Tři inspirace od Petera Jarvise

Název: Tři inspirace od Petera Jarvise
Variantní název:
  • Three inspirations from Peter Jarvis
Autor: Nehyba, Jan
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 1, s. [37]-58
Rozsah
[37]-58
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se soustřeďuje na analýzu Jarvisovy teorie učení. Představuje tři klíčové principy této teorie, kterými jsou koncept nesoladu, pojetí zkušenosti a model procesu učení. Tyto principy tvoří základní interpretační rámec pro Jarvisovu teorii. Taktéž text poukazuje na spojitost Jarvisovy teorie s jinými autory, předně těmi, kteří pojednávají o zkušenostním či reflektivním učení, například Dewey, Kolb, Boud, Mezirow a další. Diskutovány jsou jednotlivé složky Jarvisovy teorie, rozdělující proces učení na neučení, náhodné sebeučení, nereflektivní a reflektivní učení.
The articles focuses on the analysis of Jarvis's theory of learning. It presents three key principles of this theory, namely the concept of disjuncture, the concept of experience and the model of the learning process. These principles make up the basic interpretative framework for Jarvis's theory. The article also comments on the relation of this theory to other authors, especially those who discuss experiential and reflective learning, such as Dewey, Kolb, Boud, Mezirow, and more. Jarvis's view of the learning process is presented, with discussion over its components, which divide the process into non-learning, random self-learning, non-reflective and reflective learning.
Note
Tato studie vznikla v rámci projektu: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GA406/09/H040) financovaného Grantovou agenturou České republiky. Dále také vznikla na základě projektu: Zkušenostní a reflektivní učení – podpora profesní přípravy studentů (reg. č. CZ. 1.07/2.2.00/15.0202) financovaného Evropským sociálním fondem.
Reference
[1] BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN , P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-550-4.

[2] BECK, A. T. Kognitivní terapie a emoční poruchy. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-032-1.

[3] BOUD, D., KEOGH, R., WALKER, D. (Eds.). Reflection: Turning Experience into Learning. New York: Kogan Page, 1985. ISBN 0-85038-864-3.

[4] BROCKBANK, A., MCGILL, I., BEECH, N. (Eds.). Reflective Learning in Practice. Aldershot: Gower, 2002. ISBN 0-566-08377-9.

[5] BUBER, M. Já a ty. Praha: Kalich, 2005. ISBN 80-7017-020-4.

[6] DROBKOVÁ, H. Skládání úhlů pohledu a svoboda v díle J. S. Milla a v teorii Santiago. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

[7] FELDMAN, J. From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language. Cambridge: The MIT Press, 2006. ISBN 0-262-06253-4.

[8] FENWICK, T. Experiential learning: A theoretical critique from five perspectives. Columbus: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education, 2001.

[9] FESTINGER, L. A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press, 1957. ISBN 0-415-92331-X.

[10] GERSTNER, G. E., GOLDBERG, L. J. Evidence of a time constant associated with movement patterns in six mammalian species. Ethology and Sociobiology, 1994, roč. 15, č. 4, s. 181–205. ISSN 0162-3095. | DOI 10.1016/0162-3095(94)90013-2

[11] GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: SLON, 1998. ISBN 80-85850-62-1.

[12] HANUŠOVÁ, M., OUDOVÁ, D., VOTAVA, J. Paměť a učení [online]. 2009. [cit. 2012-04-04]. Dostupné z: <etext.czu.cz/img/skripta/64/pamet-1.pdf>.

[13] HAVEL, I. M. Prožívání epizodických situací – modality a hraniční případy. In KELEMEN, J., KVASNIČKA, V. (Eds.). Kognice a umělý život VI. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, s. 167–180. ISBN 80-7248-355-2.

[14] HAVEL, I. M. Prožívání epizodických situací. In KVASNIČKA, V., TREBATICKÝ, P., POSPÍCHAL, J., KELEMEN, J. (Eds.). Myseľ, inteligencia a život. Bratislava: STU, 2007, s. 27–70. ISBN 978-80-227-2643-6.

[15] HAVEL, I. M. Uniqueness of episodic experience. In Sborník Kognice. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 5–24. ISBN 978-80-7041-911-3.

[16] HROCH, J., ŠÍP, R., MADZINA, R., FUNDA, O. Pragmatismus a dekonstrukce v angloamerické filozofii. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-731-5205-5.

