Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti

Název: Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti
Variantní název:
  • The course of the school year at czech primary minority schools in interwar Czechoslovakia from the perspective of the history of everyday life
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 3, s. [47]-76
Rozsah
[47]-76
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem studie je problematika českého menšinového školství v meziválečném Československu. Konkrétním cílem textu je popsat a interpretovat významné události a jevy, které doprovázely školní život na českých obecných menšinových školách v politickém okresu Ústí nad Labem v průběhu školního roku. Výzkum vychází z historiografického přístupu dějin každodennosti. Data byla získána studiem a analýzou archivních materiálů uložených v Archivu města Ústí nad Labem a Národním archivu v Praze a analýzou memoárů Emmi-Goldrun Schellberger uložených v Sudetoněmeckém institutu v Mnichově. Studie přináší ojedinělý pohled do každodenního života českých obecných menšinových škol. Ukazuje například okolnosti zahájení a závěru školního roku, průběh vyučovací hodiny, aktivit žáků během přestávek mezi vyučovacími hodinami a dalších jevů spojených se školním životem, které získané archivní materiály umožnily odhalit.
This study examines Czech minority education in interwar Czechoslovakia. It aims to describe and interpret significant events and phenomena that accompanied school life at Czech primary minority schools in the political district of Ústí nad Labem during the school year. The present study is based on a historiographic approach to the history of everyday life. The data were obtained by studying and analyzing archive materials deposited in the Archive of the City of Ústí nad Labem and the National Archive in Prague and also by analyzing the memoirs of Emmi-Goldrun Schellberger deposited at the Sudetenland Institute in Munich. This study brings unique insights into the everyday life of Czech primary minority schools. It shows, for example, the circumstances of the beginning and the end of the school year, the course of a lesson, the activities of pupils during breaks between lessons, and other phenomena related to school life which the archival materials were able to reveal.
Reference
[1] Katalog 1. třídy 1918/1919: Obecná škola v Krásném Březně. (č. inv. 68, č. evid. 68, č. lok. 2798). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[2] Katalog a třídní kniha 1934/35: Obecná škola v Zálezlech. (sg. OA/IV–10/2, poř. č. 423). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[3] Konferenční protokol 1916–1919: Česká obecná škola v Ústí nad Labem – Krásném Březně. (č. inv. 183, č. evid. 126, č. lok. 2855). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[4] Konferenční protokol 1919–1924: Česká obecná škola v Ústí nad Labem – Krásném Březně. (č. inv. 184, č. evid. 127, č. lok. 2856). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[5] Konferenční protokol 1934/1948: Česká státní škola v Ústí nad Labem – Předlicích. (č. inv. 24, č. evid. 24, č. lok. 2884). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[6] Kronika školní: Občanská škola v Chabařovicích. (n. d.) (sg. OA/IV – 17/1, kart. 612). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[7] Matriky českých škol 1927–1938, B–M: Okresní školní inspektorát v Ústí nad Labem. (inv. č. 3, kart. 1). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[8] Matriky českých škol 1927–1938, O–Z. Okresní školní inspektorát v Ústí nad Labem. (inv. č. 3, kart. 2). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[9] Osobní spisy učitelů menšinových škol 1930–1937, O–V: Okresní školní inspektorát v Ústí nad Labem. (inv. č. 4, kart. 4). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[10] Pamětní kniha založená u příležitosti položení základního kamene ke stavbě nové české školy 1936–1938: Obecná škola ve Velkém Březně. (sg. OA/IV–45/4, kart. 1554). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[11] Pohřeb dětí utonulých při výletu. (n. d.). Fond č. 371, I. díl (inv. č. 971, sg. 17M, č. kart. 373). Praha: Národní archiv.

[12] Pojem "menšinová" škola. (n. d.). Fond č. 371: Ministerstvo školství 1918–1949, I. díl, Pojem a rezoluce českých menšinových škol v ČSR (inv. č. 971, sg. 17Ma, č. kart. 373). Praha: Národní archiv.

[13] Programy relaxí škol. rozhlasu v období 1930/31. Záležitosti školského rozhlasu. Fond č. 371, I. díl (inv. č. 1253, sg. 43 + Školský rozhlas, č. kart. 745). Praha: Národní archiv.

