Filmový zvuk v materiálových manifestacích : na příkladu sbírky Národního filmového archivu, s přihlédnutím k dílu Zdeňka Lišky

Název: Filmový zvuk v materiálových manifestacích : na příkladu sbírky Národního filmového archivu, s přihlédnutím k dílu Zdeňka Lišky
Variantní název:
  • Film sound in its material manifestations : in collection of Národní filmový archiv, Prague and with regards to the work of Zdeněk Liška
Zdrojový dokument: ProInflow. 2022, roč. 14, č. 1-2, s. [171]-224
Rozsah
[171]-224
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Tato přehledová studie se vyrovnává s otázkou, jakým způsobem je zachycen proces výroby dobového filmového zvuku na dochovaných výrobních magnetických zvukových nosičích. Proces ozvučení filmu totiž ve všech fázích vývoje kinematografického díla zanechává stopy, pomocí kterých je možné zpětně analyzovat jak vývoj daného díla, tak vliv jednotlivých filmařských rolí na jeho výslednou podobu. Cílem je vytvoření jejich klasifikace a konceptuálního modelu, který reflektuje jejich obsah, logické vztahy a materiálovou rozmanitost.
Design/metodologie/přístup – V rámci výzkumu byly zpracovány výrobní magnetické materiály nacházející se ve sbírce Národního filmového archivu. Nosiče obsahují pracovní a finální verze filmového zvuku. Data obsažená na jejich obalech byla využita pro vypracování kvantitativní sondy popisující jednotlivé typy zvukových nosičů, jejich digitalizáty byly využity pro kvantitativní a kvalitativní analýzu obsahu materiálů. Analýzy byly dále využity pro popsání vztahu jednotlivých generací filmového i nefilmového materiálu. Na tyto sondy navazuje snaha o vytvoření konceptuálního modelu využívajícího principů Funkčních požadavků na bibliografické záznamy (FRBR). Model reflektuje jak materiálovou heterogenitu zvukových pramenů, objasněnou kvantitativní a kvalitativní analýzou, tak to, jakým způsobem je konkrétní filmové dílo zachyceno ve všech dostupných materiálech (od technického scénáře, přes magnetické zvukové pásy po výsledný filmový pás).
Výsledky – V rámci této přehledové studie jsou představena hlavní historicko-teoretická a praktická východiska výzkumu materiálů filmového zvuku. Text obsahuje přehled typů zvukových záznamů vyskytujících se na výrobních magnetických nosičích, jejich klasifikaci a rozložení hlavních zvukových složek (hudba, ruchy, dialogy). Dále studie prezentuje jeden z možných přístupů k uchopení filmového zvuku. Na příkladu snímku Karla Kachyni Malá mořská víla studie předkládá analytické srovnání manifestací tvůrčích idejí zvukové složky napříč dostupnými materiály. Na základě kvantitativního přehledu typů materiálů, typologie dochovaných záznamů a analytické práce s obsahem vybraných pásů je navržen konceptuální model propojující archivní prameny filmového zvuku.
Originalita/hodnota – Otázka po materiálových manifestacích filmového zvuku je klíčová pro pochopení dobového procesu filmové výroby, zároveň představuje zásadní výzvu pro budoucí uchopení všech aspektů dobového, nejen filmového, zvuku. Na příkladu díla Zdeňka Lišky, nejvýznamnějšího českého skladatele filmové hudby, byl vymodelován jeden z možných přístupů k uchopení procesu výroby zvuku. Emergentní konceptuální model pak slouží jako základ katalogizačního modulu, který bude v budoucnu využit pro zpřístupňování informací zapsaných na zvukových nosičích. Toto téma je zároveň v české odborné literatuře zatím neuchopené.
Purpose – This paper deals with the question of finding traces of historical film sound production process in production magnetic tapes. with regards to its material manifestations. Film sound production leaves traces of its development and underlying creative processes in all of its stages. Materials that contain these traces can be used to retrospectively analyse both the development of the film work in question and the creative processes that lie behind its sound and music.
Design/Methodology/Approach – As part of the research, magnetic materials, present at the Národní filmový archiv in Prague, that contain the preliminary and final versions of the film sound were analysed. Data contained on their packaging was used in a case study that describes individual types of audio carriers and their contents. Digitized tapes were used for a quantitative and qualitative analysis of the content of the materials. These case studies were further used to describe the relationship between individual generations of the film and non-film material. Quantitative and qualitative analysis is followed by an effort to modify the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) standard in order to create a conceptual model that reflects both the material heterogeneity of film production magnetic tapes and the manifestations of sound of a specific film work in all its available materials (the script, magnetic audio tapes and the film negative and prints).
Results – This study presents the main historical, theoretical and practical approaches to film sound research. The text contains an overview of the types of sound recordings found on magnetic carriers connected to film sound production, their classification and distribution of the main sound elements (music, foley, dialogues). Furthermore, the study presents an analytical comparison of the expressions of creative concepts found in the soundtrack of the Czech 1970s film The Little Mermaid across all the available materials, as well as a conceptual model which connects all of the film sound archival sources.
Originality/Value – Material manifestations of film sound are key to understanding the period process of film sound production. On the example of the work of Zdeněk Liška, the foremost Czech film music composer, a possible approach to understanding the historical process of sound production was modelled. The conceptual model further serves as a basis of a cataloguing module, which will be used by the Národní filmový archiv (the National Film Archive in Prague) for its emergent film catalogue. This topic is yet to be covered by the Czech scientific literature.
Note
Tento recenzovaný odborný článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.
Reference
[1] 50 let filmového zvuku ve FSB. (1983). Český Svaz Vědeckotechnických Společností.

