Nové vývojové trendy vybraných rodinných znaků v Dánsku

Název: Nové vývojové trendy vybraných rodinných znaků v Dánsku
Variantní název:
  • Recent changes in selected family variables, Denmark
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, roč. 35, č. G30, s. [55]-66
Rozsah
[55]-66
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato stať podává přehled některých hlavních změn, které se objevily v dánském rodinném systému od poloviny 60. let našeho století. Týkají se především těchto tří oblastí: reprodukce a umělých přerušení těhotenství, sňatečnosti a nesezdaného soužití (unmarried cohabitation) a konečně rozvodovosti. Čtvrtou dimenzí, v níž došlo k podstatné změně, je oblast emancipace žen, o níž však v této stati nepojednáváime. Pouze na okraj poznamenáváme, že a) je historickou tradicí, že ve Skandinávii byl vyšší stupeň rovnoprávnosti mezi mužem a ženou než na evropském kontinentě; b) během uplynulých 20 let byla tato rovnoprávnost dále rozvíjena. Zatím ještě nelze tvrdit, že by bylo dosaženo úplné rovnosti mezi mužem a ženou - právně samozřejmě ano, realita je však dosud jiná. Přesto ale při srování Dánska (a vlastně celé Skandinávie) s ostatními evropskými zeměmi, USA a dalšími státy vypadá otázka rovnoprávnosti pro Dánsko velmi příznivě. Vše, co píšeme o vývoji rodinných charakteristik o Dánsku, platí více méně i o naší sousední zemi, Švédsku, a do jisté míry i o Norsku.