Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol.

Název: Motivace k učení se angličtině ve vztahu ke známkám a studijním aspiracím u žáků základních škol.
Variantní název
English learning motivation in relation to grades and study aspirations among lower secondary students
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 3, s. [29]-50
Rozsah
[29]-50
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Výzkumů motivace k učení se angličtině a jejího vztahu ke studijním výsledkům a aspiracím u českých žáků je málo. Tato studie si klade za cíl identifikovat vztah mezi úrovní výkonové motivace v angličtině a vybranými studijními výsledky a aspiracemi žáků. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky devátých ročníků základních škol (N = 324) ukazují, že potřeba úspěšného výkonu (PÚV) v angličtině je pozitivním prediktorem a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN) v angličtině negativním prediktorem všech následujících indikátorů: známky z angličtiny na vysvědčení, získání vyznamenání, budoucí aspirace žáků studovat na g ymnáziu. Pro chlapce byl efekt PÚV na tyto indikátory v průměru nižší a naopak efekt PVN byl v průměru vyšší než pro dívky, nicméně v rámci regresní analýz y se ukázalo, že efekty nejsou statisticky signifikantní. Potvrzení těchto z jištění vyžaduje další výzkum, který by bral v úvahu rozdíly v užívání škál mezi žáky (např. skrze aplikaci metody ukotvujících vinět).
Studies on student motivation to learn English as a foreign language (EFL) and its relationship to achievement and study aspirations among Czech students are scarce. This study aims to identify the relationship between student level of EFL achievement motivation and their achievement and study aspirations. The results of a survey among ninth-grade basic school students (N = 324) show that the need for achievement (NfA) in EFL is a positive predictor and the need to avoid failure (NtAF) is a negative predictor of their final grade in English, of receiving a final report card with honors, and of aspiration to study at a grammar school. The effect of NfA on all indicators was, on average, lower for boys than for girls, and the effect of NtAF for boys was, on average, higher, yet the regression analysis showed that the effects were not significant. Further research should reflect the differences in scale usage among students (e.g., by using the anchoring vignette method).
Note
  • Studie vznikla v rámci řešení projektu GAČR Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně (20-05484S).
Reference
[1] Azarnoosh, M., & Birjandi, P. (2012). Junior high school students' L2 motivational self system: Any gender differences. World Applied Sciences Journal, 20(4), 577–584. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.20.04.2732 | DOI 10.5829/idosi.wasj.2012.20.04.2732

[2] Boo, Z., Dörnyei, Z., & Ryan, S. (2015). L2 motivation research 2005–2014: Understanding a publication surge and a changing landscape. System, 55, 145–157. https://doi.org/10.1016/j.system.2015.10.006 | DOI 10.1016/j.system.2015.10.006

[3] Bronec, J. (1991). Motivace ve výuce cizích jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 40(A39), 83–91.

[4] Csizér, K., & Dörnyei, Z. (2005). The internal structure of language learning motivation and its relationship with language choice and learning effort. The Modern Language Journal, 89(1), 19–36. https://doi.org/10.1111/j.0026-7902.2005.00263.x | DOI 10.1111/j.0026-7902.2005.00263.x

[5] Česká školní inspekce. (2017, 12. červen). Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření PISA 2015. https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Datove-soubory-a-dotazniky/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-narodni-a-mezinar

[6] Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Lawrence Erlbaum.

[7] Dörnyei, Z. (2009). The L2 Motivational Self System. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self (s. 9–42). Multilingual Matters.

[8] Frydrychová Klímová, B. (2011). Motivation for learning English at a university level. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2599–2603. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.153 | DOI 10.1016/j.sbspro.2011.04.153

[9] Frydrychová Klímová, B., & Poulová, P. (2015). The role of ICT in raising student's motivation to learn English as a foreign language: Two case studies. In A. Jefferies & M. Cubric (Eds.), Proceedings of the 14th European Conference on e-Learning (s. 293–298). University of Hertfordshire.