[14] Schulchronik 1887/1938: V. obecná škola chlapecká v Ústí nad Labem – Krásné Březno. (č. inv. 343, č. evid. 295, č. lok. 1594). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[15] Schulchronik 1898–1925: Obecná škola chlapecká v Ústí nad Labem – Trmice. (č. inv. 1, č. evid. 1, č. lok. 1915). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[16] Schulchronik 1919–1931: Obecná a měšťanská škola v Ústí nad Labem. (č. inv. 413, č. evid. 376, č. lok. 981). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[17] Školní kronika 1919–1933: Obecná škola v Neštěmicích. (sg. OA/IV–26/7, kart. 1179). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[18] Školní kronika 1920–1938: Obecná škola v Roudníkách. (sg. OA/IV–31/23, kart. 1321). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[19] Školní kronika 1921/1935: Obecná státní smíšená škola s vyučovacím jazykem československým v Ústí nad Labem. (č. inv. 156). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[20] Školní kronika 1925–1938: Obecná škola ve Varvažově. (sg. OA/IV–42/1, kart. 1521). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[21] Školní kronika 1928–1938: Obecná škola v Zálezlech. (sg. OA/IV–10/5, poř. č. 426). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[22] Školní kronika 1933/1952: Česká státní škola v Ústí nad Labem – Předlice. (č. inv. 25, č. evid. 25, č. lok. 2885). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[23] Školní kronika české obecné školy, později národní školy 1920–1938 a 1945–1957: Obecná škola v Řehlovicích. (sg. OA/IV–32/1, poř. č. 1322). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[24] Tisá – zřízení české menšinové školy. (inv. č. 2, kart. 1). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[25] Třídní katalog I. třídy 1918/19: Česká obecná škola v Ústí nad Labem v Krásném Březně. (č. inv. 68, č. evid. 68, č. lok. 2798). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[26] Třídní kniha I. třídy 1923/24: Obecná škola ve Vyklicích. (sg. OA/IV–53/14, poř. č. 2085). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[27] Výnosy 1927–1938: Okresní školní inspektorát v Ústí nad Labem. (inv. č. 1, kart. 1). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[28] Zápisy z konferencí 1922–1933: Obecná škola v Neštěmicích. (sg. OA/IV–26/1, poř. č. 796). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[29] Zápisy ze schůzí českého místního školního výboru 1932–1936: Místní školní rada ve Velkém Březně. (sg. OA/IV–46/1, poř. č. 1556). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[30] Zásobník školních potřeb 1933–1938: Obecná škola v Dubicích. (sg. OA/IV–11/6, poř. č. 432). Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem.

[31] Zákon č. 62, o pravidlech vyučování ve školách obecných. (1869). In Překlad zákoníka říšského vydaný pro království české (s. 176–189). Praha: Místodržitelská tiskárna.

[32] Zákon č. 189, o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích. (1919). In Sbírka zákonů a nařízení státu československého (s. 263–264). Praha: Státní tiskárna.

[33] Verordnung des Ministers. (1869). Dostupný z http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1868&page=315&size=45

[34] Goldbach, W. (1998). Siertsch/Borschim: Zwei böhmischer Dörfer: Ihr Werden, ihre Kirche, ihre Schule, ihre Menschen, die Vertreibung ihrer deutschen Bewohner. Ockenfels: Selbstverlag.

[35] Schellberger, E. G. (2001). Kindheit und Jugend in Deutsch-Böhmen: Erinnerungen an diese Zeit 1919–1946. Öhningen-Schienen: E. Schellberger.

[36] Simm, H. (1930). Die deutsche Schule in der Tschechoslowakei: Eine Kritik des Schulvoranschlages 1930 – ein dringlicher Appell nach nationaler Selbstverwaltung im Schulwesen. Simm: Jablonec nad Nisou.

[37] Simm, H. (1968). Um Schule, Scholle, Arbeitsplatz. Erinnerungen eines sudetendeutschen Parlamentaries. Oberfranken: Sudetendeutschen Landsmannschaft.

[38] Šosvald, J. (1999). Jó tenkrát v Ústí. Ústí nad Labem: Albis International.

[39] Tippelt, A. (1969). Die deutschen Schulen und ihre Lehrer zwischen Königreichwald und Schwitschin. Tippelt: Könighof.

[40] Brooks, J. F., DeCorse, C. R. N., & Walton, J. (2008). Small worlds: Method, meaning, & narrative in microhistory. Santa Fe: School for Advanced Research Press.

[41] Čechura, J. (1994). Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí? Dějiny a současnost, 1(16), 2–5.

[42] Deyl, Z. (1990). Z novějšího výzkumu státní činnosti v sociální oblasti 1918–1924. In Politický systém a státní politika v prvních letech existence Československé republiky 1918–1923 (s. 122–168). Praha: Historický ústav ČSAV.

[43] Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

[44] Eckert, A., & Jones, A. (2002). Historical writting about everyday life Journal of African Cultural Studies, 1(15), 5–16. | DOI 10.1080/13696810220146100

[45] Gebel, R. (2018). "Domů do říše": Konrád Henlein a Říšská župa Sudety (1938–1945). Praha: Argo.

[46] Ginzburg, C. (1993). Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiss Historische Antropologie, 1(2), 169–192. | DOI 10.7788/ha-1993-0202

[47] Hanzal, J. (1999). Občan a stát – proměny myšlení. In J. Valenta, E. Voráček, & J. Harna, Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě (s. 148–151). Praha: Historický ústav AV ČR.

[48] Horák, P. (2014). Dějiny každodennosti. In J. Čechurová & J. Randák (Eds.), Základní problémy studia moderních a soudobých dějin (s. 699–712). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[49] Hroch, M. (1985). Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN.

