Strategické manévrování v novinové zprávě: případ Hawkingovy podpory legalizace eutanazie

Název: Strategické manévrování v novinové zprávě: případ Hawkingovy podpory legalizace eutanazie
Variantní název:
  • Strategic maneuvering in news reporting: case of Hawking's support of legalizing euthanasia
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. 2, s. [58]-72
Rozsah
[58]-72
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text je věnován možnostem argumentační analýzy novinových zpráv. Novinová zpráva je v článku pojata jako typ komunikační aktivity, který specifickým způsobem ovlivňuje podoby možného přesvědčování. V žánru novinové zprávy není novináři umožněno explicitně předkládat a podporovat stanovisko, můžeme však předpokládat, že existují specifické způsoby, jak se s těmito omezeními může mluvčí vypořádat. V textu jsou využity nástroje, které do teorie argumentace zavádí Frans van Eemeren a Peter Houtlosser v programu tzv. rozšířené pragma-dialektiky, která do zkoumání argumentace začleňuje také výzkum rétorických strategií. Text se zaměřuje na analýzu strategického manévrování: snahy po zachování rovnováhy mezi dialektickou správností a rétorickou účinností v limitech, které stanovuje typ komunikační aktivity. V textu je uvažováno, že rekonstrukce relevantních argumentačních prvků může vycházet z toho, jakým způsobem jsou v textu zprávy prezentováni aktéři nebo situace. Text ilustruje možnosti analýzy na případové studii zprávy "Britský kosmolog Hawking podporuje právo na asistovanou sebevraždu", kterou publikovala v září 2013 agentura Reuters. Analýza ukazuje, že zpráva nemá pouze informační charakter, ale je v ní realizováno specifické přesvědčování čtenářů. V analýze zprávy jsou identifkovány dva strategické manévry. V prvním případě je zkoumána specifická prezentace názorového střetu mezi zastánci a odpůrci legalizace eutanázie, ve druhém případě specifická prezentace Stephena Hawkinga jako mluvčího podporujícího eutanázii, jehož zájmy se marně pokouší hájit odpůrci eutanázie. Na základě identifikace těchto strategií je nabídnuta rekonstrukce argumentů ve prospěch stanoviska, že odpůrci eutanázie by měli souhlasit s legalizací eutanázie.
The paper deals with possibility of an argumentation analysis of news reporting. A news report is conceived as a communicative activity type which specifically influences a form of possible persuasion. In the genre of news reporting a journalist can neither submit a standpoint nor support it explicitly, but we can assume that there are specific ways to deal with these constraints. In the paper are used the tools introduced into argumentation theory by Frans van Eemeren and Peter Houtlosser under the programme of extended pragma-dialectics which integrates research of rhetoric strategies into examining the argumentation. The paper is focused on the analysis of strategic maneuvering: an effort to maintain a balance between dialectical correctness and rhetorical effectiveness in limits specified by the communicative activity type. In the paper, it is considered that the reconstruction of relevant argumentation elements may result from the way in which actors or situations are presented in the report. The paper illustrates the possibilities of analysis in a case study of the report "British cosmologist Hawking backs right to assisted suicide" published in September 2013 by Reuters. The analysis shows that the report is not only for information purposes, but it realizes a persuasion of readers. Two strategies are identified in the analysis of report: the specific presentation of conflict of opinion between supporters and opponents of legalization of euthanasia and the specific presentation of Stephen Hawking as a speaker supporting euthanasia whose interests are protected by opponents of legalization. Based on identification of these strategies reconstruction of the arguments is offered in favor of the standpoint that opponents of euthanasia should agree with the legalization of euthanasia.
Reference
[1] GRECO-MORASSO, S. (2014) Contextual Frames and Their Argumentative Implications: A Case Study in Media Argumentation Discourse Studies, vol. 14, no. 2, s. 197-216. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1177/1461445611433636. | DOI 10.1177/1461445611433636

[2] VAN EEMEREN, F. H. – Grootendorst, R. (2004) A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-dialectical Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=zwrT59ghp9UC&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.

[3] VAN EEMEREN, F. H. – GROOTENDORST, R. – SNOECK HENKEMANS, A. F. (eds.) (2013) Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contamporary Developments. New York: Routledge. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=vjb8AQAAQBAJ&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.

[4] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. (2008) Seizing the Occasion: Parameters for Analysing Ways of Strategic Manoeuvring. In van Eemeren, F. H. – Garssen, B. (eds.) Pondering on Problems of Argumentation: Twenty Essays on Theoretical Issues. Amsterdam: Springer, s. 3-14. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=nk7cdPiF-j4C&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.

[5] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. (2006) Strategic Maneuvering: A Synthetic Recapitulation Argumentation, vol. 20, no. 4, s. 381-392. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/ 10.1007/s10503-007-9037-z. | DOI 10.1007/s10503-007-9037-z

[6] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. (2005) Theoretical Construction and Argumentative Reality: An Analytic Model of Critical Discussion and Conventionalised Types of Argumentative Activity. In Hitchcock, D. – Farr, D. (eds.) The Uses of Argument. Proceedings of a Conference at McMaster University, 18-21 May 2005. Hamilton: Ontario Society for the Study of Argumentation, s. 75-84. Dostupné z WWW: http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1423&context=ossaarchive.

[7] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. (2003) The Development of the Pragma-dialectical Approach to Argumentation Argumentation, vol. 17, no. 4, s. 387-403. Dostupné z WWW: http://dx.doi.org/10.1023/A:1026338402751. | DOI 10.1023/A:1026338402751

[8] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. (2002). Strategic Maneuvering. In van Eemeren, F. H. – Houtlosser, P. (eds.) Dialectic and Rhetoric: The Warp and Woof of Argumentation Analysis. Dordrecht: Springer, s. 131-159. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=yc8hBQAAQBAJ&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.

[9] VAN EEMEREN, F. H. – HOUTLOSSER, P. – SNOECK HENKEMANS, A. F. (eds.) (2007) Argumentative Indicators: A Pragma-dialectical Study. Dordrecht: Springer. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=H6Wk9I5TsI0C&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.

[10] VAN EEMEREN, F. H. (2010) Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-dialectical Theory of Argumentation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=Nwf5AOEBWJwC&hl=cs&source=gbs_navlinks_s

[11] KEEBLE, R. (2006) The Newspapers Handbook. New York: Taylor & Francis.

[12] VAN REES, A. (2009) Dissociation in Argumentative Discussions: A Pragma-dialectical Perspective. Dordrecht: Springer. Dostupné z WWW: https://books.google.cz/books?id=EE8YMWvQT6cC&hl=cs&source=gbs_navlinks_s.