K dokladom hygieny na hrade Hrušov

Název: K dokladom hygieny na hrade Hrušov
Variantní název:
  • On the evidence of hygiene at Hrušov Castle
  • Zu Belegen der Hygiene auf Burg Hrušov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 143-152
Rozsah
143-152
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vďaka dlhoročnému interdisciplinárnemu výskumu hradu Hrušov sa podarilo zhromaždiť veľké množstvo informácií rôznorodého charakteru. Ich analýza a vyhodnotenie, ako aj vzájomné prepojenie menia pohľad na stredoveký hrad avedú k rekonštrukcii každodenného života na hrade Hrušov vrôznych dejinných obdobiach – z jeho statického vnímania ako symbolu moci a bohatstva na živý organizmus, v neustálej interakcii na politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu, technický rozvoj, umenie a kultúru, ktorý sa mení a dokáže sa prispôsobovať. Jeden z unikátnych nálezov pochádzajúcich z prostredia hradov nám poskytol stopu, vďaka ktorej môžeme len tušiť, aké boli hygienické návyky obyvateľov hradu. Ide onález ušnej lyžičky, dokladajúci starostlivosť o telo, prítomnosť toaletných potrieb i medicínskych pomôcok hradných obyvateľov. Doposiaľ je prvou ušnou lyžičkou vyrobenou z organického materiálu nájdenou počas záchranných výskumov stredovekých hradov na Slovensku.
Thanks to many years of interdisciplinary research at Hrušov Castle, a great deal of information of diverse nature has been collected. Its analysis and evaluation, as well as its interconnection, changed the view on medieval castles and enabled the reconstruction of everyday life at Hrušov Castle in different historical periods, from its static perception as a symbol of power and wealth to a living organism, in constant interaction with the political, economic and social situation, technical development, art and culture, which changes and can be modified. One of the unique finds from the castle environment has provided aclue which gives us an idea of the hygienic habits of the castle inhabitants. It is the find of an ear spoon, documenting the body care, presence of toiletries and medical devices of the castle inhabitants. The object is the first ear spoon made of an organic material found during rescue research into medieval castles in Slovakia.
Reference
[1] ARBMAN, H., 1933: En släktgrav frän vikingatiden. Gävle.

[2] BEL, M., 1742: Notitia Hungariae novae historicogeographica IV., 269. Wiennae.

[3] BLAHOVÁ, S., 2019: Vojenstvo na hrade Hrušov vo svetle archeologických prameňov. Bakalárska práca. Nitra.

[4] BLAHOVÁ, S., 2021: Archeologické doklady odievania hradného obyvateľstva v stredoveku. Diplomová práca. Nitra.

[5] BLOMQVIST, R., 1939: Ôrslev, snidad i valrosstand. Lund.

[6] BÓNA, M., 2008: Hostie, Hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/1-13). Architektonicko-historický výskum. Zlaté Moravce.

[7] BÓNA, M., 2021: Doplnkový architektonicko-historický výskum archeologicky odkrývaných situácií 2021. Zlaté Moravce.

[8] BÓNA, M.–LUKAČKA, J., 2002: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia – Aufgabe der Burgen in der Gegend am Oberlauf der Flüsse Nitra und Žitava bei der Verteidigung und bei der Besiedlung dieses Gebiets bis Ende des 14. Jhs., AH 27, 239–268.

[9] BRAILSFORD, J. W., 1958: Antiquities of Roman Britain. London.

[10] DAŇO, R., 2015: Výskumná dokumentácia 2015/1/2. Nitra.

[11] EGAN, G.–PRITCHARD, F., 1991: Dress Accessories c. 1150 – c. 1450. Medieval finds from excavations in London. London.

[12] ENGELHARDT, C., 1865: Nydam Mosefund 1859–1863. Kjôbenhavn.

[13] FUČÍKOVÁ, E.–ČEPIČKA, L., 2007: Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Praha.

[14] ГАВРИЛИНА, Л. М., 1985: Кочевнические украшения Х в. Советская археология 3, 214–226.

[15] ГОЛУБЕВА, Л. А., 1979: Зооморфные украшения финно-угров. Москва.

[16] GRÄSLUND, A. S., 1984: Ohrloffel. In: Birka II:1: Untersuchungen und Studien. II Systematische Analysen der Gräberfunde, 177–182. Stockholm.

[17] CHUDZINSKA, B.−WOŁOSZYN, M., 2019: Ozdoby – części stroju – dewocjonalia. In: Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie (Buko, A., ed.), 235–246. Warszawa.

[18] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Rahden.

[19] LIBERTIN, J. I., 1715: De Educatione Iuventutis. Praha.

[20] ЛИТВИНСКИЙ, Б. А., 1978: Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. Москва.

[21] MACGREGOR, A., 1985: Bone, Antler, Ivory and Horn. The Technology of Skeletal Materials since the Roman Period. London.

[22] MØLLER-CHRISTENSEN, V., 1938: The History of the Forceps: An Investigation on the Occurrence, Evolution, and Use of the Forceps from Prehistoric Times to the Present Day (with a Summary in Danish). Copenhagen – London.

[23] PAULY, A. F.−WISSOWA, G., 1926: Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Band XIII. Stuttgart.

[24] ПЛЕТНЁВА, С. А., 1967: От кочевий к городам. Москва.

[25] САЛАНГИНА, С. В., 2004: Копоушки как исторический источник: По материалам археологических памятников Восточной Европы. Ижевск.

[26] SKALSKÁ, M., 2010: Stredoveké dejiny hradu Hrušov. In: Studia Historica Tyrnaviensia 9–10, 45–62. Kraków – Trnava.

[27] SCHÄFER, M., 2009: (All)tägliche Toilette: Vom Kamm bis zum Zahnstocher – Körperpflege im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Concilium Medii Aevi 12, 225– 250.

[28] RIHA, E., 1986: Römisches Toilettgerät und medizinische Instrumente aus Augst und Kaiserugst. Augst.

[29] Mandiner.hu. Dostupné z: https://mandiner.hu/cikk/20211030_varpalota_asatas_nagy_szabolcs, cit. 27. 3. 2023.