Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol

Název: Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol
Variantní název:
  • Social climate quality and needs of kindergarten teachers
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. [69]-84
Rozsah
[69]-84
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V textu je naznačeno je několik významnějších organizačních proměn týkajících se mateřských škol, které se uskutečnily v nedávné době a mohou ovlivňovat školní klima. Výsledky vybrané z několika výzkumných sond v ČR v posledních letech pomáhají objasnit, jak je vnímáno sociální klima učitelkami/ředitelkami. Řeší se také rozsah a kvalita možností spolupráce v různě velkých pracovních týmech mateřských škol (sloučené mateřské školy, samostatné subjekty) a to, co učitelky potřebují pro výkon svého povolání.
Several of the more fundamental organisational changes relating to kindergarten schools which were recently undertaken and may impact on the school climate are examined. The results of several research projects conducted in the Czech Republic over the last few years help clarify how the social climate is perceived by teachers and headteachers. Questions are also focused on the extent and quality of cooperative tendencies in various large work teams at kindergartens (merged kindergartens, independent subjects) and on what teachers need in order to carry out their profession.
Reference
[1] ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

[2] FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-063.

[3] HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: BUDKA, 1994. ISBN 80-90-1549-0-5.

[4] DVOŘÁKOVÁ, J. Klima v mateřské škole. Diplomová práce (ved. Koťátková, S.), Praha: PedF UK v Praze, 2004.

[5] KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.

[6] KRÁLOVÁ, J. Možnosti spolupráce v pedagogické práci na mateřské škole. Diplomová práce (ved. Koťátková, S.), Praha: PedF UK v Praze, 2008.

[7] SOLFRONK, J. Pedagogické řízení školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, PedF, 1994.

[8] ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-042-9.