Platón v moderní psychologii

Název: Platón v moderní psychologii
Variantní název:
  • Plato in modern psychology
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2023, roč. 70, č. 2, s. 31-46
Rozsah
31-46
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je představení nalezených explicitních odkazů na Platóna v dílech autorů moderní psychologie. V úvodní části je popsána Platónova nauka o duši, přístupy k duši v současné psychologii a metodologie vyhledávání odkazů. V další části je uveden přehled zjištěných explicitních odkazů na Platóna v moderní psychologii. Dále jsou přiblíženy nejvíce relevantní odkazy vztahující se ke generativitě, vazbě třísložkové duše a současných modelů osobnosti, vazbě péče o duši a terapie a pojetí lásky. V závěru jsou nalezené odkazy souhrnně posouzeny a je přiblíženo základní zjištění, že většina autorů ve studii zmíněných vnímá Platóna jako inspiraci pro rozvoj současných teorií.
The aim of the study is to present the found explicit references to Plato in the works of authors of modern psychology. In the introductory part, Plato's theory of the soul, approaches to the soul in contemporary psychology and the methodology of searching for references are described. The next part provides an overview of the explicit references to Plato found in modern psychology. Furthermore, the most relevant references relating to generativity, the connection of the three-component soul and current personality models, the connection of soul care and therapy and the concept of love are brought closer. In the conclusion, the references found are summarized and the basic finding is presented that most of the authors mentioned in the study perceive Plato as an inspiration for the development of current theories.
Reference
[1] BANDURA, Albert. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology. 2001, 52, s. 1-26 [on-line, cit. 16. 8. 2023]. Dostupné z https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.52.1.1.

[2] ERIKSON, Erik Homburger. Životní cyklus rozšířený a dokončený: devět věků člověka. Překlad Jiří ŠIMEK. Praha: Portál 2015.

[3] FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Překlad Miloš KOPAL - Jiří PECHAR. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 1999. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 13.

[4] FREUD, Sigmund. Spisy z let 1904-1905. Překlad Miloš KOPAL - Ota FRIEDMANN. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2000. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 5.

[5] FREUD, Sigmund. Spisy z let 1925-1931. Překlad Miloš KOPAL. Praha: Psychoanalytické nakladatelství 2007. Sebrané spisy Sigmunda Freuda, sv. 14.

[6] GARDNER, William. The Psychology of Plato. Canadian Psychiatric Association Journal. 1968, 13(5), s. 463-464.

[7] HAIDT, Jonathan. The Happiness Hypothesis. Putting Ancient Wisdom and Philosophy to the Test of Modern Science. London: Arrow Books 2006.

[8] JAFFÉ, Aniela. Vzpomínky/Sny/Myšlenky C. G. Junga. Překlad Karel PLOCEK. Praha: Portál 2015.

[9] JUNG, Carl Gustav. Aion. Příspěvky k symbolice bytostného Já. Překlad Petr PATOČKA. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 2003.

[10] JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Překlad Karel PLOCEK - Alena BERNÁŠKOVÁ - Ludvík BĚŤÁK - Jana VAŠKOVÁ. Praha: Academia 1995.

[11] JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí. Překlad Eva BOSÁKOVÁ - Kristina ČERNÁ - Jan ČERNÝ. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 1997.

[12] KONEČNÁ, Helena. Platón v moderní psychologii. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 2022 [on-line, cit. 16. 8. 2023]. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/bgcl1/.

[13] KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál 2006.

[14] NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia 2002.

[15] NOVOTNÝ, František. O Platónovi. Díl druhý. Praha: Nová Akropolis 2013.

[16] NOVOTNÝ, František. O Platónovi. Díl třetí. Praha: Nová Akropolis 2014.

[17] MASLOW, Abraham Harold. Motivace a osobnost. Překlad Pavla LE ROCH. Praha: Portál 2021.

[18] MOORE, Thomas. Terapie duše: umění provázejícího rozhovoru. Překlad Pavel KOLMAČKA. Praha: Portál 2022.

[19] PATOČKA, Jan. Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH 1999.

[20] PATOČKA, Jan. Platónova péče o duši a spravedlivý stát. Praha: OIKOYMENH 2012.

[21] PLATÓN. Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 1996.

[22] PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata. Kritón. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2005.

[23] PLATÓN. Faidón. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2005.

[24] PLATÓN. Faidros. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2000.

[25] PLATÓN. Spisy V. Minós, Zákony, Epinomis, Listy, Pseudoplatonika, Ledňáček, Epigramy. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 2003.

[26] PLATÓN. Timaios. Kritias. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH 1996.

[27] PLATÓN. Symposion. Překlad František NOVOTNÝ. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, edice OIKÚMENÉ 1993.

[28] PLATÓN. Ústava. Překlad František NOVOTNÝ s použitím překladu Emanuela PEROUTKY. Praha: OIKOYMENH 2001.

[29] PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia 2015.

[30] RAFAILOV, Boris. C. G. Jung v zrcadle filosofie. Hermeneutická interpretace filosofických aspektů Jungova díla. Brno: Emitos 2010.

[31] ROBINSON, Thomas M. Plato's Psychology. Toronto: University of Toronto Press 2018.

[32] ROGERS, Carl Ransom. Být sám sebou. Překlad Helena HARTLOVÁ. Praha: Portál 2015.

[33] SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister & Principal 2009.

[34] TAVEL, Peter. Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla. Praha: TRITON 2007.

[35] VYMĚTAL, Jan a kol. Obecná psychoterapie: 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Grada publishing, a.s. 2004.

[36] WAKEFIELD, Jerome C. Immortality and the externalization of the self: Plato's unrecognized theory of generativity. In McADAMS, Dan P. - DE St. AUBIN, Ed (eds.). Generativity and Adult Development: How and why we care for the next generation. Washington: American Psychological Association 1998, s. 133-174.