[10] Gardner, R. C. (1985). The Attitude/Motivation Test Battery: Technical report. University of Western Ontario. http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/AMTBmanual.pdf

[11] Gardner, R. C., Smythe, P. C., Clément, R., & Gliksman, L. (1976). Second-language learning: A social psychological perspective. Canadian Modern Language Review, 32(3), 198–213. https://doi.org/10.3138/cmlr.32.3.198 | DOI 10.3138/cmlr.32.3.198

[12] He, J., & van de Vijver, F. J. R. (2016). The motivation-achievement paradox in international educational achievement tests: Toward a better understanding. In R. B. King & A. B. I. Bernardo (Eds.), The psychology of Asian learners: A festschrift in honor of David Watkins (s. 253–268). Springer Science. https://doi.org/10.1007/978-981-287-576-1_16 | DOI 10.1007/978-981-287-576-1_16

[13] Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel. Portál.

[14] Janíková, V. (2016). Učení a vyučování cizích jazyků a identita. Pedagogická orientace, 26(1), 24–50. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-1-24 | DOI 10.5817/PedOr2016-1-24

[15] Jedinák, D. (1993). Smerom k motivácii štúdia matematiky. Pedagogická orientace, 8–9(3), 59–69.

[16] Khodadady, E., & Khajavy, G. H. (2013). Exploring the role of anxiety and motivation in foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Porta Linguarum, 20, 269–286. https://doi.org/10.30827/Digibug.20240 | DOI 10.30827/Digibug.20240

[17] King, G., Murray, C., Salomon, J., & Tandon, A. (2004). Enhancing the validity and crosscultural comparability of measurement in survey research. American Political Science Review, 98(1), 191–207. https://doi.org/10.1017/S000305540400108X | DOI 10.1017/S000305540400108X

[18] Knihová, L., & Hronová, Š. (2015). Motivace ke studiu cizího jazyka a výuka angličtiny pro specifické účely v terciárním vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015: Přínosy, výzvy, očekávání (s. 55–64). Magnanimitas.

[19] Kong, J. H., Han, J. E., Kim, S., Park, H., Kim, Y. S., & Park, H. (2018). L2 Motivational Self System, international posture and competitiveness of Korean CTL and LCTL college learners: A structural equation modeling approach. System, 72, 178–189. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.11.005 | DOI 10.1016/j.system.2017.11.005

[20] Kormos, J., & Csizér, K. (2008). Age-related differences in the motivation of learning English as a foreign language: Attitudes, selves, and motivated learning behavior. Language Learning, 58(2), 327–355. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2008.00443.x | DOI 10.1111/j.1467-9922.2008.00443.x

[21] Kozáková, P. (2013). Motivační pohybové aktivity ve výuce ruského jazyka na druhém stupni ZŠ. In J. Konečný (Ed.), Pražská rusistika 2013: Recenzovaný sborník příspěvků z konference konané dne 18. dubna 2013 v Praze (s. 110–122). Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[22] Kubíková, K., & Kostelníková, M. (2017). Příčiny nízké motivace ke studiu německého jazyka na středních školách. In M. Pešková & K. Kubíková (Eds.), Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jaz yků 2 (s. 26–42). Západočeská univerzita v Plzni.

[23] Lamb, M. (2017). The motivational dimension of language teaching. Language Teaching, 50(3), 301–346. https://doi.org/10.1017/S0261444817000088 | DOI 10.1017/S0261444817000088

[24] Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41(9), 954–969. https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.9.954 | DOI 10.1037/0003-066X.41.9.954

[25] Meece, J. L., Glienke, B. B., & Burg, S. (2006). Gender and motivation. Journal of School Psychology, 44(5), 351–373. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.04.004 | DOI 10.1016/j.jsp.2006.04.004

[26] Michel, Y. A., Steinmayr, R., Frenzel, A. C., & Ziegler, M. (2020). Unpacking domain-specific achievement motivation: The role of contextualising items for test-criterion correlations. Educational Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/01443410.2020.1713303 | DOI 10.1080/01443410.2020.1713303

