Uplatňovanie ritualizácií vo výučbe anglického jazyka v materských školách

Název: Uplatňovanie ritualizácií vo výučbe anglického jazyka v materských školách
Variantní název:
  • Ritualization in teaching of English to kindergarten children
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. [171]-186
Rozsah
[171]-186
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok poukazuje na možnosti uplatňovania teórie ritualizácií vo výučbe anglického jazyka v predškolskom vzdelávaní. Vychádza z empirického skúmania vo vybranej materskej škole, kde sa vyučovanie anglického jazyka uplatňuje. Počas uskutočnených pozorovaní boli na hodinách angličtiny identifikované viaceré ritualizácie. V úvode hodiny to je "ritualizovaná prezencia", nasleduje "kruhový pozdrav", "hands up!" a "sit down!" – ktorou sa začína expozičná fáza, jej súčasťou je rutinná činnosť "opakujte po mne" a ritualizácia s kognitívnou funkciou ("priletela naša včielka busy bee"). Vyučovanie sa odľahčuje ritualizáciou "stand up!", pri opakovaní má význam "open your book – close your book" a hodina sa pravidelne končí "rozlúčkovou ritualizáciou". Príspevok má teda predstaviť, aký význam má rutina a ritualizácie v cudzojazyčnom vzdelávaní. Na ich významné miesto vo výučbe upozorňujú i iní autori (Richards, 1994), považujú za dôležité, aby sa vyučovanie cudzieho jazyka dialo na základe ustálenej organizačnej štruktúry, s využitím opakovaných aktivít.
The paper points out opportunities for applying the theory of ritualization in teaching English as a part of preschool education. It builds on an empirical study conducted in a particular kindergarten where English is taught. During the observation period, several types of ritualization were identified in lessons of English. They included the roll call routine at the start of the lesson, a round greeting, the hands-up and sit-down routines opening the expository part of the lesson, which also included the repeat-after-me ritual and a cognitively oriented ritualization ("Here comes our busy bee..."). The class is lightened up by the stand-up ritual; reviewing is assisted by the open-your-book/close-your-book ritual; and the class concludes with a parting ritualization. The aim of the paper is to discuss the significance of routine and ritualization in foreign language teaching. Other authors (Richards, 1994) have pointed out the role of ritualization in teaching, emphasizing the importance of teaching foreign languages within a stable structure of organization and drawing on repeated activities.
Reference
[1] BUSHNELL, M. Small School Ritual and Parent Involvement. In The Urban Review, [online], November 1996, vol. 29, no. 4. ISSN 0042-0972 [online]. [cit. 2009-3-1], Dostupné na http://www.springerlink.com/content/x251063076478461/.

[2] HARRIS, C. Creating relevant rituals: Celebrations for religious education. Australia: EJ Dwyer, 1992, 116 s. ISBN 0855744200.

[3] KAŠČÁK, O. Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Bratislava: VEDA, 2006, 165 s. ISBN 80-224-0905-7.

[4] KAŠČÁK, O. Přechodové rituály v mateřské škole. In: ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007 s. 312–334. ISBN 80-7367-313-4.

[5] KAŠČÁK, O. Materská škola ako miesto profánnych a magicko-náboženských prechodových rituálov. In Český lid, roč. 95/2008, č. 4, s. 337–353.

[6] MALONEY, C. Ritual and Pedagogy: How One Teacher Uses Ritual in a Pre-primary Classroom Setting. In: Journal of Australian Research in Early Childhood Education, 1996, vol.1- [online]. [cit. 2009-3-8], Dostupné na http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED406040&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED406040.

[7] McLAREN, P. Schooling as a Ritual Performance. Toward a Political Economy of Educational Symbols and Gestures. Lanham: Rowman & Littlefield, 1986, 354 s. ISBN 0-8476-9196-9.

[8] RICHARDS, J. C. Educating Second Language Children: The whole child, the whole curriculum, the whole community. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 365 s. ISBN 0-521-45797-1.

[9] SCULLY, P., HOWELL, J. Using Rituals and Traditions to Create Classroom Community for Children, Teachers, and Parents. In Early Childhood Education Journal, December 2008, vol.36, no. 3. ISSN 1082-3301 [online]. [cit.2009-3-5], Dostupné na http://www.springerlink.com/content/bv27732787167766/. | DOI 10.1007/s10643-008-0279-7

[10] SLATTERY, M., WILLIS, J. English for Primary Teachers: A handbook of activities & classroom language. Oxford: Oxford University Press, 2001, 148 s. ISBN 0-19-437563-3.

[11] THORNBURY, S. An A-Z of ELT: A dictionary of terms and concepts used in English Language Teaching. Oxford: Macmillan, 2006, 256 s. ISBN 1-4050-7063-3.

[12] VILKE, M. Why Start Early? In LENOCHOVÁ, A. Teaching English as a Foreign Language. Selected Extracts. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989, 177 s.