[2] Allen, N. S., Edge, M., Appleyard, J. H., & Jewitt, T. S. (1987). Degradation of historic cellulose triacetate cinematographic film: The vinegar syndrome. Polymer Degradation and Stability, 19(4), 379–387. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0141-3910(87)90038-3.

[3] Ayres, M. (2005). Case studies in implementing functional requirements for bibliographic records (FRBR): AustLit and Music Australia. The Australian Library Journal. 54(1). https://doi.org/10.1080/00049670.2005.10721712

[4] Baudry, J. L. (1986). The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in the Cinema. Narrative, apparatus, ideology: a film theory reader. Columbia University Press.

[5] Bláha, I. (2019). Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Nakladatelství Akademie múzických umění.

[6] Bradley, K., Casey, M., Cavaglieri, S. S., Clark, C., Davies, M., Gaustad, L., Gilmour, I., Häfner, A., Lechleitner, F., Maréchal, G., Merten, M., Moss, G., Prentice, W., Schüller, D., Stickells, L., & Wallaszkovits, N. (2009). Guidelines on the production and preservation of digital audio objects: IASA-TC04. International Association of Sound and Audiovisual Archives.

[7] Černíček, J. (2008). Hudba Zdeňka Lišky k filmu Marketa Lazarová [Magisterská diplomová práce]. Ústav hudební vědy, FF UK.

[8] Černík, J. (2018). Technický scénář v Československu 1945–1962 [Disertační práce]. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

[9] Fairbairn, N., Pimpinelli, M. A., & Ross, T. (2016). The FIAF Moving Image Cataloguing Manual (L. Tadic, Ed.). Indiana University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt2005t2g.

[10] Funkční požadavky na bibliografické záznamy: závěrečná zpráva. (2002). Národní knihovna České republiky.

[11] Goodman, N. (2007). Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Academia.

[12] Gracyk, T. (1996). Rhythm and Noise: An Aesthetics of Rock: An Aesthetics of Rock. Bloomsbury Publishing.

[13] Hájek, J. (2010). Pozůstalost Luboše Fišera [diplomová práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.

[14] Herz, J. (1968). Spalovač mrtvol. Knihovna Národního filmového archivu, sign. S-590-TS.

[15] Hofman, O. (1975). Odysseus a hvězdy. Knihovna Národního filmového archivu, sign. S-17-TS.

[16] Hoibaca, S. (2012). Analysis of audio magnetic tapes with sticky shed syndrome by ATR FTIR. Journal of Applied Polymer Science, 128(3). https://doi.org/10.1002/app.38364

[17] Holden, C. (2013). The Application of FRBR to Musical Works. https://doi.org/10.17615/0vzc-kn74.

[18] Hůrka, M. (1991). Když se řekne zvukový film: Kapitoly z historie a současnosti zvukového filmu. Český filmový ústav.

