two Games: High Rolls & As Many On One As On Two. Https://games.rengeekcentral.com/ [online]. [cit. 2022–11–04]. Dostupné z: https://games.rengeekcentral.com/F65V.html.

[94] Walters Ms. W.269, Book of Hours: Decoration: fol. 16r:. Www.thedigitalwalters.org [online]. [cit. 2022–05–21]. Dostupné z: https://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W269/description.html.