Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství

Název: Profesní start absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství
Variantní název:
  • Career start of social education and counselling graduates
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [183]-194
Rozsah
[183]-194
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Text pojednává o profesním startu absolventek studijního oboru sociální pedagogika a poradenství v období pregraduální přípravy. Teoretická část je věnována dvěma odlišným pohledům na vymezení profesní dráhy a jednotlivých fází profesního vývoje. Na základě realizovaného kvalitativního výzkumného šetření je pak uveden koncept dílčích fází profesního startu absolventek daného oboru.
The article deals with the career start of Social Education and Counselling graduates in the period of undergraduate training. The theoretical part is devoted to two different views on the defining of career paths and various stages of professional development. On the basis of qualitative research a proposal is made for the career start of graduates in partial stages.
Reference
[1] BARUCH, Y. Transforming Careers: from Linear to Multidirectional Career Paths. Organisational and Individual Perspective. Career Development International [online], 2004, roč. 9, č. 1, s. 58–73. [cit. 2011-02-02]. Dostupné z: http://www.wallnetwork.ca/inequity/transforming_careers.pdf.

[2] CINTULOVÁ, K. Uplatnenie sociálného pedagóga z pohĺadu absolventov oboru pedagogika zo špecializáciou sociálna pedagógika. Pedagogická revue, 2005, roč. 63, č. 1, s. 44–54. ISSN 1335-1982.

[3] FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2480-5.

[4] HATÁR, C. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca – teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. Praha: Educa Service a Česká andragogická společnost, 2009. ISBN 978-80-87306-01-7.

[5] HRONCOVÁ, J. Prevencia sociálnopatologických javov v predmete sociálnej pedagogiky a uplatnenie sociálnych pedagógov v praxi – história, súčasnost, perspektívy. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 1, s. 7–17. ISSN 1211-4669.

[6] HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8.

[7] KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3.

[8] MCMAHON, M., PATTON, W. (eds.). Career counselling. Constructivist Approaches. New York: Routledge, 2006. ISBN 10-0-415-38563-6.

[9] NIKLOVÁ, M. K aktuálnym problémom sociálnej pedagogiky v Slovenskej republike. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 1, s. 18–27. ISSN 1211-4669.

[10] NOVÝ, L. Životní dráha jako sociologický problém. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. ISBN 80-210-0187-9.

[11] PALÁN, Z. Lidské zdroje. Výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0950-7.

[12] SHARF, R. S. Applying Career Development Theory to Counseling. Belmont: Brooks / Cole Cengage Learning, 2010. ISBN 13-978-0-495-80470-3.

[13] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

[14] VENDEL, Š. Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1731-9.

[15] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [online]. 2007. [cit. 2011-09-28]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/zakon_osocialnich_sluzbach_pspcr.pdf.