Andrzej Frycz Modrzewski - humanista irenicznego pojednania

Název: Andrzej Frycz Modrzewski - humanista irenicznego pojednania
Variantní název:
  • Andrzej Frycz Modrzewski - a humanist of irenic reconciliation
Autor: Rott, Dariusz
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 33-37
Rozsah
33-37
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Artykuł skrótowo omawia postać najwybitniejszego irenisty w kulturze literackiej polskiego Renesansu. Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) był polemistą, reformatorem, pisarzem i teologiem, jednym z najwybitniejszych myślicieli europejskich epoki renesansu. Choć jego twórczość była bogata, znany jest przede wszystkim jako autor jednego dzieła - O poprawie Rzeczypospolitej (pierwsze łacińskie wydanie tego dzieła ukazało się w Krakowie w 1551 roku). Autor artykułu skupia się na najważniejszych elementach biografii autora w De Republica emendanda i omawia jego osiągnięcia literackie, podkreślając tematy ireniczne w jego twórczości. Modrzewski był jednym z przedstawicieli nurtu irenicznego i dążył do budowania wspólnoty, pomimo mniejszych różnic, oraz do tworzenia podstaw jedności chrześcijan, apelował o pojednanie różnych wyznań.
The article synthetically discusses the figure of the most eminent irenist in the literary culture of the Polish Renaissance. Andrzej Frycz Modrzewski (c. 1503-1572) was a polemicist, reformer, writer, and theologian, one of the most outstanding European thinkers of the Renaissance era. Although his body of work was rich, he is widely known as the author of a single work - On the Improvement of the Commonwealth (the first Latin edition of this work was published in Krakow in 1551). The author of the article focuses on the most important elements of the author's biography in De Republica emendanda and also discusses his literary achievements, emphasizing the irenic themes in his work. Modrzewski was one of the representatives of the irenic movement and sought to build a sense of community, transcending minor differences, and laying the foundation for Christian unity, he appealed for reconciliation among different faiths.
Reference
[1] FRYCZ MODRZEWSKI, Andrzej: Dzieła wszystkie. T. 1: O poprawie Rzeczypospolitej. Tł. Edwin Jędrkiewicz. Red. Stanisław Bodniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.

[2] FRYCZ MODRZEWSKI, Andrzej: Wybór pism. Oprac. Waldemar Voisé. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.

[3] KOROLKO, Mirosław: Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.

[4] KOROLKO, Mirosław: Humanista niezłomny. In: Pisarze staropolscy. Sylwetki. T. 1. Red. S. Grzeszczuk. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.