(Na)časovanie sa v materskej škole

Název: (Na)časovanie sa v materskej škole
Variantní název:
  • Timing in kindergarten
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [47]-63
Rozsah
[47]-63
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok poukazuje na rôzne podoby vplyvu materskej školy na socializáciu dieťaťa do spoločenských rytmov štruktúrovania času. Jedným z dôsledkov opakovaného styku detí so špecifickými náležitosťami školy, ktorý analyzujeme, je osvojenie si záväznosti časového rámca. Zameriavame sa na skutočnosť, že pre inštitúciu školy je charakteristický presný režim dňa, časová následnosť činností, ktoré sú dennodenne opakované v rovnakom poradí. Udalosti v škole sa neodohrávajú preto, že ich aktéri majú osobný záujem na ich realizácii, ale preto, že nastal čas, aby sa diali. Rozvrh a časové pravidlá školy sú neosobné a neúprosné. Ďalším dôsledkom pôsobenia časovej organizácie školy, ktorému sa v článku venujeme, je dennodenná konfrontácia detí so špecifickými časovými konštruktami, ktorými sa riadi život v škole. Deti sa učia fungovať v časových jednotkách, ktoré sú vymedzené na vykonávanie rôznych aktivít i na odpočinok. Získavajú skúsenosti s výberom podstatných udalostí a informácií z množstva podnetov prichádzajúcich súčasne a upriamovaním pozornosti na podstatné znaky situácie. Škola taktiež uvádza deti do "kalendárového" fungovania spoločnosti, dáva nový význam časovým konštruktom, akými sú napríklad deň, týždeň, víkend, prázdniny. Tieto súčasti školského života priamo i skryto pôsobia počas rokov školovania a podieľajú sa tak na procese "načasovania sa", na procese postupného vnímania, ovládania a podriadenia sa časovému usporiadaniu života typickému pre konkrétnu kultúru. Nasledujúci text sa snaží opísaním a interpretovaním všedných, každodenne sa opakujúcich situácií a fenoménov, týkajúcich sa časovej organizácie života školy, o zviditeľnenie materskej školy a jej úlohy v tomto procese.
This contribution comments on various impacts of the kindergarten on children's socialization into the social rhythms of time structuring. One of the consequences of the repeated contact with such specific school environment is the assumption of an obligatory timing framework. We focus on the fact that school is an institution of rather strict daily routine, with activities repeating day after day in the same order. Events at school do not happen because of their actors being interested that they do, but because it is time for them to happen. The time schedule and the rules of the school are impersonal and inevitable. Another consequence of the organization of time in schools is the everyday confrontation with the specific timing structures governing the school life. Children learn to work in units designed for various activities and resting. They get new experience choosing important events and information from a lot of simultaneous actions, paying attention to the essential features of the situation. Also, school introduces children into the "calendar" of the society, explaining time structures like days, weeks, weekends or holidays. Describing and interpreting everyday situations related to the timing organization of school life, this text is focused on kindergartens and their role in this process.
Note
Príspevok je výstupom riešenia vedeckého projektu VEGA 1/0172/09 s názvom "Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti".
Reference
[1] BLUEDORN, A. C. The Human Organization of Time: Temporal Realities and Experience. Stanford University Press, 2002. ISBN 0-8047-4107-7.

[2] CLARK, P. A review of the theories of time and structure for organizational sociology. Sociology of Organ, roč. 4, s. 35–79, 1985. ISSN 0973-0648.

[3] DREEBEN, R. On What is Learned in School. Reading, Massachusetts: Addison–Wesley, 1968. ISBN 978-0971958708.

[4] FILAGOVÁ, M. Socializačný vplyv skrytého kurikula materskej školy. Dizertačná práca. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 141 s., 2007.

[5] FILAGOVÁ, M., KAŠČÁK, O. Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. Pedagogická revue, roč. 58, č. 5, s. 507–529, 2006. ISSN 1335-1982.

[6] GERSICK, C. J. G. Pacing strategic change: The case of a new venture. Academy of Management Journal, roč. 32, s. 274–309, 1994. ISSN 1930-3807.

[7] JACKSON, W. Ph. Life in the Classrooms. New York: Teacher College Press, 1990. ISBN 0-8077-3034-3.

[8] JAQUES, E. The Form of Time. London: Heinemann, 1982. ISBN 978-0844813943.

[9] KAŠČÁK, O., FILAGOVÁ, M. Javisko a zákulisie školy. O materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. ISBN 978-80-8082-169-2.

[10] KAŠČÁK, O. Kšpecifikám školského priestoru a času. Pedagogická revue, roč. 57, č. 3, s. 219–228, 2005. ISSN 1335-1982.

[11] MEIGHAN, R. A Sociology of Education. London: Cassell Educational Ltd., 1981. ISBN 0-304-31587-7.

[12] NOWOTNY, H. Time and social theory: Towards a social theory of time. Time and Society, roč. 1, s. 421–454, 1992. ISSN 1461-7463. | DOI 10.1177/0961463X92001003006

[13] ORLIKOWSI, W., YATES, J. It is all about time: Temporal structuring in organizations. Organization Science, roč. 13, č. 6, s. 684–700, 2002. ISSN 1526-5455.

[14] PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Slon, 2006. ISBN 80-86429-63-6.

[15] Program výchovy a vzdelávania v materských školách. Bratislava: SPN, 1999.

[16] ŠTECH, S. Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, roč. 53, č. 4, s. 418–435, 2003. ISSN 0031-3815.

[17] ZUSKA, V. Estetika – úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-194-3.