[50] Chlup, O., Kubálek, J., & Uher, J. (1938). Pedagogická encyklopedie. Praha: Novina.

[51] Jakubec, I. (1999). Československý průmysl a racionalizace 1918–1938. In J. Valenta, E. Voráček, & J. Harna, Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě (s. 319–327). Praha: Historický ústav AV ČR.

[52] Kádner, O. (1931a). Školství v republice Československé. In V. Dědina (Ed.), Československá vlastivěda: Osvěta (s. 7–222). Praha: Sfinx.

[53] Kádner, O. (1931b). Vývoj a dnešní soustava školství. Praha: Bohumil Janda.

[54] Kárník, Z. (2002). České země v éře první republiky (1918–1938): Československo a české země v krizi a ohrožení (1930–1935). Praha: Libri.

[55] Kasper, T. (2006). Školsko-politická diskuse v Československu v letech 1918–1933. In T. Kasper & D. Kasperová (Eds.), Češi, Němci, Židé v národnostním Československu: Pohledy na školství a vědu (s. 27–44). Liberec: Technická univerzita v Liberci.

[56] Kasper, T. (2007). Výchova, či politika? Úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918–1933. Praha: Karolinum.

[57] Kasper, T., Kasperová, D., & Pánková, M. (2018). "Národní" školství za první Československé republiky. Praha: Academia.

[58] Keil, T. (1967). Die deutsche Schule in den Sudetenländern. Form und Inhalt des Bildungswesens. München: Verlag Robert Lerche.

[59] Kopáč, J. (1971). Dějiny školství a pedagogiky v Československu. Brno: UJEP.

[60] Kučerová, S. (2012). Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost.

[61] Kuzmin, M. N. (1981). Vývoj školství a vzdělávání v Československu. Praha: Academia.

[62] Le Goff, J. (1983). Later history Past and Present, 100(3), 14–28. | DOI 10.1093/past/100.1.14

[63] Lenderová, M., Jiránek, T., & Macková, M. (2010). Z dějin české každodennosti: Život v 19. století. Praha: Univerzita Karlova.

[64] Medick, H. (2001). Quo vadis Historische Anthropologie? Geschichtsforschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Mikro-Historie Historische Antropologie, 9(1), 78–92. | DOI 10.7788/ha.2001.9.1.78

[65] Měchýř, J. (1996). České menšinové školství v Čechách 1867–1914. In Z. Kárník (Ed.), Sborník k problematice multietnicity: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 1848–1918 (s. 67–84). Praha: Univerzita Karlova.

[66] Moran, J. (2004). History, memory and theeveryday Rethinking History, 1(8), 51–68. | DOI 10.1080/13642520410001649723

[67] Reich, A. (1995). Das tschechoslowakische Bildungswesen vor dem Hintergrund des deutsch-tschechischen Nationalitätenproblems. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 36(1), 19–38.

[68] Sharp, J. (1991). History from Below. In P. Burke (Ed.), New perspectives on historical writing (s. 25–41). Cambridge: Polity Press.

[69] Somr, M. (1983). Dějiny školy a pedagogiky. České Budějovice: Pedagogická fakulta.

[70] Somr, M. (1987). Dějiny školství a pedagogiky. Praha: SPN.

[71] Stone, L. (1979). The revival of narrative: Reflections on a new old history Past and Present, 85(4), 3–24. | DOI 10.1093/past/85.1.3

[72] Szijártó, I. (2002). Four arguments for microhistory Rethinking History, 2(6), 209–215. | DOI 10.1080/13642520210145644

[73] Šimáně, M. (2010). K problematice zřizování českých menšinových obecných škol na Ústecku v letech 1867–1918. E-Pedagogium, 10(4), 83–92.

[74] Šimáně, M. (2014). Učitelé českých menšinových škol pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica, 19(3), 89–122.

[75] Štverák, V. (1983). Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN.

[76] Trapl, M. (2003). České menšinové školství v letech 1918–1938. In O. Šrajerová (Ed.), České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky (s. 109–117). Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

[77] Umlauft, F. J. (1960). Geschichte der deutschen Stadt Aussig. Bayreuth: Hilfsverein Aussig.

[78] Váňa, J. (1961). Dějiny pedagogiky. Praha: SPN.

[79] Váňová, R. (1986). Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN.

[80] Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.

[81] Zahra, T. (2008). Kidnapped souls: National indifference and the battle for children in the Bohemian Lands, 1900–1948. New York: Cornell University Press.

[82] Zounek, J., & Šimáně, M. (2014). Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.

[83] Zounek, J., Knotová, D., & Šimáně, M. (2015). Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: K metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu Studia paedagogica, 20(3), 89–112. | DOI 10.5817/SP2015-3-6

[84] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Normální život v nenormální době. Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Praha: Wolters Kluwer.

[85] Zwettler, O., Vaculík, J., & Čapka, F. (1996). Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno: Masarykova univerzita.