Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015

Název: Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015
Variantní název:
  • Changes in barriers to adult education in the Czech Republic: 2005-2015
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 3, s. [69]-89
Rozsah
[69]-89
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá bariérami ve vzdělávání dospělých v České republice. Přestože zdejší vzdělávací politika považuje odstraňování bariér k celoživotnímu učení za jeden ze svých hlavních cílů, na základě dat z empirického šetření ukazujeme, že je ve své snaze neúspěšná. Pro formulaci tohoto závěru vycházíme z výsledků dvou reprezentativních šetření bariér vzdělávání dospělých realizovaných v ČR v roce 2005 (n = 1240) a 2015 (n = 1038). Prostřednictvím statistického modelování pak na d atech z roku 2015 ukazujeme klíčové faktory ovlivňující výskyt tří typů bariér ke vzdělávání dospělých – situačních, institucionálních a dispozičních. Ve studii docházíme k závěru, že míra pociťovaných situačních bariér k celoživotnímu učení v ČR v poslední dekádě mírně narostla. Zároveň významně narostla i míra pociťovaných institucionálních bariér, které nově představují jednu z hlavních překážek k dalšímu vzdělávání.
The study deals with barriers to adult education in the Czech Republic. Although the national education policy considers elimination of barriers to life-long learning as one of its main goals, we show that it has been unsuccessful in its efforts. To formulate this conclusion, we draw on the results of two representative surveys of Czech adults from 2005 (n = 1240) and 2015 (n = 1038) that focused on educational barriers. Subsequently, we also identify key factors influencing the occurrence of three types of barriers to adult education — situational, institutional and dispositional — through statistical data modeling from 2015. Our findings suggest that the degree of perceived situational barriers to life-long learning in the Czech Republic has increased slightly during the last decade. At the same time, the level of perceived institutional barriers has increased significantly, making it one of the main barriers to life-long learning.