Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově

Název: Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově
Variantní název:
  • A range of evaluative situations and evaluative approaches in art education
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [49]-73
Rozsah
[49]-73
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem článku vycházejícího z šířeji zaměřené zakotvené teorie je popsat škálu hodnoticích situací vznikajících z učitelovy iniciativy na hodinách výtvarné výchovy realizovaných na druhém stupni základních škol. Text nejprve představuje škálu hodnoticích situací ve výtvarné výchově, a poté ukáže čtyři obecnější přístupy, jimiž se učitelé s hodnocením vyrovnávají.
The aim of this article – which is based on a broadly defined grounded theory – is to describe a range of evaluative situations based on a teacher's initiative in art lessons given at the lower secondary level of schools. The article presents a range of evaluative situations in art lessons followed by four general approaches by which teachers cope with assessment.
Note
Tento článek vznikl v rámci projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GD406/09/H040).
Reference
[1] BALCAR, A., MAHDALOVÁ, K. Má slovní hodnocení ve školách vystřídat známky? Respekt [online], 2007, neuvedeno, [cit. 2011-08-05]. Dostupný z: http://respekt.ihned.cz/duel/c1-37492510-ma-slovni-hodnoceni-ve-skolach-vystridat-znamky. ISSN 1801-1446.

[2] BOUGHTON, D. Assessing Art Learning in Changing Contexts: High-Stakes Accountability, International Standards and Changing Conceptions of Artistic Development. In EISN ER, E. W. (ed.). Handbook of research and policy in art education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, s. 585–606. ISBN 0-8058-4971-8.

[3] BROCKBANK, A., McGILL, I., BEECH, I. (eds.). Reflective learning in practice. Burlington: Gower Publishing, 2002. ISBN 0-566-08377-9.

[4] BRÜCKNEROVÁ, K. Skici ze současné estetické výchovy: Termín, kontext, praxe a teorie. Disertační práce. Masarykova univerzita: Brno, 2010.

[5] CANNATELLA, H. Art Assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2001, roč. 26, č. 4, s. 319–326. ISSN 0260-2938.

[6] KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.

[7] KAŠČÁK, O., FILAGOVÁ, M. Javisko a zákulisie školy: O materskej škole a skrytom kurikule. Trnava: Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-169-2.

[8] KOLÁŘ, Z., VALIŠOVÁ, A. Analýza vyučování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2857-5.

[9] KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.

[10] KUKAL, P. Máte rádi sloh? Česká škola [online]. 2009, neuvedeno, [cit. 2011-08-05]. Dostupný z: http://www.ceskaskola.cz/2009/05/petr-kukal-mate-radi-sloh.html.

[11] LANGER, S. Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků. Hradec Králové: Kotva, 2006. ISBN 80-902210-4-1.

[12] MAKOVSKÁ, Z. Pojetí moci ve studentských vyprávěních. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Brno, 2009.

[13] MAREŠ, J. Psychosociální klima školy I. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-866-3313-6.

[14] MAREŠ, J. Učitelovo pojetí výuky. Výchova a vzdělání. 1990–1991, roč. 1, č. 2, s. 31–33, č. 3, s. 51–54.

[15] MAREŠ, J., a kol. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. ISBN 80-210-14444-X.

[16] PARISER, D., ZIMMERMAN, I. Learning in the Visual Arts: Characteristics of Gifted and Talented Individuals. In EISN ER, E. W. (ed.) Handbook of research and policy in art education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, s. 379–405. ISBN 0-8058-4971-8.

[17] PAVLOVSKÁ, M. Učitelovo pojetí výuky v současné škole. Disertační práce. Masarykova univerzita: Brno, 2008.

[18] PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.

[19] SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

[20] SLAVÍK, J. Mezi osobitostí a normou: proměny české výtvarné výchovy na přelomu tisíciletí. In SL AVÍK , J. (ed.) Obory ve škole. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005, s. 11–49. ISBN 80-729-0225-3.

[21] SLAVÍK, J. Problém chyby v tvořivé výrazové výchově. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 2, s. 119–128. ISSN 0031-3815.

[22] SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). I. díl. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8.

[23] SLAVÍK, J., HAISOVÁ, Š. Jen pavučina slov? O vztahu mezi slovem a výtvarným projevem. Výtvarná výchova, 2002, roč. 42, č. 1, s. 2–5. ISSN 1210-3691.

[24] SOEP, E. Assessment and Visual Arts Education. In EISN ER, E. W. (ed.). Handbook of research and policy in art education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004a, s. 579–584.

[25] ISBN 0-8058-4971-8.

[26] SOEP, E. Visualising Judgement: Self-Assessment and Peer Assessment in Arts Education. In EISN ER, E. W. (ed.). Handbook of research and policy in art education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004b, s. 667–690. ISBN 0-8058-4971-8.

[27] STARÝ, K. Problematika hodnocení ve škole. Metodický portál [online]. 2006, neuvedeno, [cit. 2011-08-05]. Dostupný z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/GUA/993/PROBLEMATIKAHODNOCENI-VE-SKOLE.html/.

[28] STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.