Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma

Název: Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma
Variantní název:
  • Parental views of children's needs and their role in the decision to homeschool
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. [33]-50
Rozsah
[33]-50
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Vnímání dětství je v současnosti silně zaměřené na význam naplňování potřeb dětí, zejména s ohledem na vliv primární pečující osoby. S tím souvisí i v naší společnosti časté diskuse týkající se toho, kdy je pro děti vhodný věk pro vstup do vzdělávací instituce. Zřejmě nejmarkantnějším přístupem kritizujícím ranou separaci dítěte a následně odsouvajícím moment vstupu do vzdělávací instituce je iniciativa domácího vzdělávání. V našem výzkumu jsme se zaměřily na to, jak rodiče, kteří doma vzdělávali své děti, zdůvodňují tuto volbu v kontextu potřeb svých dětí. Analyzovaly jsme kvalitativní rozhovory (50) s cílem lépe porozumět jejich motivaci. Prezentujeme tři témata popisující rodiči vnímaný soulad dětských potřeb a možností domácího vzdělávání: (1) Potřeba bez pečného prostoru pro dozrání, (2) Potřeba individuálního rozvoje, (3) Potřeba osamostatnit se. Text poukazuje na to, jak je rozhodnutí vzdělávat děti doma propojené s aktuálními trendy v porozumění dětství a rodičovství. Analýza konkrétních zkušeností přináší praktické využití, zejména pro psychology a pedagogy.
Contemporary perceptions of childhood strongly emphasize the importance of meeting the needs of children, especially when taking into account the influence of the primary caregiver. This is reflected in the common discussion as to the most suitable age for children to enter educational institutions. In this discussion, the home-education initiative noticeably criticizes child separation and postpones children's entrance into educational institutions. In our research, we focused on how parents who educated their children at home justify this choice in the context of their children's needs. We analyzed qualitative interviews (50) to gain better insight into their motivations. This study presents three themes perceived by parents that describe the perceived harmony of children's needs and the possibilities of home education: (1) the need for a safe space to mature, (2) the need for unique development, and (3) the need for independence. This study highlights how the decision to educate children at home is linked to current trends in understanding childhood and parenthood. Our analysis of specific experiences identifies practical implications that are especially useful for psychologists and educators.