[17] ILLERIS, K. The Three Dimensions of Learning. Leicester: NIACE, 2002. ISBN 877-86-7121-3.

[18] JAMES, W. The principles of psychology, vol. two. Dover: Dover Publications, 1950. ISBN 978-0486-20382-9.

[19] JARVIS, P. Adult learning in the social context. New York: Croom Helm, 1987. ISBN 0-709-91483-0.

[20] JARVIS, P. Paradoxes of learning: on becoming an individual in society. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. ISBN 978-1555-42448-0.

[21] JARVIS, P. Adult education and lifelong learning: theory and practice. (3rd ed.). New York: Routledge, 2004. ISBN 0-415-31493-3.

[22] JARVIS, P. Towards a comprehensive theory of human learning. New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-33541-4.

[23] JARVIS, P. Learning to be a Person in Society. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0415-41903-1.

[24] JARVIS, P. Adult education and lifelong learning: theory and practice. (4th ed.). New York: Routledge, 2010. ISBN 978-0415-49481-6.

[25] JARVIS, P. The Routledge international handbook of lifelong learning. London: Routledge, 2011. ISBN 978-0415-41904-8.

[26] KIELY, R. A transformative learning model for service-learning: A longitudinal case study. Michigan Journal of Community Service Learning, 2005, roč. 12, č. 1, s. 5–22. ISSN 1944-0219.

[27] KOLB, D. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall, 1984. ISBN 978-0132-95261-3.

[28] LUCKNER, J. L., NADLER, R. S. Processing the experience: strategies to enhance and generalize learning. Dubuque: Kendall/Hunt, 1997. ISBN 978-0-7872-1000-7.

[29] LUDEWIG, K. Základy systemické terapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-8024-73521-4.

[30] LUHMANN, N. Sociální systémy: nárys obecné teorie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 80-7325-100-0.

[31] MATURANA, H., VARELA, F. The tree of knowledge: the biological roots of human understanding. Boston: Shambhala, 1998. ISBN 0-877736421.

[32] MEZIROW, J. Fostering Critical Reflection in Adulthood: A Guide to Transformative and Emancipatory Learning. San Francisco: Jossey-Bass, 1990. ISBN 1-55542-207-1.

[33] MIETTINEN, R. The concept of experiential learning and John Dewey's theory of Reflective thought and action. International Journal of Lifelong Education, 2000, roč. 19, č. 1, s. 54–72. ISSN 1464-519X. | DOI 10.1080/026013700293458

[34] MOON, J. A. A Handbook of Reflective and Experiential Learning. Theory and Practice. London: Routledge Falmer, 2004. ISBN 0-415-33516-7.

[35] NAGY, E. Sharing an intersubjective moment: the duration of embraces in humans. Journal of Ethology, 2011, roč. 29, č. 2, s. 389–393. ISSN 1439-5444.

[36] NEHYBA, J., KOLÁŘ, J., HAK, M. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In JANÍK, T., KNECHT, P., ŠEBESTOVÁ, S. (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 356–361. ISBN 978-80-210-5553-7.

[37] PIAGET, J., INHELEDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-608-X.

[38] POLANYI, M. Personal knowledge: towards a post-critical philosophy. Chicago: University of Chicago Press, 1962. ISBN 0-226-67288-3.

[39] PRIGOGINE, I. Řád z chaosu: nový dialog člověka s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2001. ISBN 80-2040-910-6.

[40] SEAMAN, J. Experience, reflect, critique: The end of the 'learning cycles' era. Journal of Experiential Education, 2008, roč. 31, č. 1, s. 3–18. ISSN 1053-8259. | DOI 10.5193/JEE.31.1.3

[41] SCHANK, R. C. Informace tkví v překvapení. In Brockman, J. (Ed.). Třetí kultura. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1545-7.

[42] SCHÖN, D. A. The reflective practitioner: how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 2003. ISBN 978-1-85742-319-8.

[43] STUCHLÍKOVÁ, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-553-9.

[44] TREVARTHEN, C. What is it like to be a person who knows nothing? Defining the active intersubjective mind of a newborn human being. Infant and Child Development, 2011, roč. 20, č. 1, s. 119–135. ISSN 1522-7219. | DOI 10.1002/icd.689

[45] VYGOTSKIJ, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-943-7.

[46] WATZLAWICK, P., FISCH, R., WEAKLAND, J. H. Change: principles of problem formation and problem resolution. New York: Norton, 1974. ISBN 0-393-01104-6.