Зламані душі нового століття : посттравматичний синдром, психологічна безнадія, опрацювання трагічних подій в житті молоді в сучасній українській та чеській прозі

Název: Зламані душі нового століття : посттравматичний синдром, психологічна безнадія, опрацювання трагічних подій в житті молоді в сучасній українській та чеській прозі
Transliterovaný název
Zlamanì dušì novoho stolìttja : posttravmatyčnyj syndrom, psycholohìčna beznadìja, opracjuvannja trahìčnych podìj v žyttì molodì v sučasnìj ukrajins’kìj ta čes’kìj prozì
Variantní název:
  • The broken souls of the new century : post-traumatic syndrome, psychological hopelessness, treatment of tragic events in the life of young people in modern Ukrainian and Czech prose
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 2, s. 109-118
Rozsah
109-118
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Для цього дослідження ми обираємо найновіший роман українського письменника Артема Чеха "Хто ти такий?", а також роман чеської письменниці Луції Фаулерової "Дівчина-смерть". Мета нашого дослідження - окреслити світ молоді в новітній літературі та з’ясувати, яким чином молоді автори підходять до такого опису. Покоління Y в сучасній літературі безсумнівно зображено вразливим, адже дорослішання в 90-х роках не могло не залишити свій слід. Спричинено це рядом проблем - суспільних, економічних, сімейних, де часто був відсутній взірець попереднього покоління. Обидва згадані романи зосереджені на боротьбі молодої людини зі своїми внутрішніми демонами, дещо відмінними, але такими, що суттєво впливають на їхнє життя.
For this study, we choose the latest novel by the Ukrainian writer Artem Chekh, Who are you?, as well as the novel by the Czech writer Lucie Faulerová DeathGirl. The purpose of our research is to outline the world of youth in modern literature and find out how young authors approach such a description. Generation Y is definitely portrayed as vulnerable, because growing up in the 90s couldn't help but leave its mark. This is caused by a number of problems - social, economic, family, where the model of the previous generation was often absent. Both of these novels focus on a young man's struggle with his inner demons, somewhat different but having a significant impact on their lives.
Reference
[1] ČECH, Artem: Chto ty takyj?. Černìvcì: Meridian Czernowitz, 2021.

[2] FAULEROVÁ, Lucie: Smrtholka. Praha: Torst, 2020.

[3] FREUD, Sigmund: Remembering, Repeating and Working-through. In: STRACHEY, James (Ed.): The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud. London: The Hogarth Press, Volume XII, 1958, p. 154.

[4] KRATOCHVIL, Alexandr: Úvodní komentář. In: KRATOCHVIL, Alexandr (Ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Akropolis, 2015, 93-96.

[5] KUZNIETSOVA, Krystyna: Hledání národní a osobní identity v ukrajinské a české próze počátku 21. století. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

[6] POSPÍŠIL, Ivo: Generační princip obecně a ve vývoji literatury (ruské) zvláště (obecné úvahy o srovnávací mezislovanská reflexe s několika případovými sondami). In: POSPÍŠIL, Ivo - ŠAUR, Josef a kol.: Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. s. 11-29. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 11-29.

[7] PUCHONS'KA, Oksana: Lìteraturnyj vymìr pam'jatì. Kyjiv: "Akademvydav", 2018.

[8] ŠPORLJUK, Roman: Formuvannja modernych nacìj: Ukrajina - Rosìja - Pol'šča. Kyjiv: "Duch ì lìteratura", 2016.

[9] ZABUŽKO, Oksana: Najdovša podorož. Kyjiv: Komora, 2022.

[10] BĚLÍČEK, Jan: Naší literatuře se nedaří zužitkovat jedinečná česká témata. In: Klacek, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 25.3.2021. [Online доступно: https://www.klackoviste.cz/clanky/ rozhovor-jan-belicek, дата: 12.7.2021].

[11] "Хто ти такий?" - не запитання, а крик в нікуди. Артем Чех — про свій автобіографічний роман. [Онлайн доступно: https://suspilne.media/167209-hto-ti-takij-ne-zapitanna-a-krik-v-nikudi- -artem-ceh-pro-svij-avtobiograficnij-roman/, дата: 12.02.2023].