Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze

Název: Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze
Variantní název:
  • Dynamics in pupils' decision-making about further educational pathways
Autor: Hlaďo, Petr
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 2, s. [87]-104
Rozsah
[87]-104
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ústředním tématem příspěvku je rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Volba další vzdělávací dráhy představuje závažnou etapu v celoživotním procesu kariérového vývoje. Českými žáky je obvykle uskutečňována před ukončením povinné školní docházky a vzhledem k vývojovým specifikům pubescence je spojena s řadou náročných momentů. Za účelem z jištění relevantních informací o volbě další vzdělávací dráhy žáků na konci základní školy bylo v letech 2007–2009 realizováno longitudinální empirické šetření s cílem zmapovat a popsat významné aspekty a rizika tohoto procesu. V textu je objasněn identifikovaný sedmifázový model průběhu volby další vzdělávací dráhy žáků a časové určení vybraných aspektů rozhodovacího procesu.
The contribution gives account of selected conclusions of a longitudinal research carried out in 2007 to 2009, focusing on the choice of further educational pathways with lower secondary school pupils. Many experts have pointed out that pubescents are not mature enough to make a responsible choice. In view of the characteristics of the Czech educational system, the decision-making process is very difficult, with a number of critical moments. The main objective of this article is to describe the process of choosing the educational pathway a pupil is going through between lower and upper secondary education. A seven-phase-model of the decision-making process is identified, as is the timing of some of the involved aspects and the pupil's attitudes to the choice of their further educational pathways.
Reference
[1] ALTMAN, J. H. Career Development in the Context of Family Experiences. In FARMER, H. (Ed.). Diversity and Women's Career Development: From Adolescence to Adulthood. Thousand Oaks: Sage, 1997, s. 229–242. ISBN 978-0-7619-0490-8.

[2] CRITES, J. O. Career Maturity Inventory: Theory and Research Handbook. Monterey, CA: CTB/McGraw-Hill, 1973.

[3] ESBROECK, R., TIBOS, K., ZAMAN, M. A Dynamic Model of Career Choice Development International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2005, roč. 5, č. 1, s. 5–18. ISSN 1573-1782. | DOI 10.1007/s10775-005-2122-7

[4] FOSKETT, N. H., HESKETH, A. J. Constructing Choice in Contiguous and Parallel Markets: Institutional and School Leavers' Responses to the New Post-16 Marketplace Oxford Review of Education, 1997, roč. 23, č. 3, s. 299–319. ISSN 0305-4985. | DOI 10.1080/0305498970230303

[5] GATI, I., ASHER, I. The PIC Model for Career Decision Making: Prescreening, In-Depth Exploration, and Choice. In LEONG, F. T. L., BARAK, A. (Eds.). Contemporary Models in Vocational Psychology: A Volume in Honor of Samuel H. Osipow. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2009, s. 6–54. ISBN 978-0-8058-2666-1.

[6] GERMEIJS, V., VERSCHUEREN, K. High School Students' Career Decision-making Process: Development and Validation of the Study Choice Task Inventory Journal of Career Assessment, 2006, roč. 14, č. 4, s. 449–471. ISSN 1069-0727. | DOI 10.1177/1069072706286510

[7] GINZBERG, E. et al. Occupational Choice: An Approach to a General Theory. New York: Columbia University Press, 1951. ISBN 978-0-2310-1846-3.

[8] HARTUNG, P. J., PORFELI, E. J., VONDRACEK, F. W. Child Vocational Development: A Review and Reconsideration Journal of Vocational Behavior, 2005, roč. 66, č. 3, s. 385–419. ISSN 0001-8791. | DOI 10.1016/j.jvb.2004.05.006

[9] Highlights from Education at a Glance 2009. Paris: OECD Publishing, 2009. ISBN 978-92-64-06372-3.

[10] HIRSCHI, A., LÄGE, D. The Relation of Secondary Student's Career Choice Readiness to a Six-phase Model of Career Decision-making Journal of Career Development, 2007, roč. 34, č. 2, s. 164–191. ISSN 0894-8453. | DOI 10.1177/0894845307307473

[11] HLAĎO, P. Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 66–81. ISSN 1211-4669.

[12] HLAĎO, P. Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny. Brno, 2009. 230 s. Disertační práce (Ph.D.). Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky.

[13] HOLLAND, J. L. Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1997. ISBN 0-9119-0727-0.

[14] HOŘÁNKOVÁ, V. Metodická příručka poradce pro volbu povolání. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-24-4.

[15] HŘEBÍČEK, L. Výchova a profesionální orientace. Praha: SPN, 1987.

[16] KATRŇÁK, T. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-86429-29-6.

[17] KETTERSON, T. U., BLUSTEIN, D. L. Attachment Relationships and the Career Exploration Process. The Career Development Quarterly, 1997, roč. 45, č. 2, s. 167–178. ISSN 0889-4019.

[18] KRACKE, B. Parental Behaviors and Adolescents' Career Exploration. The Career Development Quarterly, 1997, roč. 45, č. 4, s. 341–350. ISSN 0889-4019.

[19] KŘÍŽOVÁ, E., TRHLÍKOVÁ, J., ÚLOVCOVÁ, H. Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce: šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia. Praha: NÚOV, 2008.

[20] MILES, M. B., HUBERMAN, A. M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. ISBN 978-0-8039-5540-0.

[21] PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivy orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-092-7.

[22] Profi-volba z deváté třídy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-216-4.

[23] PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-722-8.

[24] SMETÁČKOVÁ, I. (Ed.). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2005.

[25] STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

[26] SUPER, D. E. A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development Journal of Vocational Behavior, 1980, roč. 16, č. 3, s. 282–296. ISSN 0001-8791. | DOI 10.1016/0001-8791(80)90056-1

[27] SUPER, D. E. A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development. In BROWN, D. (Ed.). Career Choice and Development. New York: Jossey-Bass, 1996, s. 197–261. ISBN 0-7879-5741-0.

[28] SUPER, D. E. Assessment in Career Guidance: Toward Truly Developmental Counseling Personnel and Guidance Journal, 1983, roč. 61, č. 9, s. 555–562. ISSN 0031-5737. | DOI 10.1111/j.2164-4918.1983.tb00099.x

[29] TRHLÍKOVÁ, J., VOJTĚCH, J., ÚLOVCOVÁ, H. Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi: srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia. Praha: NÚOV, 2008a.

[30] TRHLÍKOVÁ, J., VOJTĚCH, J., ÚLOVCOVÁ, H. Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce: sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Praha: NÚOV, 2008b.

[31] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.

[32] WALTEROVÁ, E., GREGER, D., NOVOTNÁ, J. (Eds.). Přechod žáků ze základní školy na střední školu: pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009a. ISBN 978-80-7315-179-9.

[33] WALTEROVÁ, E., GREGER, D., NOVOTNÁ, J. Volba střední školy ve vzdělávací dráze žáků. Brno: Paido, 2009b. ISBN 978-80-7315-178-2.

[34] WHITE, P. Education and Career Choice: A New Model of Decision Making. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-1-4039-8623-8.