[19] Hůrka, M. (1965). Estetika zvuku ve filmu. Československý filmový ústav.

[20] Havelka, J. (1975). České filmové hospodářství: 1961–1965. Československý filmový ústav.

[21] Kachyňa, K. (1975). Malá mořská víla. Knihovna Národního filmového archivu, sign. S-273-TS.

[22] Kravka, A., Matoušek, B. (1978). Zřízení pracoviště zvukových efektů a triků pro výrobu filmů. 2. etapa – ASYZ 2, závěrečná zpráva úkolu FS/Z-48-08-73, FS Barrandova. Cit. dle: Novotný, J. (1979). Studia EAH v ČSSR. Přehled a vývoj do r. 1980 [Rigorozní práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.

[23] Levin, D. M. (1993). Modernity and the Hegemony of Vision. University of Carolina Press.

[24] Markvartová, J. (1985). [Dopis] "Zlatý poklad" čs. celoverčerních filmů 1985–89. Filmexport (R7/BII/5P/2K). Národní filmový archiv, Hradištko, Česká republika.

[25] Matějíčková, R. (2012). Vývoj zvukového oddělení Filmového studia Barrandov a analýza produkční kultury zvukových mistrů v letech 1939–1959 [Bakalářská diplomová práce]. Ústav filmu a audiovizuální kultury, Masarykova univerzita.

[26] Matzner, A., & Pilka, J. (2002). Česká filmová hudba. Dauphin.

[27] Malá mořská víla (film, 1976). Wikipedia: the free encyclopedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_mo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%ADla_(film,_1976)

[28] Malá mořská víla. CSFD. https://www.csfd.cz/film/4959-mala-morska-vila

[29] Malá mořská víla. FDb. https://www.fdb.cz/film/mala-morska-vila/obsazeni/11835

[30] Novotný, J. (1979). Studia EAH v ČSSR. Přehled a vývoj do r. 1980 [Rigorozní práce]. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.

[31] Pace, A. (2019). Magnetic Tape Alert Project. https://en.unesco.org/news/magnetic-tape-alert-project-supported-ifap.

[32] Provenzano, C. (2006). Towards an Aesthetic of Film Music: Musicology Meets the Film Soundtrack. Music Reference Services Quarterly, 10(3–4), 79–94. https://doi.org/10.1080/10588160802111220.

[33] Roko (2010). Old Surehand / Old Surehand. Dabingforum.cz, Retrieved August 24, 2022. https://dabingforum.cz/viewtopic.php?f=3&t=11252.

[34] Szczepanik, P. (2013). How many steps to shooting the script? A political history of screenwriting. Iluminace, 25(3), 73–98.

[35] Szczepanik, P. (2009). Konzervy se slovy: počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Host.

[36] Smiraglia, R. P. (2007). Bibliographic families and superworks. Understanding FRBR: what it is and How it will Affect our Retrieval Tools edited by Arlene G. Taylor. West port: Libraries Unlimited, 73–86.

[37] ST 86:2005 – SMPTE Standard – For Motion-Picture Film – Magnetic Audio Records – Two, Three, Four and Six Records on 35 mm and One Record on 17.5 mm Magnetic Film (2005) (p. 5). https://doi.org/10.5594/SMPTE.ST86.2005.

[38] Trnka, J. (2018). Dobrý scenárista Josef Neuberg. Procesy psaní a vývoje scénáře v české kinematografii 1919–1965 [Disertační práce]. https://is.muni.cz/th/ww2y5/disertace_hlavni_text.pdf.

[39] Trnka, J., & Janásková, P. (2020). Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd. ProInflow: časopis pro informační vědy, 12(2), 70–105. https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-5

[40] Vellucci, S. L. (2007). FRBR and music. In A. J. Taylor (Ed.), Understanding FRBR: what it is and how it will affect our retrieval tools. Westport Conn.: Libraries Unlimited.

[41] Vítek, I. (1978). Studio elektronického a experimentálního zvuku a jeho uplatnění ve FSB. Filmová technika: Sborník vědeckotechnických informací, 14(1/C).

[42] Zpráva z pracoviště: Zvukový archiv. (1950). Záběr: Závodní časopis zaměstnanců Čs. státního filmu, II (7), 15.