Mám základní vzdělání : příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

Název: Mám základní vzdělání : příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání
Variantní název:
  • I finished only primary school : causes and effects of dropping out of school and education
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. [11]-38
Rozsah
[11]-38
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předčasné odchody ze vzdělávání jsou spojovány s řadou negativních dopadů na život jedince i společnosti a závažnost těchto dopadů vede k monitorování míry předčasných odchodů ze vzdělávání jako jednoho z důležitých ukazatelů kvality vzdělávacích systémů i k tomu, že se předčasným odchodům věnuje výzkumná pozornost. V České republice je míra předčasných odchodů ze vzdělávání tradičně relativně nízká, ale aktéři předčasných odchodů neměli dosud mnoho příležitostí prezentovat svůj pohled na věc. Cílem tohoto textu je tedy přiblížit pohled respondentů, kteří předčasně ukončili vzdělávání na střední škole, na příčiny a následky jejich předčasných odchodů a díky kvalitativnímu výzkumnému přístupu také roz plést pomyslné klubko souvislostí mezi příčinami a následky předčasných odchodů. Základní vztah mezi jednotlivými typy příčin (špatná volba, nedobrovolný odchod, odpoutání se) a přímými krátkodobými až střednědobými dopady na život jedince se odvíjí od vzdělávacích aspirací samotných aktérů.
Early school leaving has a number of negative effects on a person's life as well as on society, and the gravity of these effects has led to monitoring of and focused research interest on dropout rates as an important indicator of the quality of education systems. In the Czech Republic, the rate of early school leaving has been traditionally low, but dropout actors have had limited opportunities to present their points of view. The aim of this text is to introduce the views of dropouts from upper secondary education, examine the causes and effects of their early school leaving, and unravel the proverbial conundrum of causes and effects of early school leaving using a qualitative research method. The basic relationship between individual types of causes (poor choices, involuntary leaving, and disengagement) and the direct short-term to mid-term effects upon a person's life result from the educational aspirations of the actors themselves.
Reference
[1] Bubíková, M., Úlovcová, H., Viceníková, T., & Hyťha, P. (2006). Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání: Rozsah, problémy, příčiny a možnosti prevence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[2] Budoucí potřeby znalostí a dovedností v Evropě: Výhled do roku 2020. (2009). Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance.

[3] Council recommendation on policies to reduce early school leaving. (2011). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF

[4] Český statistický úřad (2010). Klasifikace zaměstnání: KZAM – systematická část. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kzam_systematicka_cast

[5] Český statistický úřad. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů, 2011. (2013). Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30628&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=

[6] Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding why students drop out of high school, according to their own reports: are they pushed or pulled, or do they fall out? A comparative analysis of seven nationally representative studies. SAGE open, 2013(3), (nestr.) DOI: 10.1177/2158244013503834 | DOI 10.1177/2158244013503834

[7] Finn, J. D. (1989). Withdrawing From School. Review of Educational Research, 59(2), 117–142. | DOI 10.3102/00346543059002117

[8] Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487–519. | DOI 10.3102/0002831211415250

[9] Guiding at-risk youth through learning to work: Lessens from across Europe. (2010). Luxembourg: CEDEFOP. DOI: 10.2801/2258 | DOI 10.2801/2258

[10] Goffman, E. (2003). Stigma: Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[11] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[12] Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[13] Kaufmann, J. (2010). Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON ).

[14] Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[15] Matějů, P., Straková, J., & Basl, J. (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

[16] Matějů, P., Straková, J., Veselý, A., & Basl, J. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[17] Neild, R. C., Stoner-Eby, S., & Furstenberg, F. F. Jr. (2001). Connecting entrance and departure: The transition to ninth grade and high school dropout. Dostupné z: http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/school-dropouts/connecting-entrance-and-departure-thetransition-to-ninth-grade-and-high-school-dropout/neild-entrance-departure-2001.pdf

[18] Policy paper on early education leaving. (2008). Dostupné z: http://www.youthforum.org/assets/2013/10/0052-08_FINAL_-Early_Education_Leaving.pdf

[19] Psacharopoulos, G. (2007). The costs of school failure – a feasibility study. EENEE analytical report. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eenee.de%2Fdms%2FEENEE%2FAnalytical_Reports%2FEENEE_AR2.pdf&ei=-W5fU86SC6mOyQOR 3YGYBw&usg=AFQjCNGQBySpxWt1xRdib_Maaffou6nL2A

[20] Reducing early school leaving in the EU. (2011). Policy Department B: structural and cohesion policies. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL -CULT_ET(2011)460048_EN.pdf

[21] Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Albert.

[22] Tillner, J. (2013). Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání: Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[23] Trhlíková, J. (2012). Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách: Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[24] Trhlíková, J. (2013). Předčasné odchody žáků ze středních škol: Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[25] Trhlíková, J., & Úlovcová, H. (2010). Vliv rodinného zázemí na předčasné odchody ze vzdělávání a dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení (s. 151–179). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[26] Vacek, J., Pacnerová, H., & Menclová, M. (2008). Příčiny předčasných odchodů ze středního školního vzdělávání u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, průzkum pro projekt PROPOS. Praha: Centrum adiktologie a IPPP.

[27] Walther, A., & Pohl, A. (2005). Thematic study on policy measures concerning disadvantaged youth: final report. Tübingen: IRIS. Dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/youth_study_en.pdf

[28] Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (2004). Praha: MŠMT.