[27] Mori, S., & Gobel, P. (2006). Motivation and gender in the Japanese EFL classroom. System, 34(2), 194–210. https://doi.org/10.1016/j.system.2005.11.002 | DOI 10.1016/j.system.2005.11.002

[28] Noels, K. A., Pelletier, L. G., Clément, R., & Vallerand, R. J. (2000). Why are you learning a second language? Motivational orientations and self-determination theory. Language Learning, 50(1), 57–85. https://doi.org/10.1111/0023-8333.00111 | DOI 10.1111/0023-8333.00111

[29] Pae, T. I. (2008). Second language orientation and self-determination theory: A structural analysis of the factors affecting second language achievement. Journal of Language and Social Psychology, 27(1), 5–27. https://doi.org/10.1177/0261927X07309509 | DOI 10.1177/0261927X07309509

[30] Papi, M. (2010). The L2 motivational self system, L2 anxiety, and motivated behavior: A structural equation modeling approach. System, 38(3), 467–479. https://doi.org/10.1016/j.system.2010.06.011 | DOI 10.1016/j.system.2010.06.011

[31] Pavelková, I. (2005). Postoje chlapců a dívek ke školním předmětům. In D. Heller, J. Procházková, & I. Sobotková (Eds.), Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004 (s. 1–10). Univerzita Palackého v Olomouci.

[32] Pavelková, I., & Frencl, M. (1997). Motivace žáků k učení. Pedagogika, 47(4), 329–345.

[33] Pavelková, I., Hrabal, K., & Hrabal, V. (2010). Mezinárodní srovnání motivačních zdrojů učební činnosti žáků. Pedagogika, 60(3–4), 97–107.

[34] Pavlíková, S. (2015). Kvalitativní výzkum zaměřený na výuku odborného anglického jazyka na vysoké škole. ACC JOURNAL, 21(3), 47–55. https://doi.org/10.15240/tul/004/2015-3-005 | DOI 10.15240/tul/004/2015-3-005

[35] Pecková, S. (2015). Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizího jazyka – výzkumná zjištění. Business & IT, 5(2), 80–89.

[36] Smejkalová, K. (2016). Preference metody simulace a její vliv na percepci motivace a jazykové kompetence studentů. Paidagogos, 2016(1), 90–106.

[37] Sparfeldt, J. R., & Rost, D. H. (2011). Content-specific achievement motives. Personality and Individual Differences, 50(4), 496–501. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.11.016 | DOI 10.1016/j.paid.2010.11.016

[38] Trna, J. (1996). Dovednost učitele motivovat žáka. Pedagogická orientace, 18–19(6), 58–63.

[39] Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jaz yku: Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích. Paido.

[40] Vlčková, K., Pešková, K., Uličná, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jaz yku a jejich vztah k úspěšnosti. Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014 | DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-7595-2014

[41] Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.

[42] Voňková, H., Bendl, S., & Papajoanu, O. (2017). How students report dishonest behavior in school: Self-assessment and anchoring vignettes. The Journal of Experimental Education, 85(1), 36–53. https://doi.org/10.1080/00220973.2015.1094438 | DOI 10.1080/00220973.2015.1094438

[43] Voňková, H., Papajoanu, O., & Bendl, S. (2016). Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení. Pedagogická orientace, 26(3), 537–559. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-537 | DOI 10.5817/PedOr2016-3-537

[44] Voňková, H., Zamarro, G., & Hitt, C. (2018). Cross-country heterogeneity in students' reporting behavior: The use of the anchoring vignette method. Journal of Educational Measurement, 55(1), 3–31. https://doi.org/10.1111/jedm.12161 | DOI 10.1111/jedm.12161

[45] You, C. J., & Dörnyei, Z. (2016). Language learning motivation in China: Results of a large-scale stratified survey. Applied Linguistics, 37(4), 495–519. https://doi.org/10.1093/applin/amu046 | DOI 10.1093/applin/amu046

[46] You, C., Dörnyei, Z., & Csizér, K. (2016). Motivation, vision, and gender: A survey of learners of English in China. Language Learning, 66(1), 94–123. https://doi.org/10.1111/lang.12140 | DOI 10.1111/lang.12140